Poplatky za popelnice a odpad

Aktualizace obsahu (bez komentářů): Last updated: 30 listopadu, 2015 at 11:55 amPodle statistik návštěvnosti tohoto webu, jednoznačně v „popularitě“ vedou popelnice a poplatky za odpad. Pokusím se tedy podstatné informace shromáždit zde na jednom místě. Postupem času výrazně narostlo množství komentářů na této stránce – zkuste odpovědi na své otázky najít i tam. Snažím se na většinu komentářů odpovídat.

Všechny mé příspěvky a komentáře vyjadřují pouze můj osobní soukromý názor na danou problematiku!


Poplatek za odpad může být stanoven podle dvou zákonů (565/1990 Sb. o místních poplatcích a 185/2001 Sb. o odpadech). Obec si může zvolit, podle kterého ze zákonů si poplatky za popelnice nastaví (exkluzivně – pouze podle jednoho). Nejčastěji to ale bude podle prvně jmenovaného (o místních poplatcích).Zákon

Nejprve přímo kusy zmiňovaných zákonů – projděte si je, prosím (nebojte se, není to komplikované).

565/1990 Sb. o místních poplatcích

V obecnosti lze říct, že pokud vaše obec (kvůli poplatku) řeší vaše trvalé bydliště, či vlastnictví nemovitosti (u trvale neobývaných objektů), tak máte danou místní vyhlášku postavenu na tomto zákoně. Je to případ většiny menších obcí a měst v ČR. Tenhle typ vyhlášky, ale nemusí vyhovovat obcím, kde je například velké množství chatařů/chalupářu (hodně lidí, ale peníze můžete požadovat jen za nemovitost) nebo kde velké množství obyvatel má trvalé bydliště jinde (rezidenční vesnice a obce v okolí velkých měst). • § 1 Obce mohou vybírat tyto místní poplatky
  g) poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a  odstraňování komunálních odpadů
 • § 10b
  • (1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí
   • a) fyzická osoba,
    • 1. která má v obci trvalý pobyt,
    • 2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
    • 3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
    • 4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
   • b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
  • (4) Sazbu poplatku tvoří
   • a) částka až 250 Kč za osobu uvedenou v odstavci 1 a kalendářní rok a
   • b) částka stanovená na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu až 750 Kč za osobu uvedenou v odstavci 1 a kalendářní rok; obec v obecně závazné vyhlášce stanoví rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu.

185/2001 Sb. o odpadech

Pokud je poplatek za popelnice implementován podle tohoto zákona, tak se dá říct, že platíte podle toho kde bydlíte (trvalé bydliště nehraje roli). Tento typ je vhodný hlavně pro velká města, kde žije množství lidí, kteří zde nemají trvalé bydliště.

 • § 17
  • (2) Obec může ve své samostatné působnosti stanovit obecně závaznou vyhláškou obce systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území včetně jejich biologicky rozložitelné složky a systému nakládání se stavebním odpadem.
  • (5) Obec může vybírat úhradu za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů od fyzických osob na základě smlouvy. Smlouva musí být uzavřena písemně a musí obsahovat výši úhrady. Vybírá-li obec tuto úhradu, nemůže stanovit poplatek za komunální odpad podle § 17a ani místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů podle zvláštního zákona. ^25a)
 • § 17a Poplatek za komunální odpad
  • (1) Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit (§ 17 odst. 2) a vybírat poplatek za komunální odpad (dále jen „poplatek“) vznikající na jejím území. Poplatek nelze stanovit současně s místním poplatkem za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů podle zvláštního zákona. ^25a)
  • (2) Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad. Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. Jde-li o budovu, ve které vzniklo společenství vlastníků jednotek podle zvláštního zákona, je plátcem toto společenství. Plátce poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky.
 • ^ 25a) § 10b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce

Většinou se „poplatky za popelnice“ stanovují podle zákona o místních poplatcích (565/1990) ale je NUTNÉ, aby jste se podívali přímo na vyhlášku vaší obce, jelikož zákon stanovuje jen to, co obce MOHOU.

Větší města (např. Praha) mají poplatky za odpad stanovy podle zákona o odpadech (185/2001 §17a) a pak hraje roli to, kde reálně bydlíte (což ale neznamená, že po vás nebude chtít poplatek vesnice, kde máte trvalé bydliště čí vlastníte chatu).Výše poplatku (565/1990)

 • maximální MOŽNÁ výše poplatku za popelnice:
  • tato hranice je dána v §10b-4 zákona 565/1990 Sb. o místních poplatcích (zákony a předpisy) a skládá se ze dvou částí (aktuálně 250 a 750 Kč = 1000 Kč => tzn. žádná obec aktuálně nemůže vybírat více než 1000Kč za osobu a rok). Jedna částka 250 Kč (pořád se bavíme pouze o nastavení maximální hodnoty) je za osobu a kalendářní rok a druhá částka je stanovená na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu (až 750 Kč za osobu).
 • skutečně placená/požadovaná částka:
  • Nastavení reálně vybírané částky je pak pouze v rukách místního zastupitelstva, které tak stanoví v rámci mezí daných zákonem obecně závaznou vyhláškou. Aktuální rozpětí poplatku za popelnice tak je 0-1000 Kč.
   V Rychvaldě se nyní vybírá 492 Kč.

Stanovení velikosti vybíraného poplatku je dále záležitostí obecně závazné vyhlášky a je tedy čistě na obci/zastupitelstvu jakou částku chce za popelnice vybírat. Zda-li chce vybírat částku odpovídající reálným nákladům, nebo nějakou jinou částku (123 Kč, 321 Kč, 444 Kč, 666 Kč …) nebo třeba také NIC. Je to opravdu čistě politická otázka a rozhodnutí!Osvobození od poplatku a slevy

Ve vyhláškách se často objevují různá osvobození a slevy. Jelikož je poplatek za popelnice stanoven vyhláškou, je plně v pravomoci obce si vymyslet osvobození a slevy dle vlastní fantazie. Tyto věci pochopitelně nesmí být diskriminační (například podle rasy, barvy očí, atd.) nebo špatně prokazatelné, aby se předešlo případným sporům a tahanicím.

Běžné osvobození a slevy: osvobození podle věku (např. do 6 let a nad 70 let); vlastnictví průkazu TP, ZTP, ZTP/P; sleva (např. 10%) při brzké a elektronické platbě; …

Je ale třeba si řádné promyslet formulaci jednotlivých osvobození, aby se předešlo případným tahanicím – všechno by mělo být jasné a srozumitelné.

Opět platí, že se musíte podívat přímo do vyhlášky vaší obce, jaké úlevy vás nabízí.

Velikost a počet popelnic (nádob/pytlů)

Velikost/množství popelnic, který připadá na jeden dům (osobu) většinou není stanoveno nějakým předpisem natož zákonem. Ve většině případů to vychází ze zkušenosti/praxe a dohody obce s odvozcem odpadu. Takže pokud máte problém s popelnicí (nestačí vám), nejlépe uděláte když zavoláte na městský úřad a na tuto záležitost se zeptáte. Pokud máte objektivně málo prostoru na odpad (např. 6 lidí na 1 popelnici atd.), určitě se s úředníky domluvíte na nějakém postupu/řešení.Často kladené otázky

 • Musím platit za popelnice i na chatě/chalupě na venkově, kde jsem jen pár dní v roce a ještě v obci, kde bydlím?
  ANO – platíte totiž ze dvou různých důvodů – jednou jako fyzická osoba s trvalým bydlištěm v obci a pak jako majitel nemovitosti (pokud budete mít po republice N chat, pak budete platit za popelnice N-krát).
  Zákon č. 185/2001 Sb. (o odpadech) §17a odst. 2-6: Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad. Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad…
  Obec, kde máte chalupu může mít tuto záležitost ošetřenu a poskytnout vám slevu, nebo osvobození, když tam nemáte trvalé bydliště … např. zde („Sleva 410 Kč se poskytuje těm, kteří na území města vlastní stavbu určenou k rekreaci, byt nebo rodinný dům a nejsou občané našeho města.„).
  Podobně je to i v případě, že má obec „popelnice“ vyřešeny podle zákona č. 565/1990 Sb. (o poplatcích) §10b odst. 

Příspěvky se štítkem popelnice:

341 komentářů u „Poplatky za popelnice a odpad

 1. Dotaz na umístění veřejných popelnic 16.1.2011 at 17:30

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat jestli existuje nějaká norma na umístění veřejných popelnich od rodinného domu. Máme postavený rodinný dům a obec nám postavila popelnice před barák. Cca 2 metry od pozemku máme terasu s posezením. Samozdřejmě popelnice nám tam vadí. Děkuji za odpověď Drsková

  • Jan Vavříček 18.1.2011 at 09:30

   Zdravím. Děkuji za zajímavý dotaz – snažil jsem se něčeho dopátrat a zatím jsem uspěl jen částečně.
   Nemůžu odkázat na konkrétní paragraf nebo něco takového, ale stav věcí je (stručná varianta): pokud platíte za popelnice, tak vám je musí odvážet, ale taky se k nim popeláři musí dostat a obec může ve vyhlášce říct, že na jejím pozemku popelnice být nemůžou (jde hlavně o města a jejich chodníky).

   Pokud jsem se dobře díval, tak Rychvald ve vyhlášce žádné omezení na umístění popelnic nemá. Takže pak jde spíš o domluvu s popeláři, kde by ty vaše popelnice mohly být, aby nevadily vám a přitom to oni neměli příliš komplikované.

   Během příštího týdne mám slíbený nějaký sešitek od OZA, kde by o tomto mělo být něco napsáno – pokud by tam bylo něco podstatného, tak to sem napíšu.

  • Sláma 21.4.2014 at 06:38

   Dobrý den, chtěl bych se zeptat jestli existuje nějaká norma na umístění veřejných popelnich od rodinného domu. Máme postavený rodinný dům a obec nám postavila popelnice před barák. Cca 2 metry od pozemku máme terasu s posezením. Samozdřejmě popelnice nám tam vadí. Děkuji za odpověď Sláma

   • Popelnice 27.11.2020 at 21:13

    Chtěla jsem se jen informovat , jestliže nemám žádný odpad _ žiji bezobalu_ jak je to z placením popelnice, placení za nic mi připadá nespravedlivé, děkuji za zprávu

 2. Popelnice před domem 1.4.2011 at 12:15

  Mám obdobný problém – poplenice – 6 velkoobjemových kontejnerů umístěných cca 12 m od oken – v létě neuvěřitelný pach a mouchy, v noci krysy, ve dne neustále zastavují auta a se spuštěným motorem házejí do kontejnerů stavební suť, mrtvá zvířata a další biologický odpad, vyjímkou nejsou akumulátory z aut, plechovky se starými barvami válející se kolem kontejnerů atd., vše navážejí již od 6. hodiny ranní a o půlnoci jsou návštěvy nejčastější. Kolem kontejnerů neuvěřitelný nepořádek. Odpad tam dávají nejen místní, ale i „místní“ chataři (jsou více než 1 km za obcí) a také auta projíždějící obcí nebo obyvatelé okolních obcí. Přitom každý z nás má ještě vlastní popelnici. proč tedy právě já musím takový nepořádek, zápach a hluk trpět? Mám nějaké odvolání? Prosila jsem obecní zastupitelstvo o pomoc, to však rozhodlo v této záležitosti nic nečinit. Poradí mi někdo?

  • Jan Vavříček 1.4.2011 at 12:40

   Já bych řekl, že by taková věc měla jít s městem domluvit – pokud to jde a je kam kontejnery přemístit. Nevím jestli jde o obecný dotaz, nebo jste občankou Rychvaldu – pokud ano, tak mi zavolejte nebo napište (kontakty) o jakou lokalitu jde (ideálně najít na Mapy.cz a poslat mi třeba GPS souřadnice těch kontejnerů) – podíval bych se na to a zkusil to probrat s vedením města.

   • Popelnice před domem 4.4.2011 at 07:19

    Dobrý den, ještě jednou, nejsem z Rychvaldu ani z okolí, jen jsem hledala jestli se někde podobný problém řešil. Jsem z jedné vesnice od Kutné Hory. Pro umístění kontejnerů jsem nabízela i vlastní pozemek těsně přiléhající k vesnici, ale ani tak jsem nepochodila. Domluvou to určitě nepůjde. Ale problém vidím také v tom, že kontejnery využívají i lidé z přilehlých obcí, které ovšem nepatří pod obecní úřad Černíny a tedy naše obec dotuje a platí za odpadky občanů z obcí, které spadají do působnosti jiného úřadu. Jde tedy o obecný problém a já se jen snažím zjistit na koho se obrátit.
    Velmi děkuji a přeji hezký den.
    E. Benešová

    • Jan Vavříček 4.4.2011 at 12:05

     Přeji hodně úspěchu v pátrání – já jsem se snažil, ale moc se mi nevedlo.
     Bohužel pro vás se domnívám, že je to o komunikaci s radnicí (ona platí odvoz odpadu – kontejnery) a pokud „s není řeč“, tak je to špatně.
     Zkuste ještě zapátrat, ale zkusil bych „lobovat“ přes vaše zastupitele – u někoho byste snad měla uspět – možná taky aktivizovat sousedy (ať je vás víc) – pokud i tak na vás bude zastupitelstvo kašlat, tak máte alespoň jasno pro příští komunální volby.

  • Martel 30.10.2014 at 14:24

   Pokud do kontejnerů skutečně putují mršiny, akumulátory, barvy… pohrozil bych obci podáním trestního oznámení ( asi neoprávněné nakládání s nebezpečným odpadem ) + kontaktovat veterinární správu a hygienu.

 3. kde má být umístěna popelnice 7.12.2011 at 20:31

  Dobrý večer,

  měla bych dotaz, kde má být umístěna popelnice když jí popeláři nevyvážejí. Soused nám jí pořád dává před vrata a nechce nejspíše pochopit že má být umístěna na soukromém pozemku, pokud jí popeláři ten den nevyvážejí.
  Děkuji předem za radu
  P. Pangrácová

  • Jan Vavříček 11.12.2011 at 20:36

   Dobrý večer,
   zkusil jsem zběžně zapátrat a mám pocit, že tohle může maximálně nařídit vyhláška města o odpadech či veřejném prostranství (v Rychvaldě se to neřeší) – našel jsem nějaké články o tom, že v Praze musejí mít popelnice schované v domech (zkuste vyhledat „umístění popelnic“).
   Pokud jde o váš konkrétní problém, tak bych se zkusil se sousedem slušně domluvit … pokud by nepomohla lidská domluva, tak bych se zajímal, čí je pozemek, kde tu popelnici nechává (a podle toho jednal dál). Ale zkuste prosím nejprve tu domluvu.
   Až budu mít příležitost, pokusím se zeptat na radnici úřednic, jestli k tomu něco neví (a případně sem napíšu zjištění).

  • Jan Vavříček 13.12.2011 at 21:08

   Trochu k tématu „umístění popelnice“, ale váš problém to asi moc neřeší:
   Právní výklad k zákonnému zmocnění odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra – K obecně závazné vyhlášce, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně jejich biologicky rozložitelné složky a nakládání se stavebním
   odpadem
   : …
   Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny, a to buď pro účely shromažďování odpadů a jejich následného předání k využití nebo odstranění (stanoviště sběrných nádob na vytříděné složky komunálních odpadů) oprávněnou osobou, nebo za účelem předání v nádobách shromážděných komunálních odpadů k odstranění (stanoviště sběrných nádob na směsný komunální odpad) oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob mohou být individuální nebo společná pro více uživatelů. Obec může v mezích zákonného zmocnění dle § 17 odst. 2 zákona o odpadech ke konkretizaci povinností stanovených § 17 odst. 4 tohoto zákona obecně závaznou vyhláškou:
   – uložit povinnost přistavit sběrné nádoby na směsný komunální odpad v určené dny a doby na určená místa, kde shromážděný odpad ze sběrných nádob převezme oprávněná osoba.

 4. Svoz odpadu 9.3.2012 at 18:59

  Prosím o pohled na následující problém. Každoročně platíme jako chataři poplatek za odpad ve výši 350 Kč. Chata je dostupná po asflatové cestě, odlehlá. Nejbližší popelnice je vzdálena cca 15km, zcela mimo náš dosah a jiné řešení ( pytle odstavené v určený den k hlavní cestě, po které musí jet popeláři ke skládce, popelnici v místě dosahu – tzn. cca 4 km od chaty u silnice apod. ) nepřipouští. Mimochodem, v místě, kde popelnice stojí, by jistě došlo v případě přidávání odpadu k incidentu s místními obyvateli, kteří nás nikdy předtím neviděli. Peníze jsou tedy vybírány za službu, kterou nelze využít. Na tel. dotaz nám bylo sděleno , že se za vybrané peníze také uklízí lesy, protahují stopy apod. To ovšem patrně v turistickém centru, právě těch 15 a více km od nás. Odpad vozíme výhradně do místa trvalého bydliště. Situace by mě netrápila, kdyby obec jako protislužbu nabídla jakékoli vstřícné – i minimální – řešení. Takto si připadám trochu jako ovce na stříhání. Opravdu neexistuje nějaký předpis, který by tuto situaci upravoval? S pozdravem MH

  • Jan Vavříček 12.3.2012 at 13:34

   Zkusil jsem se v rychlosti podívat na váš problém … a není vám co závidět – pokud není možná nějaká dohoda s obcí, tak je to problematické.
   * Vaše obec (o jakou obec jde?) by měla ve vyhlášce pamatovat na úlevy/osvobození podle vzdálenosti „od popelnice“ – jde o běžnou praxi, kterou ale asi nic nenařizuje.
   * Jelikož platíte, tak by jste měl za to něco dostat – alespoň nějakou možnost, jak odevzdat odpad – častým řešením bývají ony pytle, které jsou označené a nechávají se na nějakém dohodnutém místě.
   * Nejzazším řešením stavu, kdy platíte a nic za to nedostáváte (ani pytle – prostě NIC) bych viděl nějakou žalobu na obec. Myslím že není možné/legální vybírat peníze pod nějakou záminkou (sběr odpadu) a přitom neposkytovat žádné služby.

   Jako u většiny problémů to stojí na normální slušné domluvě mezi lidmi – zástupci obce a vámi. Pokud toto není možné, tak je problém. A nějaké povídačky o tom, co se všechno dalšího z toho poplatku platí bych nebral závazně. Existuje výrok Nejvyššího správního soudu, který se sice týká poplatku za psy, ale jde o podobné „zneužití“ na jiné účely: Smyslem poplatku ze psů primárně není a ani nemá být posílení obecního rozpočtu, protože pak by se již pojmově nejednalo o poplatek, nýbrž spíše o majetkovou daň. Poplatek ze psů tak nemá jiný význam než snižovat či vyrovnávat negativní důsledky spojené s chovem psů.

   • Popelnice 8.1.2014 at 09:46

    Proč hned žaloba? Ať se pán nebojí a odpadky vyhodí do nejbližší popelnice. Přece jen proto, že se pán bojí případného konfliktu se „starousedlíky“ a proto nevyužívá popelnice, tak jen proto není důvod někoho hned žalovat nebo obviňovat, že placenou službu nelze využívat. Lze! Ať se pán nebojí, využije svého práva a hází odpad tam, kde patří.

 5. Jacquelina Valkova 8.6.2012 at 09:45

  Dobrý den!chtěla bych se zeptat jestli jsem povinna platit popelnici,když mám rekreační chatu a nemám kolaudaci a nemám ani popelnici vše odvážím do města kde poplatky řádně platím.Může po mě obec vyžadovat poplatky?

  • Jan Vavříček 8.6.2012 at 21:56

   Záleží, jak a co je v té vaší obecní vyhlášce napsáno – tam by jste měla začít – tam bývají napsány povinnosti (kdo, kolik a kdy platí). Dále si myslím, že to jestli máte popelnici (nádobu) nehraje roli – pokud budete platit, měla by jste ji mít/vyžadovat (nebo nějaký ekvivalent – pytle, …).

 6. M. 26.3.2013 at 13:54

  Dobry den. Co kdyz si platime soukromy svoz odpadu? Jsem povina platit jeste mestu poplatky a popelnice? Prisla mi totiz slozenka na platbu , ktera je ze zakona povinna. Dekuj za odpoved. M.

  • Jan Vavříček 26.3.2013 at 19:24

   Odpovím trochu obecně – podívejte se na vyhlášku „o popelnicích“ ve vašem městě … a pokud podle ni máte platit a nevztahují se na vás žádné úlevy či osvobození (v ní uvedené) => musíte zaplatit.
   Děláte něco „netypického“ na co vyhláška nepamatovala … můžete zkusit zalobovat u vašich zastupitelů.

 7. gabriela Ivanová 27.3.2013 at 23:30

  Dobry večer,zajímalo by mě,v jaké maximální vdáenosti od chaty může být umístěn velký kontejner a v jaké frekvenci má být vyvážen v chatařke osadě ,která čítá cca 330 chat.zároveň by mě zajímalo, zda je možné,aby si obec(pod kterou chatarska osada spadá) určila výši poplatků za komun.odpad podle jiného zákona než zákona o místních poplatcích,který je v této věci srozumitelný a jasné stanoví, pravidla pro výběr poplatků, a v případě,že je poplatek za komun.odpad vybírán podle zákona o odpadech,zda si může zcela samostatné a odlišně určt podmínky pro výběr poplatků bez přhleénuti k zákona o komun.odpadech.zároveň by mě zajímalo,zda v případě,že si obec zvolí z.op odpadech,mám nějakou možnost o osvobození od poplatků.mám totiž chatu 400km od svého trvalého bydliště a jezdím (na chatu) max 3x ročně a zda se přímo nevhodné,abych platila aniž bych tam nějaký odpad způsobila.s obcí není v této věci řeč,tak nevím,kam se mám s pomocí obrátit.předem děkuji,za Vaše rady,s pozdravem Mgr.Gabriela Ivanová.

  • Občanská společnost 21.5.2013 at 20:17

   Pokud jde o to dvojí placení „za popelnice“, tak si bohužel myslím, že musíte platit … viz zde.

   K úvodní části dotazu … bohužel netuším a musel bych si danou věc prostudovat – rychlejší bude, když kontaktujte Ministerstvo vnitra (Odbor dozoru a kontroly veřejné správy) … jde to třeba i telefonicky, pokud nepotřebujete oficiální stanovisko. Prakticky vždycky mi pomohli, lidsky vysvětlili daný problém – prostě úplně v pohodě.

 8. Palečková Jindřiška 26.4.2013 at 18:40

  Dobrý den, ráda bych věděla zda musím platit 900kč za odvoz komunálního odpadu v místě kde mám rekreační chatu, kterou navštěvuji velice zřídka a většinu odpadu spálím a co spálit nelze odvážím zpět do místa svého trvalého bydliště.
  Dozvěděla jsem se o možnosti využití obecních pytlů a zajímalo by mě zda musím platit za popelnici i za pytel.
  Děkuji..

  • Občanská společnost 21.5.2013 at 20:10

   Bohužel si myslím, že musíte platit … viz zde.

 9. irena 10.5.2013 at 04:24

  Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda musím plati 2x poopelnici v jednom roce, když jednu platím na trvalém bydlišti a druhou na vesnici, kde mám domek, ale není celoročně využíván. Děkuji za odpověď. Kociánová

  • Občanská společnost 21.5.2013 at 20:10

   Bohužel si myslím, že musíte platit … viz zde.

 10. Ema Vyhnalová 25.6.2013 at 10:45

  dotaz
  prosím, naše pí starostka požaduje od majitele nemovitosti čestné prohlášení o počtu osob, které se mu v domácnosti zdržují a i když tam nemají trvalý pobyt, požaduje platbu za odvoz odpadu(dotyčný pak platí 2x- v místě trvalého bydliště a tady, kde se čestně prásknul)
  dále mi odmítá vydat nálepku na popelnice, s tím, že mám dvě 240l(platím za tři trvale hlášené osoby a i když jsem nepodepsala čestné prohlášení, bydlíme tam tři) a ona určila, že dává buď dvě 120l nálepky nebo jednu 240l, to jsme obec bez plynofikace, takže jsem nucena sypat popel a domovní odpad do jedné popelnice(odpad poctivě třídím, včetně bioodpadu).
  mám nárok na nálepku na popelnici, nebo mi někdo může nařizovat, kolik odpadu smím vyprodukovat?
  děkuji.

  • Jan Vavříček 25.6.2013 at 14:51

   Pochybuji, že někdo může stanovit množství produkovaného odpadu … ale chápu, že se spíš ptáte na množství „přidělených“ popelnic.

   Přiznám se, že nevím jak to přesně je – zkusím něco zjistit.
   Můžete zkusit zapátrat sama – začal bych nejprve od vyhlášky „o popelnicích“ a pročetl si, co tam máte přesně uvedeno … a pak směrem k zákonům. Není důvod se toho bát – nebývá to tak otřesné čtení, jak by se mohlo zdát 🙂
   Taky zkuste tenhle dotaz obecně vyhledat na internetu – určitě nebude první, koho zajímá jaký má nárok na popelnice.
   A to čestné prohlášení je taky legrační.

   • michal 29.8.2015 at 19:17

    Dobrý den měl bych dotaz bydlím li u soukromníka a mám trvalý pobyt u něj hradí za mě popelnice on???Když je má u domu…A když bydlím u soukromníka a nemám u něj trvalý pobyt platí popelnice taky on???Děkuji s pozdravem Michal Šopov

    • Jan Vavříček 10.9.2015 at 07:40

     Nevím, co přesně myslíte slovem soukromník. Ale obecně je to zase celé o trvalém bydlišti a nastavení poplatku v dané obci. Navíc můžete mít v nájemní smlouvě s tímto soukromníkem nějaké ujednání o odpadu, které může být nad rámec místního poplatku.

     Např.: Soukromník-raději řekněme firma vlastní objekt, kde se dá bydlet. Vy se s ní domluvíte, že vás vezme do nájmu. Trvalé bydliště si tam taky můžete nahlásit. Daná obec vybírá poplatky za popelnice dle trvalého bydliště – tudíž po vás bude chtít zaplatit poplatek za odpad. U onoho firemního objektu je např. kontejner, který si daná firma nechává vyvážet (komerčně za svoje – firmy nejsou občané). Protože ví, že budete používat jejich kontejner, tak bude ve vaši nájemní smlouvě ujednání, že bude platit XX kč za odpad. A všechno je správně: městu náleží jeho poplatek dle vyhlášky a zákona (máte tam trvalé bydliště) a firmě náleží částka za odpad sjednaná ve smlouvě (protože jste se smlouvou na tom dohodli).
     Pochopitelně je tu možnost požadovat po městu přidělení popelnice (platíte přece poplatek), ale tu můžete mít problém někde umístit, protože vám to firma třeba neumožní (někde v areálu atd).

  • Pavla Strouhalová 15.5.2021 at 14:17

   Dobrý den,chci se zeptat musím platit 2x popelnice v jedné obci ?
   Na jedné adrese bydlím a druhý byt jsem zdědil po matce a je zatím neobývaný prázdný v mém osobním vlastnictví.
   I za tento po mě chtějí na městském úřadě zaplatit,je to správné ?

 11. Nikol Böhmová 23.7.2013 at 11:56

  Dobrý den,

  trvalé bydliště mám stále u rodičů v Havířově, nyní se ale stěhuji do Prahy, ale trvalá adresa stále zůstává. Jak je to s poplatek za popelnice. Mám se jít někde přihlásit a odhlásit?
  Děkuji, Böhmová

  • Marie Betášová 14.12.2014 at 20:34

   Chci pronajmout byt ve městě Ž, jehož jsem vlastníkem, manželům, z nich jeden má trvalé bydliště také ve městě Ž a druhý má trvalé bydliště v jiném městě. Přechodné bydliště a trvalé bydliště v mém bytě nebudou mít. Oba zatím platí za komunál. odpad podle trvalého bydliště.
   Prosím o informaci, jakým způsobem se bude platit za odvoz komunálního odpadu z tohoto bytu (SVJ toto nezajišťuje), kde oba + jejich malé dítě budou dle nájemní smlouvy bydlet.
   Měla bych platit jako vlastník bytu já (za jednu osobu) nebo nájemníci sami (za 3 osoby), nebo já za 3 osoby s tím, že mi poplatek uhradí?
   Děkuji.

   • Jan Vavříček 14.12.2014 at 22:05

    Jestli to dobře chápu, tak jelikož popelnice SVJ neřeší, tak to asi u vás funguje klasicky přes trvalé bydliště. Tudíž to pak záleží jen na něm – kolik lidí bude mít v tom bytě trvalé bydliště, tolik bude poplatků a „popelnic“. Dál z vašeho textu chápu, že tam bydliště nebude mít nikdo (nebo max. vy) – tzn. bude se platit jen jeden poplatek (jedna osoba nebo za nemovitost). Nájemníky město neřeší – zákon jim umožňuje vybírat poplatek jen podle trvalého bydliště (+nemovitost). Asi je logické pak tu „popelnici“ přenechat nájemníkům a chtít od nich ten poplatek vrátit v rámci nájemní smlouvy, co máte mezi sebou. Pochopitelně budou mít jen jednu „popelnici“ místo tří (3 osoby). Tak to chápu já.

 12. MARIE 11.9.2013 at 17:39

  marie
  chtěla jsem se zeptat,poslala jsem popelnici šekem poštou 31.5.2013 musím zaplatit 150kč za to,že jím to přišlo na ůčet pozdě
  děkují marie

 13. Kracíková Pavla 4.10.2013 at 22:15

  Dobrý den,chtěla jsem se zeptat ohledně umístění popelnic v domě.Bydlím v panelovém domě v přízemí, a nyní nám dali popelnice do vchodu domu.Takže vejdete do domu a hned dostanete plnou dávku smradu, a mě navíc to jde i do bytu.Při tom je tam kočárkárna která kočárkům už dlouho neslouží a SKM ji pronajímá.Má svůj vlastní vchod jak z venku tak i z domu.Máme nějákou šanci se těch popelnic z tohoto místa zbavit?

  Děkuji za odpověď

 14. Klapová 23.10.2013 at 17:56

  Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jestli musí platit za popelnice člověk, který má trvalé bydliště ve městě, ale jako přechodné bydliště, kde skutečně bydlí je domov důchodců, kde součástí platby za pobyt je i poplatek za odpad. Platí proto dvakrát poplatek, i když skutečně využívá popelnice pouze v domově důchodců. Byt na trvalém bydlišti je prázdný, tudíž nevzniká žádný odpad. Děkuji za odpověď. Klapová

 15. Jane Stork 4.12.2013 at 01:09

  Od roku 2003 trvale žiji v UK ale mám stále občanský průkaz a tudíž trvalou adresu v Čechách. Zajímalo by mě zda musím též platit popelnici když se do ČR dostanu maximálně jednou za rok na par dni dovolené.

  • Jan Vavříček 6.12.2013 at 10:53

   Variace na tenhle dotaz se tu pořád opakuje … odpověď je většinou (i ve vašem případě) stejná – ANO musíte platit.
   Důvod je jednoduchý – obce mohou vybírat poplatky za odpad od lidí, kteří tam mají trvalý pobyt (+ od dalších), a pak si třeba mohou vymyslet nějaké slevy/osvobození.
   Takže pokud vaše obec nějakým způsobem nemyslí na „dlouhodobě žijící mimo“, spadáte do klasické škatulky a podle toho platíte. Takže pokud platit nechcete musíte si zrušit trvalé bydliště atd.

   • Popelnice 8.1.2014 at 09:53

    Možná by nebylo od věci požádat o prominutí poplatku. Nebo se z trvalého pobytu odhlásit. To by snad nemusel být žádný problém pro toho, kdo žije v cizině a tady jezdí „jen“ na návštěvu. Narozdíl od některých, kteří jsou tady permanentně „jen“ na návštěvě a pak se čertí, že po nich někdo chce poplatek za odpad, který tady produkují.

    • Jan Vavříček 8.1.2014 at 20:24

     Myslím, že právě o to prominutí už nejde požádat. Řešením do budoucna je pochopitelně ta úprava trvalého bydliště.

 16. michaela 25.12.2013 at 15:32

  dobrý den chtěla bych se zeptat.ja dřive sem bydlela u pestounu a byla sem nahlašena na pestouny ted momentalne mam rodinu už druhym rokem a v občance mam napsany trvalí pobyt v turnove a přechodny tu ve frýdlantu.a v tom byte co byl na nas napsany už nekdo bydlí a chtěla sem se zeptat jestli ten dluh co tam zustal budu ja platit ja když tam nebydlim a mam v občance to ten turnov kde tedkom nejsem dekuji

 17. Radka Hanusova 6.2.2014 at 13:17

  Dobry den,
  bydlime ve vesnici, kde odpad svazi jednou tydne a platime 750,- na osobu. Jsme 6ti clena rodina – ted se nam cerstve narodila dcera. Tudiz 750,-x6 prijde mi to dost nefer, kdyz se stejne castka plati nasidlisti ve meste, kde svazeji odpad 2xtydne! Mame jednu popelnici, nemelo by se platit na vesnici za popel ici? Kdyz ma nekdo 10 clenu rodiny tak plati za stejnou popelnici x10! to je prece scestne. To ten odpad vyjde levneji
  meste a jeste ho svazi casteji. Mimochodem hned ve vedlejsi vesnici plati 1000,- za popelnici! Kdo rozhoduje o poplatcich zasvoz, na koho se mam prosim obratit? Dekuji hezky den Ha
  nusova

  • Jan Vavříček 21.2.2014 at 10:52

   Nejdříve začněte tím, že se podívate na základě čeho město ty poplatky vybírá – nejčastěji půjde o obecně závaznou vyhlášku. Tam se taky dozvíte i nějaké detaily.
   Většinou je to tak, že se platí „za hlavu“ a ne za „nádobu“.
   To jak často se popelnice vyvážejí je taky o komunikací s vaši obcí.
   Omlouvám se za pouze povrchní odpověď, ale neznám úplně všechny detaily kolem téhle problematiky (zatím 🙂 ), ale prakticky vždy jde o to komunikovat s vaši OBCI – podle mých zkušenosti se dá všude slušně zeptat a domluvit. Nebojte se.
   Pokud vám opravdu vadí nějaká nespravedlnost (a ideálně i někomu dalšímu), tak s tím jděte ven – napište/kontaktujte své zastupitele, starostu, ptejte se na zasedání zastupitelstva atd.
   Jsou to vámi zvoleni lidé a vámi placení! Vím, že to není úplně pohodlné, ale moc to nestojí … a volby se často rozhodují podle menších věcí než je třeba výše/spravedlnost poplatku za popelnice.

 18. Martina K. 18.2.2014 at 20:59

  Dobrý den,
  potřebovala bych poradit. Bydlím trvale ve městě, kde vlastním rodinný dům, kde mám trvalé bydliště a dále vlastní byt, ve kterém není nikdo trvale hlášen. Město požaduje, abych zaplatila poplatek za svoz odpadu jednou za dům a podruhé za byt. Podotýkám, že byt i dům je ve stejném městě a v bytě nikdo nebydlí. Děkuji za odpověď. MK

 19. Petra Skálová 12.3.2014 at 11:42

  dobrý den,potřebuji poradit.
  Už několik let nebydlím v místě trvalého bydliště (u rodičů), platím odpady na místě přechodného bydliště. A dnes mi rodiče oznámili, že je za mě musí platit tyto poplatky. Zdá se mi to jako hloupost, ale potřebovala bych s tím poradit. Je opravdu normální platit to na obou adresách? Děkuji

  • Jan Vavříček 12.3.2014 at 20:05

   Minimálně je „správná“ ta platba v místě trvalého bydliště – to je klasika… trvalé bydliště s sebou nese závazky. K té druhé platbě bych potřeboval vědět detaily… na základě čeho / komu ji platíte. Ale řekl bych, že obě platby jsou v pořádku.

   • petra skalova 23.3.2014 at 19:02

    Děkuji za Vaši odpověď, na té druhé adrese to platim formou nájmu + „platba služeb“ a přijde mi to jako samozřejmost,když tam odpad vyhazuji. Smířím se s tím ;-(
    děkuji Skálová

 20. Radka 6.4.2014 at 12:40

  Dobrý den prosim chtěla bych se zeptat jestli kdyz mametrvale bydliště na městě jestli sme povine platit poplatky za odpad.děkuji přeji hezký den

  • Jan Vavříček 6.4.2014 at 17:15

   Pokud máte trvalé bydliště (kdekoliv), tak se stáváte poplatníkem tohoto poplatku v tom místě. Dále pak záleží na konkrétních podmínkách dané obce. „Nedá“ se tomu vyhnout – max. bydlet v obci, která tyto poplatky nevybírá (vím pouze o Teplicích, ale je možné, že je takových obcí více).

   • Renata 28.7.2016 at 07:30

    Dobrý den, mám trvalé bydliště na městském úřadě v Plzni, marně se pídím, kde za odpad zaplatit, nerada bych se stala dlužníkem, na úřadě mi řekla, že nic platit nemusím, kde je tedy pravda? Děkuji za odpověď.

 21. ANNA Jurakova 10.4.2014 at 20:25

  Dobry den ,chtela bych se zeptat jaka vzdalenost je dana zakonem pro odvoz odpadu . Je to vesnice ,rodice jsou stari 81 let a mene pohyblivy.Musi tahat popelnici k hlavni ceste i kdyz popelari mohou zacouvat ,a cesta je pevna ,vymlouvaji se ,ze se nemohou otocit,vsude jinde couvaji, Dekuji za opdpoved

  • Jan Vavříček 19.4.2014 at 08:17

   Řekl bych, že na něco takového zákon není. Bude to jen na domluvě s firmou, která odpad vyváží. Vím, že vám neradím nic extra, ale zkuste se s těmi popeláři poradit, jak to udělat – jestli nemůžou pro tu popelnici zajít, atd. A třeba i na městském úřadě se zeptat.

 22. Petr 17.4.2014 at 08:53

  Dobrý den, musím platit poplatek za odpad v obci, kde mám trvalé bydliště, ale déle než rok v obci nebydlím?Bydlím na jiné adrese kde nejsem nějak evidován. Děkuji

  • Jan Vavříček 19.4.2014 at 08:22

   Ano – poplatníkem poplatku jste v obci s trvalým bydlištěm. Můžete se ještě podívat jestli ta obec nemá nějakou slevu/osvobození pro „bydlící jinde“, ale dost o tom pochybuji … bohužel pro vás.

 23. Jan 19.4.2014 at 00:39

  Dobrý den,
  chtěl jsem se zeptat, zda mám nějakou povinnost platit za komunální odpad, když jsem hlášen na městském úřadě ,ale v dané obci se nezdržuji. Na otce byla podána exekuce, ve které přišel o rodinný dům a já jsem asi tak po 2 letech zjistil, že mám trvalé bydliště psané na úřadě.
  Děkuji za info

  • Jan Vavříček 19.4.2014 at 08:32

   Bohužel ano – pokud máte trvalé bydliště, tak jste poplatníkem. Nejde o to KDE. Můžete se ještě zkusit zeptat na úřadě (kde máte to trvale bydliště), jestli se na vás nevztahuje nějaká sleva apod. A ty případné dluhy raději zaplaťte co nejdřív.

 24. Jan 19.4.2014 at 12:50

  asi tak od roku 2007, jsem hlášen na úředě a nikdo mi o tom ani neinformoval.Kdybych si nezřizoval účet v jiné bance, tak o tom ani nevím, že jsem hlášen na úředě.

 25. Petra Müllerová 5.5.2014 at 10:39

  Dobrý den, mám dotaz, slyšela jsem, že od 1.1.2014 děti do 6 let nemusí platit popelnici? Co je na tom pravdy? Děkuji za odpověď! S pozdravem Petra Müllerová

  • Jan Vavříček 5.5.2014 at 19:24

   Pokud jste z Rychvaldu: NE, není to pravda.
   Pokud jste odjinud: MOŽNÁ.
   Detailněji: Pokud jde o zákon o poplatcích (odkazovány výše), tak ten se nezměnil a popaltníkem je stále osoba s trvalým bydlištěm (bez ohledu na věk). A v druhém kroku rozhoduje vyhláška obce (a v Rychvaldě není žádná taková vyjímka).

 26. Láďa 13.5.2014 at 09:03

  Dobrý den, prosím můžete mi poradit. Dcera studuje v Praze prezenční formou vysokou školu platíme kolejné a v něm také poplatek za odpad. V místě trvalého bydliště platíme také poplatek za odpad je to v pořádku.
  Děkuji za odpověď.

  • Jan Vavříček 13.5.2014 at 12:37

   Bohužel je to v pořádku. Je to podobné jako u jiných dotazů zde. V místě trvalého bydliště dcera platí poplatek jelikož je poplatníkem dle zákona (a obec ho tedy může vybírat bez nějaké smlouvy s vámi – máte trvalé bydliště => platíte) a na kolejích platí (předpokládám) něco jako „náklady na odpad“, které tvoří část z kolejného, na kterém jste se dohodli smlouvou. Je to tedy (technicky vzato) úplně jiná platba.
   Co s tím dál? … pokud vaše obec nemá ve vyhlášce stanoveny nějaké úlevy pro tyto případy, tak s tím asi nic neuděláte. (Extrémní možnosti, jako nemít trvalé bydliště nejsou pro každého).

   • Láďa 14.5.2014 at 05:47

    Děkuji s pozdravem Láďa.

    • Jura 11.5.2017 at 21:53

     Nejjednodušší možnost je požádat o osvobození od poplatku a doložit potvrzení o studiu a potvrzení z kolejí.

 27. petra 28.5.2014 at 01:50

  Dobry den,
  Chtela jsem se zeptat jak se clovek muze zbavit poplatku za odpad, ktery ma sice jeste trvale bydliste v CR ale uz tam dele jak tri roky nezije, protoze se odstehoval do zahranici a vzal si tam cizince se kterym se neplanuje vratit do CR..
  Predem moc dekuji za Vasi odpoved

  • Jan Vavříček 28.5.2014 at 07:36

   Na to je jednoduchá odpověď – zrušíte si trvalé bydliště.
   Podívejte se třeba zde: Úředně bezdomovcem: Trvalé bydliště, proč ho mít a proč ne (jsou tam uvedené i klady a zápory) a pak na zákon 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel §10 ods.12:
   Občan v případě, že se rozhodl ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa trvalého pobytu. Sdělení v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana; to neplatí v případě, kdy občan podepíše sdělení před zaměstnancem ohlašovny. Pokud má sdělení podle věty první formu datové zprávy, občan ho po vyplnění opatří zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb nebo dodá prostřednictvím datové schránky.
   Podívejte se přímo do toho zákona – jsou tam ještě odkazy na další předpisy – třeba na to ověření podpisu.

 28. Elena 31.5.2014 at 21:43

  Mam v Brne prechodny pobyt uz dva roky, a tu istu dobu platim mestu Brnu poplatok za odpad. Dokoncujeme stavbu domu – je pred kolaudaciou, a zaziadali sme o popelnici. Z magistratu sa nam ozvali, ze pokym na danej adrese nema nikto trvaly pobyt, tak na popelnici narok nemame. Chapem, ze pred kolaudaciou nam asi popelnici nedaju, a mozno aj ked uz bude po kolaudacii, ale nebudem tam mat prechodny pobyt, tak nam nic nedaju. Ale prechodny pobyt si planujem v co najkratsej dobe tam prepisat. Ale podla daneho uradnika ani to nestaci na to, aby sme dostali popelnici. Ocividne moj prechodny pobyt im je dobry na to, aby som musela platit za odpad, ale popelnici nedostanem?! To mi pride padnute na hlavu… Viete mi prosim k tomu nieco povedat? Dakujem velmi pekne.

  • Jan Vavříček 1.6.2014 at 09:31

   Děkuji za velmi zajímavý dotaz. Jestli dobře rozumím zákonu o poplatcích a vámi popsaného stavu, tak jste poplatníkem dle §10b-ods.1-a-2/3 (proto po vás město chce poplatek).
   Musím se ale přiznat, že ještě plně nerozumím vazbě „poplatek-nádoba“ – jaká jsou pravidla pro přidělování nádoby (její velikost, atd.) Řekl bych, že tato věc se neřídí nějakým zákonem nebo podobným předpisem. Určitě ale máte právo za svůj poplatek „něco dostat“.
   V první fázi bych se snažil na městě slušně domluvit a použít argument, že když platíte, tak kam máte ten odpad dávat (a třeba vám poradí nějaké řešení). Ono lidskou domluvou se dá vyřešit spousta věcí.
   Zkusím si zjistit další informace (a pak je zde umístit), které by pro vás mohly být užitečné.

   • Elena 2.6.2014 at 14:36

    Dobry den, dakujem za odpoved. Po kolaudacii a naslednom prehlaseni mojho prechodneho pobytu na novu adresu zaziadame o popelnici (resp. vyvoz odpadu) a dufam, ze nam bude vyhoveno, resp. ze pan na magistrate, ktory s nami do telefonu hovoril, nemal vsetky informacie uplne overene…. Inak mi to ozaj nedava zmysel.

 29. Vlasta 3.6.2014 at 16:05

  Dobrý den, chtěla jsem se zeptat ? Mám trvalé bydliště v Praze tam platím poplatky za komunální odpad (popelnice) a teď bydlím cca 4 roky na přechodném bydlišti taktéž v Praze, ale jinde na adrese a také platím poplatky za komunální odpad (popelnice) musím to platit 2 x ? Děkuji za informaci S pozdravem, Vlasta.

  • Jan Vavříček 4.6.2014 at 07:33

   Už se podobné případy probíraly mnohokrát (zkuste se projít komentáře zde, nebo na stránce Zákony a předpisy). I když neznám některé podstatné části vašeho problému, tak bych řekl že ano – „musíte“ platíte 2x. Jednou po vás bude chtít zaplatit poplatek radnice, pod kterou spadá vaše trvalé bydliště a pak asi majitel/pronajimatel/… bytu kde reálně bydlíte v rámci nějaké smlouvy – předpokládám.

   • Pavla 1.12.2014 at 21:47

    Prominte, ale neni snad platba komunalniho odpadu v Praze podminena tim, kde se odpad tvori, nikoli trvalym bydlistem?

    • Jan Vavříček 2.12.2014 at 08:01

     Jó kdyby to tak bylo … ono vlastně nikde (tady v tom našem popelnice/radnice/bydliště případě) není zmíněno „tvoření odpadu“. Ten poplatek je celým jménem poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Takže je to vlastně takový paušál (když to přirovnám k telefonům), který platíte ať už voláte nebo ne.

     • Pavla 2.12.2014 at 08:36

      Omlouvam se, nevim, zda si rozumime. Ano, je to pausal. A ano, v Praze jich muzete platit i vic, jste-li majitel nemovitosti, nebo jste se nekde neodhlasil ze sluzeb. Pokud se ale od lonska nezmenila pravidla, tak mistem hrazeni poplatku za odpad nemusi byt nutne misto trvaleho bydliste. Kdyz se odhlasite ze sluzeb na trvalem bydlisti (mate tam bydliste, ale nezijete tam-dle nahlaseneho poctu osob ze ktereho druzstvo poplatky rozpocitava) a prihlasite se napr. v miste pronajmu, kde platite majiteli bytu, platite pouze jednou. Takto mi to bylo alespon loni receno primo na prazskem magistratu.

      • Pavla 2.12.2014 at 08:52

       Tedy takto je to v Praze (podle mista, kde zijete). Naopak v Brne, je to, jak vy rikate – podle mista trvaleho bydliste (ale zase, myslim, neplatite v miste pronajmu). Takze v obou pripadech za beznych podminek platite jednou. Musite ale dbat na komunikaci s urady. Je bezne, ze dvakrat platite napr., kdyz bydlite v pronajmu v Praze, kde pracujete, a trvale bydliste mate v Brne, to pak ano.

       • Jan Vavříček 2.12.2014 at 08:58

        Já se jen přidám s vyzdvihnutí fráze „komunikace s úřady“ – opravdu se nebojme zavolat si na radnici a na nějaké nejasnosti se slušně zeptat. Úředníci jsou taky lidi (i když někdy … 🙂 )

      • Jan Vavříček 2.12.2014 at 08:55

       Aha – máte asi pravdu (zkoušel jsem si to v rychlosti vyhledat). Řekl bych, že je ale spíš takový „speciální případ“ (z pohledu ČR) – a ve většině obcí se jede podle trvalého bydliště.

       • Pavla 2.12.2014 at 09:02

        Ano, je mozne, ze tato varianta je daleko rozsirenejsi, presny pocet mest, ktere se ji ridi, neznam. A protoze Praha ma jedny z tech drazsich poplatku, doporucuji si situace overit na mestskem urade, at poplatnik zbytecne neplati mnoho penez dvakrat.

 30. zdena 6.6.2014 at 17:02

  Dobry den,jaka je spravna platba komunalniho odpadu za osobu v druzstevnim byte,je to za m2 nebo za osobu? Dekuji za odpoved.

  • Jan Vavříček 12.6.2014 at 06:20

   Řekl bych, že to bude záležet na smlouvě, jakou s družstvem máte – čili obě možnosti jsou správné. Nicméně poplatek, který vybírá MĚSTO je za osobu.

 31. Václav 11.6.2014 at 11:52

  Dobrý den, mám trvalé bydliště v obci, kde bydlím v obecním bytě. Ve stejné obci mám i rekrační chatu. Odpady tedy platím 2x. Je to v pořádku? Děkuji

 32. Lenka Hoffmannová 1.7.2014 at 16:29

  Dobrý den,
  prosím o radu. Máme trvalé bydliště v Praze,ale jsme v důchodu a žijeme na chatě. Vlastníme byt,který je ve Společenství nájemníků. Náš syn,který je zde také trvale hlášený,žije a pracuje v Německu a v bytě se nachází např. 2x do měsíce,kdy je zde na služební cestě, Z tohoto důvodu máme v bytě nahlášenu pouze 1 osobu,neboť byt je po většinu roku neobývaný.
  Slyšela jsem debatu o odpadech,přečetla si zákon,že jsme povinni platit v mistě trvalého bydliště a proto jsem požádala Společenství,aby v platbě za odpad evidovali 3 osoby.Dle sdělení Společenství avšak toto nejde,neboť bychom museli platit za všechny služby za 3 osoby.
  Prosím proto o sdělení,jak je to s platbou syna,který se nehodlá z Prahy odhlásit,neboť se zde narodil,strávil zde mládí a usadit se trvale v Německu nehodlá.
  Zde je i odhlášen ze sociálního a zdravotního pojištění,neboť toto platí mimo republiku.
  Druhý dotaz se týká platby za nás,tj.2 osoby,pokud toto nejde zahrnout do stálých plateb za byt-jak toto vyřešit.(Společenství má smlouvu s firmou,která odpad odváží a platí za kontejnery).
  Předem Vám děkuji za radu a přeji hezký den Hoffmannová

  • Jan Vavříček 9.7.2014 at 12:20

   Děkuji za dotaz – je dost komplikovaný a je třeba znát nějaké další detaily.
   Kde jste hlášeni vy? Kde platíte za odpad? Asi určitě platíte v obci, kam přísluší vaše chata, ale to bude jen za nemovitost.
   Předpokládám, že by se Společenství nelíbilo (jestli to vůbec jde), kdyby jste v bytě neměli nikoho hlášeného – jestli by jste pak něco platili.

 33. Ladislav Michálek 3.7.2014 at 16:24

  Dobrý den, máme rodinný domek, kde je trvale hlášeno 5 osob, máme pouze 1 popelnici a neustálé problémy kam s odpadkama, kdy mám nárok na další popelnici na svoz? nebo kolik nás musí být aby nám dali 2hou? Je to nějak stanovené zákonem ? děkuji Michálek

  • Jan Vavříček 9.7.2014 at 12:25

   Přesně na tohle jsem se ptal i našich úřednic (a hledal i na internetu). Jestli to dobře chápu, tak na to není nějaký zákon / nařízení / vzorec. Je to spíš o zkušenosti a úsudku. Další popelnici vám mohou přidělit úřednici na vaši radnici – určitě pochopí, že pro 5 osob potřebujete 2 popelnice. Zkuste jim tam (v klidu a slušně) zavolat a na tuto věc se zeptat. Určitě vám poradí, jak vaši situaci vyřešit.

 34. Lenka Hoffmannová 9.7.2014 at 16:40

  Dobrý den,
  děkuji za odpovědˇa dodávám další detaily.
  My jsme s manželem trvale hlášeni v Praze,syn také. Odhlásit se nehodláme,neboť pokud by nám v budoucnu zdravotní stav nedovolil být na chatě,vrátíme se do bytu.
  Na chatě platíme za odpad,ale jen za nemovitost. V Praze je hlášena 1 osoba ,za kterou platíme veškeré poplatky,tj.výtah,služby v domě,el.v domě apod.-jsme si vědomi,že není možné,aby tam nebyl hlášen nikdo a poplatky neplatit vůbec přesto,že je byt většinu času prázdný.
  Děkuji za případnou odpověď a radu,jak situaci vyřešit,abychom se vyvarovali případné sankce ze strany fin.úřadu. Hoffmannová

  • Popelnice 21.7.2014 at 06:43

   A kde je problém? Tak se odhlašte, nechte tam nahlášeného syna, za něj plaťte 1x odpad+ony poplatky společenství vlastníků. Přihlásit se k trvalému pobytu zpátky můžete kdykoli později, to přece není žádný problém, ale pouhá formalita. Přihlašte se u nás a budete platit za odpad Rychvaldu.

 35. Jana Hruskova 29.7.2014 at 07:58

  Dobry den, chtela jsem se zeptat,zda musim platit za popelnice,kdyz mam trvaly pobyt na Mests.urade. Diky za info JANA

  • Jan Vavříček 30.7.2014 at 11:11

   S velkou pravděpodobností ano. Města mají velký problém domoci se peněz od takto evidovaných lidí (bydliště na městském úřadu) a čas od času jim dluh třeba prominout … ale taky to dávají dál k vymáhání a můžete mít na krku exekuci. Raději se na to zeptejte a zaplaťte.

 36. Tereza M. 30.7.2014 at 08:48

  Dorbý den, potřebovala bych poradit ve dvou věcech:
  1. V obci, kde nemám trvalé bydliště, ale jsem vlastníkem nemovistosti provozuji veterinární ordinaci, platím za svoz veterinárního odpadu, musím platit i za svoz klasického komunálního odpadu?

  2. V jiné obci vlastním nezkolaudovanou polostavbu, která není využívána. Obec požaduje poplatek za odpad, je k tomu oprávněna?

  Děkuji.

  • Jan Vavříček 30.7.2014 at 11:18

   Ad 1) Předpokládám, že ten veterinární odpad je něco extra a zajišťuje vám to nějaká firma … že to není „klasická popelnice“ přes obec. Pak záleží o jakou nemovitost jde … jestli na ní pasuje: 565/1990 Sb. §10b ods.1 písmeno b) („fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně„). Nejsnazší se bude zeptat na radnici.
   Ad 2) Viz uvedená část zákona v předchozím bodu … řekl bych, že ten požadavek na poplatek je oprávněný.

 37. Josef 1.8.2014 at 19:00

  zdravím,
  mám jeden dotaz, pokud mám v daném městě trvalý pobyt a město do roku 2006 vybíralo poplatek za odpad a já jsem se přímo roku 2005 ve městě nezdržoval – a mohu to i průkazně dokázat (přechodné bydliště v jiném městě a následně pobyt v zahraničí) musím ten poplatek v tom městě, kde mám trvalé bydliště doplatit ? Prý co jsem slyšel do r. 2010 města poplatek za odpad odpouštěla, když to člověk nějakým způsobem doložil, že ve městě danou dobu nebydlel, a právě roku 2011 proběhla nějaká novela, která to už neumožňuje, ale další pak otázkou je podle jaké novely se řídit, jestli podle té, která platila v r. 2006 – tedy, že je možné poplatek odpustit, a nebo už ne. Děkuji

  • Jan Vavříček 2.8.2014 at 15:40

   Obavám se, že máte smůlu a budete muset všechno doplatit. Povinnost platit poplatek je vázaná na trvalé bydliště, ne na to, kde se člověk skutečně nachází. Ta možnost „odpustit“ nějaké poplatky platila do roku 2010 … ale už neplatí – byla zrušena ta možnost požádat o odpuštění, takže nejde požádat třeba jen o odpuštění 2006-2010 a zbytek třeba doplatit. Myslím, že se musíme řídit podle zákonů, které aktuálně platí.

   • Josef 2.8.2014 at 18:00

    Mockrát děkuju za radu 🙂

   • Jaroslav 7.8.2014 at 18:07

    Dobrý den,

    prosím o radu. Přečetl jsem si příspěvky i zákon, ale nejsem z toho moc moudrý.
    Pronajímám byt, jehož jsem jediným vlastníkem a platím za odpad za mě, tedy jednoho člověka. V bytě ale bydlí dva lidé. Neměl bych tedy platit za dva lidi?
    Ptal jsem se jednoho člena představenstva jak je to s pronajímáním a ten mi říkal, že jakožto vlastník nemusím ani nic hlásit.
    Prosím, odepište mi raději i na email. Děkuji za informaci.

    • Jaroslav 7.8.2014 at 18:09

     Ještě jsem zapoměl říci, že nájemníci mají trvalé bydliště jinde.
     Kdyby ho ale měli hlášené u mě, tak by se něco změnilo?

     Děkuji za info.

     • Jan Vavříček 8.8.2014 at 08:07

      Pokud platíte „za popelnice“ normálně městu, tak je to na základě trvalého bydliště. Takže jak píšete – vaši nájemníci jsou hlášeni jinde a tam i (snad 🙂 ) platí za popelnice.
      Je to stejné, jako jsou tu dotazy na studenty: Řekněme že VŠ student je z Rychvaldu a studuje v Praze, kde má pronajatý privát a většinu času je tak. Trvalé bydliště má stále doma v Rychvaldě. Potom za popelnice MUSÍ platit v Rychvaldě, i když tu většinu času není. A i třeba přes to, že v nájemní smlouvě platí nějaké peníze „za odpad“. Trvalé bydliště má v ČR prostě velmi velký význam.

      • Jaroslav 8.8.2014 at 16:01

       Moc děkuji za informace 🙂

 38. Jindra 21.8.2014 at 11:28

  Dobrý den,
  bydlím ve „služebním“ domě – mám ho pronajmutý od zaměstnavatele. Ve smlouvě není nic o poplatku za odpad a já v bytě nemám trvalý pobyt. Poplatek platím v místě trvalého pobytu. Nevím, jak vyřešit situaci, že nejsem ani majitelem domu, nemám ani trvalý pobyt v domě, majitel bytu je firma (a ta má zajištěn svoz vlastního odpadu přes smlouvu se svozovou firmou – nehlásí se k poplatku za svoz u obce). Je to tak, že se musím domluvit se zaměstnavatelem, že jim budu platit za svoz, který oni domluví se svozovou firmou? (Potom by se ročně jednalo o čtyřnásobek částky, která se běžně platí v obci za svoz odpadu). Snad jsem se vyjádřila srozumitelně.

  • Jan Vavříček 22.8.2014 at 09:08

   To je mi ale zapeklitý popelnicový oříšek 🙂 Myslím, že jste to popsala správně.
   Dům patří firmě (takže se neplatí poplatek obci a firma si řeší odpad sama), vy tam trvalé bydliště nemáte (takže se vás poplatek taky netýká). Takže pokud chcete „popelnici“, budete se muset domluvit s vašim domácím-pronajimatelem (firmou). Nebo prostě využívejte veřejné kontejnery na komunální odpad – není to sice úplně ono, ale problém by to být neměl.
   Jediné co mě napadá je, jestli vám může firma pronajmout byt bez vyřešení odvozu odpadu, ale asi bude rozdíl jestli jste „bytový nájemník“ nebo někdo, kdo si pronajal „byt jako prostor“.

 39. Vítězslav Meloun 13.10.2014 at 13:24

  Dobrý den,
  mám takový problém. Vlastním v obci RD s červeným popisným číslem, kde není nikdo trvale přihlášen k pobytu (dědictví po otci). Dům je neobyvatelný. Poslední 2 roky platí v obci vyhláška na základě Zákona o poplatcích, ve které je stanoveno, že fyzické osoby nemající trvalý pobyt v obci platí 800 Kč ročně. Místní mají slevu ve výši 450 až 800 Kč.
  V obci žádný odpad neprodukuji. Navíc mi starosta obce odmítl vydat popelnici. Argumentuje jakýmsi kontejnerem, který je někde pro takové lidi druhé kategorie k dispozici. Takže za své peníze nemám ani tu nádobu, kam bych mohl jednou za čas (pokud by bylo co) něco vyhodit a měl zajištěn odvoz. Dům je uvnitř obce. Přijde mi to jako šikana lidí, kteří nemají jak se bránit. Prostě plať, ale nic od nás nedostaneš. Dá se proti tomu něco podniknout?
  Děkuji předem za odpověď.

  • Jan Vavříček 13.10.2014 at 14:43

   Jestli to dobře chápu, tak platíte protože jako majitel nemovitosti: 565/1990 Sb. §10b b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. Těžko říct, jak je to s tou slevou – jestli je to právně v pořádku. A to s tou vlastní popelnicí/kontejnerem bude asi taky problém – jakože pokud ten kontejner není na druhé konci obce, tak s tím asi moc nenaděláte.
   S tím, že jste poplatníkem asi nic neuděláte (zákon se určitě měnit nebude), takže jde zapracovat jen na tom, jak se k vám chovají – ale tohle ovlivníte jen nějakou slušnou debatou (pokud je toho schopna i druhá strana). Bojím se, že se s vaši situaci nedá moc dělat.

   • Vítězslav Meloun 13.10.2014 at 15:48

    Moc děkuji za rychlou odpověď.
    Starosta si byl velmi jistý v kramflecích … a vlastně si mne s gustem vychutnal. Člověku, který nikdy nic neměl zadarmo je prostě proti srsti platit pod pohrůžkou exekuce za službu, kterou nevyužívám … a pokud bych ji náhodou využívat chtěl, tak je mi stejně odepřena. Mafie, výpalné? Kocourkov hadr 🙂

 40. Standa 5.11.2014 at 08:44

  Dobrý den,
  náš obecní úřad vybírá „poplatek“ za likvidaci PDO formou zakoupení „kuponu“, který se přivěšuje na popelnici. Vůbec neřeší situaci , kdy si majitelé nemovitostí kupony nekupují a odpad likvidují pálením v kamnech a zakládáním černých skládek.
  Majitelé rekreačních nemovitostí poplatek neplatí. Obec má vyhlášku o poplatcích, která oblast likvidace PDO vůbec neřeší. Je takový postup správný?

  Předem moc děkuji za odpověď :-).

  • Jan Vavříček 6.11.2014 at 12:39

   Myslím, že tenhle postup je celkem běžný (kupón/nálepka). Když pak popeláři tuhle nálepku na popelnici nevidí, tak ji neodvezou. Záleží na vaši konkrétní vyhlášce, ale myslím, že těm kteří si nálepky nezajdou koupit vzniká nedoplatek vůči městu (o jednou se můžou divit), protože ve většině případů se platí „za hlavu“ (dle trvalého bydliště) nebo za nemovitost (takže se to týká i těch majitelů rekreačních objektů).
   Likvidace odpadu je složitější věc – obec může pouze stanovit, kde se jaký odpad může dávat (sběrné dvory, kontejnery plast, sklo, …). Jestli to pak lidé dělají je na nich. K tomu pochopitelně platí i zákon o odpadech, kde je blíže postihováno ono pálení v kamnech a zakládání skládek.

 41. Michal Valla 22.11.2014 at 15:25

  Mám taky dotaz.Mám trvalé bydliště v Chebu v bytě kde žila má matka která je již mnoho let po smrti.Byt následně zůstal bratrovy,který s majitelem uzavřel novou nájemní smlouvu v níž nejsem uveden jako uživatel.Z adresy jsem se neodhlašoval poněvadž nebylo možné se přihlásit jinde.A bez trv.bydliště je všude problém.Má manželka má jiné trvalé bydliště a to v bytě který uíval jako služební byt její exmanžel.Po jejím rozvodu v roce 2002 se z bytu musela odstěhovat a její ex tento byt vrátil zaměstnavateli což byly české dráhy.S manželkou jsem následně bydlel v Plzni a poté několik let v zahraničí.V roce 2006 dostal manželka přidělený služební byt ke kterému má nájemní smlouvu a v níž jsem jako spoluuživatel uveden i já jako manžel.Prokazatelně tedy bydlíme a žijeme jinde než je uvedeno v našich osobních dokladech a registru obyvatel.Její zaměstnavatel však po neblahých zkušenostech odmítá přihlášení k trv.pobytu.Z Chebu nám však najednou přišly složenky,že dlužíme dohromady 7800 Kč za místní poplatky.Proč mám tedy platit za něco někde,kde nevyužívám ani čisté chodníky ani upravené parky apod. .Neprodukuji tam žádný odpad a jediné provinění je to,že jsou naše jména v evidenci obyvatel města.Město za každého z nás dostává každý rok ze státního rozpočtu více jak 9000 Kč jako dotaci apod. .Takže pokud město dostává na nás peníze a de facto nám neposkytuje žádné služby,přijde mi to jako nefér.

  • Jan Vavříček 22.11.2014 at 17:07

   Řekl bych, že je to spíš názor než dotaz 🙂 – ale to není podstatné. Ani nevím, na co mám odpovědět – všechno je ve vašem komentáři. Poplatky pro radnici jsou právě a pouze na základě evidence (trvalého bydliště). Tak to říká zákon a my se tím musíme řídit, nebo zákon změnit – tzn. složenku budete muset zaplatit.
   Přemýšlím o vaši situaci, ale žádné rozumné řešení mě nenapadá. Jak sám říkáte, stav „bez trvalého bydliště“ je dost problematický a takový „extrémistický„.

 42. Roman 23.11.2014 at 10:03

  Dobrý den,

  omlouvám se, možná za stále se opakující dotaz. Trvalé bydliště mám v bytě na Praze 4, kde jsme spolu s rodinou byly v podnájmu více jak jeden rok. Poté jsme se přestěhovali do bytu, také na Praze 4, také podnájem. Zde už nám trvalé bydliště nechtějí udělit.
  Moje otázka zní, platím poplatek za popelnice za byt, kde mám trvalé bydliště a musím tedy ještě platit poplatek za byt, kde momentálně bydlím, i když tam nemám hlášené trvalé bydliště, tedy je to ta korespondenční adresa?

  A jen čistě teoreticky, pokud odpověď je ANO, tak pokud bych se přihlásil s trvalým bydlištěm na městský úřad, jeden poplatek za popelnice by mi tím zanikl?

  Děkuji, Roman.

  • Jan Vavříček 23.11.2014 at 19:37

   NE – obci platíte poplatek dle trvalého bydliště – takže maximálně jedenkrát (jako občan). Pokud by to tak nebylo, tak ani ten váš návrh s bydlištěm na radnici (úřední bezdomovec) by nic nevyřešil – trvalé bydliště na radnici je bydliště jako kterékoliv jiné (akorát tam náhodou stojí radnice). Těm úředním bezdomovcům právě proto často nabíhají dluhy za poplatky (třeba lidé co na X let odjedou do zahraničí a nezruší si trvalý pobyt) – pak se vrátí … a dostihne je složenka na XXX tisíc jako nedoplatek za popelnice.

 43. Monika 24.11.2014 at 20:48

  Dobrý den,
  nevím, zda zbytečně neobtěžuji, jelikož „nespadám“ do Vašeho města…., jednoduše mě Vaše diskuze na Vašich stránkách zaujala a nevím, kde bych se jinde měla zeptat…
  Chtěla bych se zeptat na platbu popelnice v místě mého trvalého bydliště na vesnici, popelnici platím 1x ročně za osobu , loni jsem zakoupila domek vzdálený cca 300m od mého trvalého bydliště,v té samé vesnici, domek nikdo neobývá/probíhala zde rekonstrukce a veškerou suť a odpad jsem odvezla na komunální skládku vzdálenou asi 15km a řádně jsem zaplatila./Obec po mě požaduje a já zaplatila platbu za odvoz popelnic v neobývaném domě/ prý částka za objekt/. Je tedy možné, že pokud/ tedy nereálná záležitost, ale uvádím jen příklad/ kdybych si zakoupila ještě další 2 domy či 4 domy v té samé vesnici, platím zase za každý???
  Nyní platím vlastně v trvalém místě bydliště 2x , 1x za osoby v obývaném domě a 1x za dům v kterém nikdo nebydlí / poplatek za objekt, zřejmě to je ten samý poplatek, co platí chalupáři/+ ještě platím popelnici podnikatelskou, firma je uvedena v domě, který obýváme. Podotýkám, že účel podnikání je autodoprava….děkuji za odpověď Boušková

  • Jan Vavříček 25.11.2014 at 08:33

   Dobrý den – neobtěžujete. Je to přesně jak to popisujete. Obce vybírají poplatek za osobu (dle trvalého bydliště) a za nemovitosti (kde není nikdo hlášený – což jsou nejčastěji ty chaty) – přesné znění zákona je nahoře na stránce (565/1990 Sb. §10b odst. 1a) a 1b) ).
   Jak nakládáte s odpad vlastně nehraje roli (co se poplatku za popelnice týká) – jste poplatníkem, tak musíte platit. Takže když by jste si nakoupila více nemovitostí, tak je možné, že by jste platila i za ně – podstatné je ale ta podmínka „ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba„. Což je i možný způsob, jak ve vašem případě ušetřit jeden poplatek – přihlásit se (nebo někoho jiného) k pobytu do té prázdné nemovitosti co je 300m od vašeho bydliště (kde předpokládám bydlí více lidí, takže tímto krokem ji snad nevyprázdníte) – ale to si zase vyžádá změnu dokladů atd.
   Podnikatelská popelnice je věc úplně mimo působnost obce (a zákona o poplatcích) a nehraje roli.

 44. Daniel Brzobohatý 3.12.2014 at 09:39

  Dobrý den, chtěl bych se zeptat na následující problém s poplatkem za svoz odpadů. Jsem fyzická osoba s trvalým pobytem v obci Zábřeh a tudíž platím za svoz odpadů dle vyhlášky čl.2 odstavec 1-1-a (http://www.muzabreh.cz/mesto-zabreh/obecne-zavazne-vyhlasky/10302-obecne-zavazne-vyhlasky-/19856-ozv-42013-o-mistnim-poplatku-za-provoz-systemu-shromazdovani-sberu-prepravy-trideni-vyuzivani-a-odstranovani-komunalnich-odpadu). Zároveň jsem však i majitelem chaty v níž nění nikdo trvale hlášen (je to chata) v městské části Dolní Bušínov, který je městskou částí města Zábřeh. Městský úřad, tím pádem po mne chce uhradit ten samý poplatek dle č.2 odstavec 2.
  Dotaz tedy zní: musím dle vyhlášky platit dva poplatky, nebo pouze jeden? Z vyhlášky, ani ze zákona to pro mne není moc jasné. Odpad rozhodně nemohu tvořit na obou místech současně (chata má pouze určené centrální místo s kontejnery pro odkládání odpadu). Děkuji za odpověď.

  • Daniel 3.12.2014 at 09:47

   Omlouvám se, našel jsem na stránkách podobný dotaz. Vypadá to, že plati 2 x ve stejné obci musím (1x jako fyzická osoba, 1 x jako vlastník nemovitosti, kde není nikdo trvale hlášen). Smysl mi sice uniká, ale budiž, patrně jsou situace, kdy je to opodstatněné.

   • Jan Vavříček 3.12.2014 at 09:54

    Už jsem měl odpověď rozepsanou, tak jsem ji už nechal 🙂
    Smyslem je pokrýt chalupáře (můj názor) – přijedou někam na víkend a naplní tam popelnici – a kdo to zaplatí? Není asi žádný způsob jiný způsob, jak jinak na ně „ukázat“ než přes vlastnictví nemovitosti.
    Máte prostě moc nemovitostí 🙂

  • Jan Vavříček 3.12.2014 at 09:51

   Musíte platit dva poplatky.
   Jak už bylo několikrát zmíněno – u tohoto poplatku vůbec nejde o „vytváření odpadu“, ale je to poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (jak zní celý název). Takže tohle není argument. Dle zákona (565/1990 Sb. o místních poplatcích) jste poplatníkem podle §10b odst.1a) a odst.1b) (nahoře na stránce) – jednou jako obyvatel (trvalé bydliště) a podruhé jako majitel „prázdné“ nemovitosti.
   Tomu druhému poplatku se můžete vyhnout (z definice), když tu nemovitost někým osídlíte – vím, že tu jsou komplikace s doklady apod., ale popřemýšlejte jestli se tam úředně nemůže přihlásit někdo z rodiny apod., kdo už ve vaši obci platí poplatek někde jinde.

 45. Richard 3.12.2014 at 12:04

  Dobrý den, rád bych se Vás zeptal, zda existuje veřejná statistika celkového počtu popelnic (družstevní a klasické plastové popelnice rodinných domů) v České republice.?

  Děkuji pane Vavříček a doufám, že lze tuto odpověď najít. Richard

 46. ELIŠKA 7.12.2014 at 11:25

  Prosím o radu.Má dcera má průkaz ZTP P.Musí platit popelnice?Nebo daň z nemovitosti?Děkuji za br.odpověď.

  • Jan Vavříček 7.12.2014 at 14:07

   U popelnic záleží jestli vaše obec má ve vyhlášce nějaké slevy/úlevy pro ZTP atd. – mohou tam být. A u daně bych řekl, že nic takového ani není možné – ale to jen hádám.
   Nejlepší bude, když si zavoláte/zajdete přímo na vaši radnici a zeptáte se tam – tam vás poskytnout nejpřesnější informace.

 47. ELIŠKA 7.12.2014 at 19:01

  Děkuji a omlouvám se špatně jsem dotaz formulovala.

 48. Tomáš 8.12.2014 at 14:29

  Dobrý den.. měl bych dotaz ohledně věci, že u nás byli dnes policisté a řekli mi že dlužím x tisíc za neplacené popelnice v období mezi mými 0-9 lety.. Momentálně je mi 17 let.. chodím do školy a takovouto částku si opravdu nemohu dovolit. Lze se proti tomu nějak bránit? Nerad bych měl problemy kvůli rodičů se kterými nežijí

  • Jan Vavříček 8.12.2014 at 15:12

   Tohle je bohužel častý případ. Nejsem si jistý jestli se proti tomu dá nějak „bránit“ – dluh prostě existuje a mohou za něj vaši rodiče – takže možná přes soud proti rodičům, ale o tom pochybuji (a je to na dlouhé lokte) – možná by nějaký právník mohl dát erudovanější radu – je tu nějaký? 🙂
   Určitě bych ale začal tím, že co nejdříve začnete dluh řešit s radnicí, které dlužíte – domluvit si nějaký splátkový kalendář atd. Určitě vám budou schopni poradit jak dál a co se dá dělat. Splátkové kalendáře jsou v obcích celkem běžná záležitost. Slušným osobním kontaktem se dá vyřešit spousta problémů.
   Rád bych vám poradil více, ale mohu jen tak obecně – OKAMŽITĚ začněte ten dluh řešit s věřitelem!

  • Jan Vavříček 13.12.2014 at 07:40

   Ještě jeden dovětek k vašim potížím – včera jsem v rádiu zaslechl že ústavní soud teď řešil podobnou situaci (dluhy z dětství) – podívejte se na to a snad vám to pomůže víc než jsem to zvládl já.
   Ústavní soud se zastal ženy trestané kvůli dluhům za černé jízdy v MHD (12.12.2014)
   V Česku je 150 tisíc dětských dlužníků. Doplácí na rodiče i špatné zákony (5.7.2014)

 49. Jan Kal 22.12.2014 at 02:23

  Jsem bezdomovec s adresou na magistrátu města ( přišel jsem o dům v době, kdy neexistoval zákon o osobním bankrotu a nevyšlo mi podnikání , zkrachoval jsem a dostal se do exekuce ). Pak jsem bydlel různě po ubytovnách nebo v bytech zapůjčených od známých. Asi 20 let jsem proto neplatil žádné poplatky za popelnice ( podle mne to bylo v ceně nájemného na ubytovnách nebo v nájmu bytu, kde byl hlášen i majitel, přesto že žil dlouhodobě jinde ).
  Jak teď postupovat dál?
  Mám-li adresu na magistrátu a získal jsem nyní od zaměstnavatele na rok k pronájmu garzonieru na ubytovně , musím se hlásit k poplatku za odpad ? A budu muset zpětně dokládat místa pobytu, kde jsem se jako bezdomovec zdržoval ?

  • Jan Vavříček 2.1.2015 at 14:43

   Velice složitá životní situace. Sepíšu tu svoje myšlenky a názory – snad vám něco pomůže … řešení si ale musíte zvolit sám.

   • Předpokládám, že vám opravdu vznikl nedoplatek za popelnice na radnici, kde „bydlíte“ (máte trvalé bydliště). Trvalé bydliště hraje u nás pořád velkou roli, i když myslím že je to dost přežitý koncept. Těžko říct o jak velkou částku může jít, nevím jestli a jak naskakují „úroky“, ale poplatek za popelnice byl několik poslední let max. 500,- – takže krát 20 let = min. 10.000 kč
   • 20 let je dlouhá doba a je možné, že část vaše dluhu už byla městem odepsána („promlčená“) jako nedobytná. Bylo by třeba zjistit, jaký je opravdový dluh u vaši osoby, a jestli je možno stanovit nějaký mírný splátkový kalendář a dát tak věci do pořádku.
   • Nejsem si jistý, zda-li je potřeba někdy/někomu dokládat svoje bydliště zpětně.
   • Pokud jde o „popelnicový poplatek“, který vybírá radnice, tak ten záleží na vašem trvalém bydlišti (pochybuji, že majitel ubytovny vám bude chtít přiznat trvalé bydliště u něj). Takže se není třeba asi nikde hlásit, ale zase vám někde naskakuje poplatek (tam kde máte aktuální trvalé bydliště), který bude třeba jednou uhradit.
   • Takže je docela dobře možné nedělat nic – ale je nepředvídatelné, zda-li vám někdy v budoucnu nepřijde exekuce na majetek/výplatu atd. až si vás dluhy za popelnice najdou.

   Určitě bych doporučoval zkusit tuhle věc vyřešit. Nejprve se třeba telefonicky „anonymně“ zajímat jak je to s těmi starými dluhy, odpouštěním dluhů, splátkovým kalendářem apod. na té vaši konkrétní radnici. Mám zkušenost, že většinou se dá slušným a lidským jednání hodně věcí vyřešit kladně.

 50. Jaroslav 27.12.2014 at 17:08

  Dobrý den.Bydlím ve vesnici v rodinném domě a ve stejné vesnici vlastním i starší dům kde není nikdo hlášen k trvalému pobytu.Musím platit za svoz komulálního odpadu dvakrát?Děkuji za odpověď.

  • Jan Vavříček 2.1.2015 at 14:18

   Viz několik podobných komentářů se stejnou otázkou – například jedna moje odpověď.

   • Jaroslav 3.1.2015 at 12:47

    Děkuji za odpověď.Nyní jsem v Jitřence (zpravodaj města Poličky) četl,že od poplatku z druhé nemovitosti budou osvobozeni ti ,co již platí poplatek z titulu fyzické osoby a žijí ve stejném městě.Ti co žijí jinde a nemovitost užívají k rekreaci a podobně poplatek platit musí ,protože zde produkují i odpad.
    (Asi nevozí odpad třeby do Brna ,kde platí poplatek z titulu fyzické osoby).Toto rozhodnutí města je vcelku logické a měli by se nad tím zamyslet i v ostatních městech a ne pouze tahat peníze z lidí , kteří již poplatek platí z titulu fyzické osoby a v druhé nemovitosti žádný odpad neprodukují.

    • Jan Vavříček 3.1.2015 at 16:05

     Díky za tuto informaci. Taky mi přijde „lepší“, když obec od svého občana vybírá poplatek jen jednou a neřeší kolik nemovitostí ve stejné obci má. Ale chápu, že někde může být situace složitější.

 51. Iwette Vilhanova 3.1.2015 at 15:26

  Dobry den, mam dotaz. Jak daleko musi byt umistene kontejnery od paneloveho domu??? Bydlim v Ostrave a popelnice nam premistily cca 70 metru od panelaku… muzou to tak udelat?? Dekuji za odpoved

  • Jan Vavříček 3.1.2015 at 16:12

   Řekl bych že můžou. Mám pocit, že v zákonu o těchto vzdálenostech nic není. Je to spíše na konkrétním řešení v dané obci – obec/nájemníci/popeláři. Řešení odpadu na sídlištích si vyžaduje jisté kompromisy.
   Taky bych řekl, že 70 metrů není zas tak velká vzdálenost … aspoň vám to nesmrdí u vchodu 🙂 (ale chápu, že vás tohle asi nepotěší)

 52. Libuše 14.1.2015 at 16:41

  dobrý den,
  pochopila jsem dobře vyhlášku 2/2005 „o poplatcích za odvoz odpadu“ pro hl.město Prahu, která platí i pro Prahu 5 (doufám, že je to aktuální znění)?
  Zde platí poplatek za odvoz TKO majitel nemovitosti(jako plátce), s tím, že vyplní formulář, kde uvede počet bytových jednotek a počet osob žijících v těchto byt.jednotkách(ve vyhlášce uvedených jako poplatníci) a tyto platby od těchto poplatníků vybírá, bez ohledu jestli tito mají na Praze 5 hlášeno trvalé bydliště? V případě, že mám v Praze 5 trvalé bydliště a bydlím v nájmu platím poplatky za odvoz TKO na základě nájemní smlouvy majiteli nemovitosti?

 53. Vasek 17.1.2015 at 11:20

  Dobry den, chtel sem se zeptat jak to je s mnozstvi popelnic ktere muzeme mit . Bydlime ve vesnici v rodinem domku 2 rodiny celkem je nas 8 lidi a podle starosty nemuzem mit vic jak 2 popelnice celkem, ikdyz kazdy clen plati za popelnice poplatek. je nejaka moznost nebo neco abysme mohli mit alespon 3 popelnice ?

  • Jan Vavříček 21.1.2015 at 15:16

   Když jsem po této informaci kdysi pátral, tak jsem se dozvěděl, že to není nikde přímo určeno (zákon, vyhláška, apod.) Je to na městě – úředníci mají většinou svoje „tabulky“, kolik popelnic pro kolik lidí mohou dát. Takže bych řekl, že se musíte zkusit domluvit na radnici – třeba se i zeptat, jak to teda máte řešit (pokud máte málo prostoru pro odpad). Možná se dá najít nějaký kompromis – že si koupíte vlastní popelnici/nádobu a město vám dá nálepku apod.

 54. Jiřina 19.1.2015 at 09:23

  Dobrý den,
  Jsme s manželem hlášeni na obecním úřadě ale bydlíme přechodně v jiné obci
  kde platíme poplatek za nemovitost. Na obecním úřadě jsem zaplatila příslušný
  poplatek za svoz odpadu a nechtěli mi vydat známku prý z důvodu,že tam žádný
  odpad nevytvářím. Je to možné?
  Děkuji za odpověď.

  • Jan Vavříček 21.1.2015 at 15:51

   No možné je všechno 🙂
   Řekl bych, ale že takhle striktně (že nic nedostanete) to řešit nemohou. Jste vlastně ve stejné situaci jako chataři/zahradkáři – taky platí popelnice za nemovitost a bydlí (trvalé bydliště) jinde. Takže si myslím, že by jste měli „dostat k dispozici“ nějaký kontejner, pytle na odpad nebo i tu známku na popelnici.
   Poplatek sice platíte na základě zákona a vyhlášky, ale taky by jste za to měli dostat nějakou službu!

 55. Robert Charvát 20.1.2015 at 12:02

  Dobrý den,mám problém,přítelkyně bydlí u mě v Mar. Lázních tři roky celoročně,ale trvalé bydliště má v Chodové Plané,odhlásit se nemůže protože,platí hypotéku,a v obci jí řekli,že v Chodové Plané má trvalý pobyt,proto odpadky musí platit tam,ale jelikož bydlí u mě,jsem nucen za ni platit i tady v M.L i když u mě není hlášená a nemá ani podíl v nemovitosti,Sdružení vlastníků ho po mě požaduje a argumentuje tím,že odpad produkuje v M.L.Musí přítelkyně platit na dvou místech?A je vyhláška nadřazena zákonu?Děkuji.

  • Jan Vavříček 21.1.2015 at 16:04

   Vyhláška pochopitelně není nadřazena zákonu, ale nemyslím si, že by zde šlo o tuto situaci.
   Jak to chápu já z toho co jste napsal: V Chodové po ni chce poplatek radnice – zcela oprávněně na základě jejího trvalého bydliště/vyhlášky/zákona – s tímhle poplatkem nehnete. V Mar.Lázních po vás chce sdružení vlastníků zaplatit poplatek – asi taky zcela oprávněně na základě toho, že tam žije (a je patrně někde vedena v záznamech jako nájemník apod). Je potřeba vědět, jak se postavena vaše nájemní smlouva/kolektivní smlouva/stanovy/dohody/… (nevím, jak přesně se to jmenuje) se sdružením vlastníků. Sdružení po vás ten druhý poplatek vymáhá na základě nějaké vaši smlouvy/dohody („že každý, kdo tam bydlí, platí i popelnici“) s nimi. Kdežto Chodová na základě zákona. Tyto 2 věci se nevylučují.

   • Robert Charvát 22.1.2015 at 12:08

    Pane,děkuji za odpověď,situace se trošku projasnila,Mariánské Lázně nevybírá žádný poplatek za sběr odpadu,ale sdržení vlastníků má smlouvu na svoz odpadu uravřenu se společností jenž je městská společnost,která řeší odpad pro město,takže prý o kolik lidí v paneláku víc bydlí,o tolik se poplatek ostatním snižuje-je levnější,předpokládám,že na to město má dle nějakého zákona právo?Takže,ač má člověk jednu nemovitost a v ní trvalý pobyt,musí platit poplatek i tam kde prudukuje odpad,i když se jedná o jiné místo,ještě se zeptám,zda stejný systém svozu odpadu na smlouvu nemá i Chodová Planá,pak by měla platit jen tam,kde produkuje odpad a ne tam kde bydlí?Děkuji Charvát.

    • Jan Vavříček 22.1.2015 at 22:27

     To dává smysl. Tenhle systém, který není postavený na vyhlášce ale spíše na smlouvě s nějakou společností je spíš záležitost velkých měst. Řekl bych, že většinově se to dělá podle vyhlášky a trvalého bydliště.

 56. Pavel 21.1.2015 at 19:35

  Dobrý den, zajímal by mě Váš názor k následující věci:
  Klasika – trvalé bydliště mám v obci u rodičů, ale celoročně bydlím v podnájmu v Praze, kde platím všechny služby. Vedení obce je naštěstí natolik vstřícné, že mi jejich poplatky zcela odpustí, pokud jim dodám kopii nájemní smlouvy z Prahy. A k tomu se váže můj dotaz: Má obec nárok si kopii smlouvy ponechat, nebo by jim mělo stačit jen do ní nahlédnout? Ptám se z důvodu ochrany osobních údajů – moje údaje nejsou problém, když mám v obci nahlášen trvalý pobyt, ale jde mi o údaje pronajímale, a taky co je komu do toho, co mám s pronajímatelem ve smlouvě sjednáno 🙂
  Díky moc za odpověď.

  • Jan Vavříček 22.1.2015 at 22:24

   Takže názor. Řekl bych že nejde mluvit o nějakém nároku. Chtějí tu nájemní smlouvu jako potvrzení – asi aby si ho někam založili, jako doklad, na základě kterého vám ten poplatek odpustili (kdyby se někdo ptal a šťoural). Takže si myslím, že by jim mohla stačit i nějaká „cenzurovaná“ verze té smlouvy (fotokopie smlouvy se zakrytými částmi apod.) – aby zůstalo viditelné, že je to nájemní smlouva, že jde o vás a že budete bydlet někde jinde – prostě to podstatné. Ale detaily asi nepotřebují vědět. Chtělo by se to ale dopředu zeptat – můžete totiž narazit na nějakého urputného úředníka 🙂

 57. Roman 22.1.2015 at 21:23

  Dobrý den,

  předně chci poděkovat a vyjádřit úctu těm, kteří provozují tyto stránky, protože jen tady dostanu odpovědi komunální odpad v dostatečné míře, že tomu i sám rozumím.

  Chtěl bych se Vás zeptat, bydlím s rodinou (máma a bratr) v nájmu na Praze 4. Trvalé bydliště máme také na Praze 4, ovšem v jiném bytě.
  Součástí nájemní smlouvy na tento byt, kde nyní žijeme je:

  4. Služby spojené s užíváním bytu:
  Služby se platí zálohově, měsíčně spolu se stanovenou výší nájemného. Vyúčtování proběhne po skutečném odečtu dle došlých faktur. Jedná se o spotřebu elektrické energie, teplé a studené vody, plynu, vytápění a odvozu komunálního odpadu. Elektřina společných prostor, výtah a topení atd. je již obsaženo v základní platbě nájmu.

  — Mám tomu tedy rozumět tak, že i když máme trvalé bydliště jinde, tak zde platíme také za popelnice? Případně vystavuje se nějaké vyúčtování za „popelnice“, tak jako je tomu třeba u vody aj.
  Pak bych se ještě doptal, je mi 20 let, vím že za mě rodina neplatila poplatek za popelnic, ani dle mého nevědí, že to musí hradit i dítě. Tedy chci se zeptat, dle čeho mám počítat celkovou sumu za „popelnice“, za předpokladu, že jsme bydleli přechodně v nájmu na jiných místech, přičemž trvalé bydliště jsem měl pouze na dvou adresách ( v minulosti v jižních Čechách, současně již v Praze). Jak to funguje případně s promlčením dluhu?

  Opravdu moc děkuji za Váš čas. Jsem s Vám,

  Roman.

  • Jan Vavříček 22.1.2015 at 23:21

   Předně děkuji za ocenění – snažím se psát tak, aby to bylo každému srozumitelné.

   Vaše (Praha) záležitost s placením popelnic je trochu specifická.
   Peníze za popelnice se dají vybírat dle zákona 185/2001 Sb. o odpadech podle dvou paragrafů – §17 a §17a (jsou vypsány nahoře na stránce). Obec si může vybrat (jen jeden) podle kterého to bude dělat.

   • §17 – ten souvisí pak ještě se zákonem o místních poplatcích, kde je zmíněná vyhláška blíže rozvedena. To je ten nejčastější stav (nejvíce obcí) – poplatek na základě trvalého bydliště + vlastnictví prázdné nemovitosti. (celým jménem – poplatkem za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů)
   • §17a – tuhle variantu využívá např. Praha. Zde je to postaveno na majiteli nemovitosti a tom kdo produkuje odpad. Bydliště zde nehraje roli. (celým jménem – poplatek za komunální odpad)

   Praha to má rozepsáno na stránce o Poplatku za komunální odpad.
   Čili jestli to chápu správně, tak byste měl platit jen tam kde žijete – ale to jen protože obě tyto místa (trvalé bydliště / kde žijete) jsou v Praze. A to vyúčtování bude asi ve smyslu: družstvo má objednaných X popelnic/kontejnerů a vydělíme to Y nájemníky. ASI.

   Ad hříchy minulosti. Počítat se to bude špatně, protože záleží jak měla ta která obec, ten který rok výši poplatku. A jestli to byl ten klasický poplatek podle bydliště nebo podle nájmu, jako je to v té Praze. Odhad se dá udělat: 20 let krát 500kč (dlouhá léta max. výše poplatku) = 10.000 (+ penále?) S promlčením to je taky složité – zase záleží na konkrétní obci. Čas od času obce vyčistí tyhle svoje pohledávky ze svého účetnictví jako neodbytné, ale záleží na nich. Už se tu někdo na tohle ptal. Zkusil bych se „anonymně“ zeptat na tom konkrétním úřadu, jak to tam je a jestli tam evidují nějaký nedoplatek. Pak se dá často domluvit na splátkovém kalendáři. Ale určitě bych se to snažil řešit … aby vás tohle jednou nedohnalo.

 58. Mirka 28.1.2015 at 20:33

  Dobrý den,mám dotaz,bydlím v byt.domě,platíme svoz směsného odpadu jiné firmě,než s kterou má smlouvu obec.
  Ta po nás chce,abychom jí platili za tříděný odpad,což neodmítáme,pouze nás zaráží výpočet jak k částce kterou máme zaplatit došla.Použila k tomu 6 kontejnerů na tříděný odpad a náklady na ně rozdělila mezi 6 bytových domů v okolí.
  Tento výpočet se mi zdá velice podivný,může to takhle vypočítat?
  Kontejnery jsou přístupné nejen lidem z těchto byt domů,ale v okolí jsou i rodinné domy.
  Dále pak tuto vypočítanou částku za tříděný odpad fakturují pouze nám,ostatním bytovým domům,vychází o 2 třetiny nižší,tj.cca 2500,-ročně.
  Může být obec vůči nám diskriminační,pouze proto,že k odvozu směsného odpadu používáme jinou firmu
  Děkuji Vám za Vaši odpověď

  • Popelnice 31.1.2015 at 22:49

   Netroufám si odpovědět, ale mám ten dojem, že za tříděný odpad by měl podnik, který má z jeho (pře)prodeje profit platit vám. Obci je každopádně nutno zaplatit poplatek za komunální odpad podle zákona/vyhlášky.

  • Jan Vavříček 3.2.2015 at 11:32

   Předpokládám, že svoz komunálního (netříděného) odpadu máte řešen jako „právnická osoba“ (např. společenství vlastníků) a tudíž si to řešíte sami a město s tím nemá nic společného.
   Otázka tříděného odpadu (papír, plast, …) stojí vedle. Chápu snahu města „z vás něco dostat“, když používáte městské kontejnery na tento odpad. Nejsem si ale jistý, že by bylo někde stanoveno kolik po vás může požadovat. Dokonce bych řekl by neměli chtít nic. Nebo maximálně onu část „poplatku za popelnice“, která není o nákladech na tříděný odpad – to je 250,- za osobu. Jako domkář taky vlastně za tříděný odpad vlastně nic neplatím – kontejnery jsou prostě na ulici – ale pokud nebudu chtít, tak všechno natlačím do popelnice.
   Řekl bych, že se budeme muset nějak dohodnout – případně o tomto musí rozhodnout soud (kolik a jak platit městu). Nebo si zařídit vlastní popelnice na tříděný odpad.

 59. Denisa Berciková 3.2.2015 at 19:08

  Dobrý den. Popelnice si platím v místě trvalého bydliště. Teď bydlím v jiném městě v podnájmu a pronajímatel je po mně chce platit také. Jenže částka je mnohem vyšší než tady platí osoby s trvalým pobytem. Bylo mi to odůvodněno tím, že je popelnice psaná na firmu a v že v domě není hlášen nikdo s trvalým bydlištěm. Firmy mají popelnice dražší? Dalo by se to nějak řešit? Je možné mít popelnici (v tom nájmu), bez trvalého bydliště, napsanou na mě? Děkuji za odpověď Berciková

  • Jan Vavříček 5.2.2015 at 14:41

   Firmy jsou „mimo kompetenci“ městských vyhlášek o odpadech (viz kusy zákonu nahoře) – ty se týkají jen fyzických osob. Netuším jaké jsou rozdíly finanční, ale předpokládal bych že „firemní popelnice“ bude dražší. Většinou totiž vychází, že obce stojí průměrně jeden člověk 750-1000 kč za rok (za odpad) – ale povětšinou se vybírá cca 500kč (zbytek prostě táhne obec z rozpočtu).
   Pokud je ve vašem městě (kde máte nájem) vyhláška o odpadech postavena na trvalém bydlišti, tak se „pod ni“ nedá dostat žádným jiným způsobem. Bohužel to vypadá tak, že asi budete muset platit jak v místě trvalého bydliště, tak i v tom podnájmu.

  • Petra Seidlová 6.4.2015 at 21:02

   Dobrý den, také bych mela dotaz, v těchto věcech se vůbec nevyznám, proto jsem na doporučení navštívila tuto stránku, jedna se o to, že už delší dobu nebydlím u rodičů v Praze v byte, bydlíme s přítelem na vesnici, ale trvale bydliště mam stále v Praze, nicméně matka me z bytu odhlasila, právě proto aby nemusela platit tyto poplatky, netušíme zda se v Praze platit celkového za odpad za jeden byt nebo za všechny členy domácnosti jednotlive, to je první otázka a ta druha je, že rodiče, respektive otec má ve stejne vesnici kde bydlim momentalne ja chalupu a tam platit odpad za celou nemovitost, bez ohledu na to kolik lidi zde je, protoze je to rekreační objekt, bylo mi sdeleno, že pokud otec platit rocne za odvoz odpadu tam, štaci to a Já už nikde dále poplatek platit nemusím, protoze to je to samé jako když někdo odjede na delší dobu do zahraničí , odhlasi se z bytu a poplatky neplatí, Prosím o radu, spousta lidi mi rika, že to platit nemam, ale bojim se aby me někdo za 10let nenahanel, že dlužím peníze a nedejbože nějaký exekutor, předem děkuji za radu Seidlová

   • Jan Vavříček 7.4.2015 at 11:10

    Poznámka než nepíšu můj názor: Pokud si nejste jistá, tak slušně zavolejte na dotčené úřady a nechte si stav vysvětlit – klidně polopaticky. Úředníci vám skoro určitě lhát nebudou – maximálně řeknou něco, co se vám nebude líbit 🙂

    Pokud vím, tak v Praze se platí podle „reálného bydlení“ (ne podle trvalého bydliště), takže tím že jste tam odhlášena z bytu a máte jen formální trvalé bydliště, vám vůči Praze žádný nedoplatek nevzniká.
    Vy teď reálně bydlíte na vesnici, které má skoro určitě poplatek stanoven podle trvalého bydliště. Takže tato vesnice po vás nemůže nic chtít (protože máte trvalé bydliště v Praze) – jste prostě mimo systém a možnosti dané vyhlášky/zákona na vás dosáhnout. Což se vesnici pochopitelně nelíbí, jelikož odpad generuje tam a ona se o to musí starat.
    Váš otec platí za nemovitost v této obci na základě ustanovení zákona/vyhlášky (stejným podle kterého je stanoveno placení podle trv.byd.), které obci umožňuje požadovat poplatek za odpad po majiteli nemovitosti, kde není nikdo hlášen k trvalému pobytu. Takže pokud se do té chalupy přihlásíte k trvalému pobytu (to by mělo jít, pokud s tím majitel souhlasí), tak vašemu otci zanikne povinnost platit tento poplatek (protože v objektu už bude mít někdo trvalé bydliště) ale vám se povinnost objeví na základě tohoto trvalého bydliště.
    Přiznám se, že té poslední části vaše příspěvku příliš nerozumím (od „bylo mi sděleno“). Chápu to tak, že vám na té vesnici řekli, že je aktuální stav v pořádku (a nebudou se na vás špatně dívat), protože za popelnice platíte jakoby skrze prázdnou nemovitost svého otce. Což chápu jako takovou lidskou férovou domluvu, ale právně PO VÁS nemá ta obec možnost nic požadovat (má popelnice stanoveny dle trvalého bydliště a to tam nemáte – tečka – viz kusy zákonů nahoře).

 60. Tereza Beranová 5.2.2015 at 12:26

  Dobrý den,

  řešíme teď s přítelem problém, který se týká hrazení poplatku za odpad. Chtěli jsme odhlásit poplatek na jeho trvalém bydlišti, protože již žije se mnou na přechodném..Ale dozvěděli jsme se, že na trvalém odhlášení nelze, leda při změně trvalého bydliště, ale to se příteli nechce. Obec či město prý nezajímá, že máte někde trvalé bydliště, ale řídí se tím trvalým. Zajímá mě, jestli se to dá nějakým způsobem řešit, či obejít a nebo když už se i na tom trvalém musí povinně hradit, tak jestli nejde sjednat nějaká sleva, pokud dotyčný člověk na daném místě nebydlí?

  Děkuji a s pozdravem

  Beranová Tereza

  • Jan Vavříček 5.2.2015 at 14:50

   Popisujete velmi častý problém – projděte/prohledejte si i ostatní komentáře.
   Pokud jste někde „poplatníkem popelnic“ kvůli trvalému bydlišti, tak se toho nezbavíte a ani si onen poplatek nesnížíte … pokud na toto obec sama nemyslela a nemá takovéto úlevy uvedeny ve vyhlášce „o popelnicích“. Ale je to čistě a jen na vaši obci – málokde jsou takové úlevy. Můžete pak ještě lobovat u zastupitelů, ať se vyhláška upraví.
   Trvalé bydliště je prostě v našem právním systému velmi podstatná věc a vztahuje se k němu spousta věcí – i když je dle mého názoru už značně přežité.

 61. Jaroslav Voráček 6.2.2015 at 17:40

  Je vzdálenost 5 km k nejbližším nádobám na odpad od zahrádkářské osady přiměřená .
  Tyto nádoby ani nejsou pro osadu určeny.
  Město Klášterec nad Ohří i přestože svojí povinnost přidělení nádob neplní,vyžaduje místní poplatek
  dle zák.565/1990

  děkuji za Váš názor

  • Jan Vavříček 7.2.2015 at 18:26

   Vzdálenost 5km k popelnicím pochopitelně není přiměřená … pokud to tedy není nějaký skrytý plán radnice, kterak posílit kondici obyvatel zahrádkářské osady 🙂
   Ale vážně – myslím, že jediné co může vaši situaci vyřešit je domluva. Zkusit situaci probrat na radnici, navštívit zasedání zastupitelstva a veřejně se na to zeptat. Pokud se vám podaří se „sdružit“ – že nebudete mluvit jen sám za sebe, ale i za další zahrádkáře – tak to bude ještě lepší. Prostě platíte za odpad, tak chcete mít i přiměřené možnosti, kam ho dát!
   Další extrémnější varianta (náročná, ale teoreticky možná) je, vymanit se z platnosti vyhlášky a zákona tak, že ony nemovitosti v zahrádkářské osadě nebude vlastnit fyzická osoba, ale právnická – nějaké družstvo/společenstvo zahrádkářů. Ale tohle je náročné na organizaci apod. – jestli to za 500kč stojí.

 62. Heda Hájková 7.2.2015 at 21:11

  Dobrý den.
  Prosím o Váš názor, radu.
  Bydlím v Bystřanech u Teplic s rodinou v domku,kde mám trvalé bydliště a řádně platím za odvoz komunálního odpadu.
  V Paračově, okr. Strakonice, byl mému otci, který byl učitelem ve Strakonicích , zkonfiskován cca 3 roky starý domek, který postavil na pozemku maminčiných rodičů.To se stalo v r. 1950. OÚ v Paračově tento domek posléze „prodal“ a protože kupec chtěl domek včetně pozemku, došlo k jeho vyvlastnění. Otec se několikrát proti této nespravedlnosti postavil a soudil se, ale marně. Upozorňuji, že nikdy konfiskační výměr mu nebyl doručen, ani ho nikdy neviděl. Touto nespravedlností se vlastně trápil celý život. Po revoluci jsem po 14 letech soudních sporů získala domek na základě restitučního zákona zpět ve velice žalostném stavu, ale bohužel , pozemek nikoliv, neboť jsem měla žádat podle jiného zákona a termín vlastně tím prošel. Takže vlastně mám zpět zubožený domek uprostřed cizí zahrady, kam vlastně nemám oficiální přístup. Další 3 roky trvalo, než domek( používaný na občasnou rekreaci) nám byl zpřístupněn. To jen trochu k historii.
  Nyní k odpadu.
  V r. 2011 jsem dostala od OÚ Paračov složenku na zaplacení komunálního odpadu. Ihned jsem napsala žádost o vyjímku ze zákona s tím, že domek vůbec neužíváme, do Paračova jezdíme max. 1 x za rok, někdy za 2 roky, kdy v domku nejsme, ale přebýváme u příbuzných. Na dopis mi nikdo neodpověděl, ale ani ode mě neurgoval zaplacení. Navíc při návštěvě příbuzných jsem vyhledala starostu, vše mu vysvětlila a on mě vyzval, abych vše napsala písemně, což jsem vlastně učinila.
  Paračov je malá vesnička ( cca 100 obyvatel), každý občan tam ví, že domek neužívám a nikdy jsem tam ani nepřespala, neuvařila si tam kávu, cokoliv, nevytvořila nikdy žádný odpad, nemám popelnici. Domek je neobyvatelný a my natolik zestárli ( mě bylo 71 let,manželovi 78 roků), nehledě k tomu, že jsem hodně nemocná a jsem po 11 operacích a nemáme již sílu na jeho opravu, abychom ho mohli využívat a v neposlední řadě je na cizím pozemku, kam nemáme přístup. Tím, že je na cizím pozemku je i neprodejný.
  Zhruba v polovině r. 2014 jsem dostala složenky na zaplacení za odvoz odpadu zpětně od r. 2011. Samozřejmě, že jsem s tímto rozhodnutím nesouhlasila, opět napsala žádost , ale tentokrát mi starosta odpověděl a vyjímka mi byla zamítnuta. Šla jsem tedy v Bystřanech na OÚ, kde žasli nad rozhodnutím OÚ v Paračově. Místostarosta Bystřan dokonce se telefonem spojil se starostou Paračova, ale ten mu řekl, ať si počkám na volby v Paračově atd. Já opět napsala OÚ v Paračově, aby přehodnotili své rozhodnutí, udělili mě vyjímku, že nerozumím tomu, proč mám platit za něco, co nikdy nedostávám, že jsem zvyklá platit za něco. Minulý týden mi přišla odpověď, že žádnou vyjímku mi udělovat nebudou a prostě mám zaplatit, tentokrát navíc i za rok 2015. Je to nad moje chápání. Nemám popelnici, neužívám a vlastně ani nemohu užívat svoji nemovitost, všichni občané o tom vědí, protože obec je tak maličká, že si každý vidí do talíře, ale zákon umožňuje ze mě vymáčknout nějaké peníze( pro mě ne zanedbatelné) ,tak se nenamáhají s udělením vyjímky.
  Promiňte, že můj dotaz je tak dlouhý, ale nemohu se smířit s tím, že mám platit vlastně za nic, jen aby si OÚ vylepšil rozpočet , aby víc bylo na různé oslavy spojené s popíjením a vlastně za moje peníze.

  • Jan Vavříček 7.2.2015 at 22:07

   Děkuji za obsáhlý komentář. Je mi líto, co jste si museli zažít (i váš otec) a že restituce vašich majetků skončila tak blbě (máte dům, ale ne pozemek).
   Bohužel si myslím, že vaše současná situace je bezvýchodná. Obec má díky zákonu a vyhlášce právo chtít poplatek za popelnice od majitelů neobydlených domů, a taky tak činí (a dělá to většina obcí). To, že za to nic nedostáváte a ani tam odpad neprodukujete je bohužel nepodstatné (ano je to tak). Vaše žádosti o prominutí poplatku zastupitelé opakovaně odmítají (našel jsem si na internetu usnesení), takže se asi nedá počítat ani se změnou jejich názorů. Můžete je ještě zkusit osobně přesvědčit (nejen poslat žádost na obec), ale zkusit napsat/navštívit i jednotlivé zastupitele (v tak malé obci asi nebude problém zjistit jejich adresy) a vysvětlit jim svoji situaci (podobně jako mě tady).

   • honzašebek 8.3.2015 at 23:01

    Člověk dle ES PL není povinen mít trvalý pobyt. Jedná se o judikát, takže je nadřazený právu čr a prot není ani extremistický, ani problematický Problematický tak leda pro úřady.
    A dále, on je problematický i ten zákon. Máte uvedeno
    Zákon č. 185/2001 Sb. (o odpadech) §17a odst. 2-6: Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad. Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad…
    Takže lze dovodit, že příčinou vzniku poplatku je činnost, při které vzniká odpad. A nikoliv okolnost, že člověk pouze vlastní nemovitost. Jelikož lze dovodit, že jen pouhým obývnám nemovitosti rekeační nemusí nutně vznikat odpad, jinak by ta slova byla pleonasmus. Prostě, musilo by tam být uvedeno,paltit musí každý, kdo vlastní nemovitst, bez ohledu na to zda svou činností či obýváním či eventuením neobýváním a nepřítomností produkuje či neproduje odpad. Tak to uvedeno nneí a z toho lze dovodit proč, protže u soudu by asi byl orozhodující, zda obec prkázala, že onen produkeje odpad či nikoliv. Takže lze dovodit, že stačí obecním výžirkům sdělit, neprodukuje se dopad=nic se neplatí a nárok prokažte u soudu.

    • Jan Vavříček 9.3.2015 at 00:28

     ad trvalé bydliště: Netuším jestli píšete pravdu, ale i kdyby, tak to že je to legální a člověk na to má „evropský nárok“ ještě neznamená, že je to snadné. Pochybuji, že se v tomhle „stavu“ dá reálně dlouhodobě existovat a žít.

     ad popelnice: Sice tu pěkně píšete o všelijakém dovozování, ale hlavní problém je v tom … že je to složitější a nepřečetl jsem si vše potřebné 🙂 Obce mohou vybírat poplatky za popelnice (vyhláškou) podle dvou různých zákonů: o odpadech nebo o místních poplatcích. Ale musí si zvolit jen jeden (přečtěte si nahoře jejich úryvky). Pokud má obec popelnicovou vyhlášku podle zákona o místních poplatcích (většina menším obcí), tak vybírá podle trvalého bydliště a vlastnictví (neobydlené) nemovitosti. Pokud má ale vyhlášku podle zákona o odpadech, tak se na trvalé bydliště nehraje a jde o to „kde kdo bydlí“ a kde se odpad produkuje.

     P.S.: Díky za naučení nového slova (pleonasmus) a jeho praktickou ukázkou v podobě vašeho komentáře 🙂

 63. marie 11.2.2015 at 12:33

  bydlime na samote a nemame popelnici.Jsme povini platit za odvoz.Platime rocne za sberny dvur,ale popelnici nemame. Dekuji za odpoved.

  • Jan Vavříček 12.2.2015 at 07:59

   Velmi rád odpovím, ale musíte nejprve položit otázku! 🙂
   Domýšlím si, že se vám nelíbí, že nemáte popelnici a přitom „za ni“ platíte. Záleží na spoustě okolností, které jsou ve hře – o jakou obec jde, kde máte trvalé bydliště, jak vypadají vyhlášky této obce, zavedená místní praxe …

 64. Gabriela Dvorakova 11.2.2015 at 19:28

  Dobry den,
  mame 95letou babicku v domove duchodcu,kde je od prosince 2014 trvale zijici a hlevne jako lezici osoba.
  Plati tam i poplatky za komunalni odpad.
  Proc po nas chteji i poplatky v obci,kde ma stale trvaly pobyt,ale zije v domove duchodcu.
  Mohu poprosit o radu jak v tomto postupovat. Preci i na toto musi myslet zakon a ve veku
  95 let to je preci ostuda platit na dou mistech.

  Moc dekuji za odpoved
  Dvorakova

  • Jan Vavříček 12.2.2015 at 08:06

   Tento váš příběh je jen další variací všech těch dotazů, co zde jsou: Trvalé bydliště mám někde, ale bydlím někde jinde – na obou místech platím za odpad.
   Ve vašem případě by snad neměl být problém změnit trvalé bydliště babičky na ten domov pro seniory (zeptejte se tam). Pokud toto není možné, tak je třeba si zjistit zda-li v obci (kde má zatím trvalé bydliště) nemají ve vyhlášce nějak ošetřen stav, že člověk reálně bydlí jinde (že je pak třeba osvobozen od placení), nebo nějaká sleva „za věk“.

 65. Heda Hájková 11.2.2015 at 21:57

  Dobrý den,
  moc děkuji za promtní odpověď i když mě vůbec nepotěšila. Pokládám takové jednání za bezcharakterní, ovšem bohužel toto umožňuje zákon. Zákon ovšem vyjímky umožňuje, ale proč to využít a použít selský rozum, když mohu ožebračovat občany. Stydne mi krev, kdy se obce nestydí účtovat popelnice, jako např. v posledním dotaze, 95.paní umístěné v DD. Myslím, že by se v hodně obcích měli zastupitelé stydět, není to tedy jen Paračov.
  Ještě jednou díky za odpověď.Hájková

  • Jan Vavříček 12.2.2015 at 08:19

   Já bych v těch soudech (obecně – váš případ je trochu specifický) tak prudký nebyl. Ono to spíš ukazuje stav našeho veřejného života – že se nikdo (respektive velice málo lidí) nezajímá o věci veřejné. Tyhle „popelnicové“ problémy jsou naprosto v rukou obce, takže změna stavu (vyhláška) je možná prakticky ze dne na den (na zasedání se schválí s platnosti od dalšího dne, …) – stačí jen chtít. Ale kolik lidí ale bylo a chodí na zasedání zastupitelstva, kolik lidí průběžně kontaktuje své zastupitele s tímto problémem …? Až budou na město a zastupitelům psát alespoň desítky lidí, že je třeba změna (třeba sleva podle věku, bydlení jinde, atd), tak se něco změní.
   V technice (ale i životě) platí: systém se chová podle toho, jak je měřen.
   Měříte chování svých volených zástupců tím správným způsobem?

  • Stanislav Šmejkal 28.3.2015 at 20:18

   Dobrý den,

   paní Hájková, nepopírám, že případ vašeho domu a vaší rodiny je složitý, ale současná obec není původcem vašich problémů. Jsem starostou podobně malé obce, která má určitou výhodu ve vlastnictví většího množství lesů, takže si můžeme dovolit lidem odpady dotovat.

   Obec Paračov podle veřejně dostupných zdrojů nemá žádné úlevy pro kohokoliv a vybírá poplatky dle zákona od všech. Přesto při výnosech z poplatků 57.000 Kč (http://www.rozpocetobce.cz/seznam-obci/551571-paracov/prijmy/danove/2013) utratí za svoz odpadů 144.917 Kč (http://www.rozpocetobce.cz/seznam-obci/551571-paracov/vydaje/ochrana-zivotniho-prostredi/2013).

   Máme v obci také několik opuštěných nemovitostí ve špatném stavu a pokud si myslíte, že je to pro obec velké plus, tak není. Z našeho pohledu mohu říct, že neobydlený dům generuje tolik nákladů (a nejde jenom o odpad), že poplatek ve výši např. 500 Kč je to nejmenší, co můžete pro obec, kde máte nemovitost, udělat.

   Je moc hezké, když tu pan Vavříček a další pisatelé kritizují chování obcí, ale zkuste se zamyslet nad tím, že byste se dohodli s obcí, že jí nebudete nic platit a obec vám nebude poskytovat žádné služby (např. nebude nijak udržovat přístupovou cestu, vodovodní nebo kanalizační přípojku).

   Osobně si myslím, že majitelé neužívaných objektů by měli platit jistou formu daně z něužívání nemovitosti, protože svému okolí přidělávají spoustu problémů – drogová doupata, ohrožení bezpečnosti chátrajícími nemovitostmi, pohledové závady, šíření plevelů a škůdců. Mohu se zeptat, proč dům neprodáte, když na něj nestačíte a neužíváte jej?

   • Heda Hájková 2.4.2015 at 21:47

    Vážený pane Šmejkale, asi jste si špatně přečetl můj dotaz a proto takto reagujete. Jen ve stručnosti- můj dům stojí na cizím pozemku, neužívám ho a ani nemám právo vstupu- viz výpis z katastru- žádné věcné břemeno! OÚ jsem žádala o pomoc, protože navíc parcela okolo domu je defakto smetiště, takže dům je neprodejný. Koupil byste dům na cizím smětišti? OÚ žádné cesty k objektu neudržuje, plevel se šíří, ale ne z mého pozemku a drogovým doupatům já tedy rozhodně nemohu zabránit, jen ode mě chce peníze. Za co?? Za nic. S majiteli pozemku není domluva. Pokud tedy máte zájem o koupi nemovitosti, kdysi výstavní vily, nebo pokud víte o možném zájemci, ráda Vám vyhovím a prodám. Vodovodní a kanalizační přípojka? To v Paračově není. To jen na vysvětlení. Hájková

 66. Milan 20.2.2015 at 10:20

  Dobrý den. Vaše diskuze je velmi přínosná. Často se opakují dotazy stran dvojího placení MP – tam, kde jsem v nájmu a tam, kde mám pobyt, ale vůbec se tam nezdržuji. Jak mohou být postiženi pronajímatelé, kteří za svoji nemovitost, kde mají pobyt, platí jeden poplatek, ale deseti dalším nájemcům jej účtují jako součást nájmu a obci (většinou velkému městu) nic neodvedou?

  • Jan Vavříček 20.2.2015 at 10:58

   A proč by měli být postižení?! Nedopouštějí se ničeho „špatného“. Pohybují se sice eticky na hraně, ale stále v mezích které jsou určeny zákonem a vyhláškami.
   Všechno to vychází z konceptu „evidovaného trvalého bydliště“ – a jak už jsem mnohokrát napsal, tak si myslím že je to velmi přežitý koncept. Ale změnit tenhle stav bude výrazně složitější než třeba úprava důchodového systému 🙂
   Zpět o otázkce: pokud by bylo ve městě mnoho takových případů (málo lidí s trvalým bydlištěm, ale mnoho lidí reálně žijící zde), tak město zcela určitě přejde na ten druhý způsob výběru poplatku (velká města to tak mají, právě z těchto důvodů) – kdy se neplatí podle trvalého bydliště, ale podle toho kde člověk žije. Obce musí totiž platit popeláře a chtějí na to peníze.
   Pokud je to ale spíše ojedinělý případ, tak to pochopitelně město řešit nebude, protože nepřichází o nijak velké peníze. Pak je to spíše o vztahu nájemců a majitele. Pokud platí za popelnice jen „za nemovitost“, tak se nedá předpokládat, že bude mít nárok na dostatečně velkou odpadní nádobu. Takže může maximálně „parazitovat“ na nějakém blízkém kontejneru. A je otázka jestli se to tak nájemníkům líbí – platí, ale nemají kam dávat odpad.

 67. Luboš Machaček 20.2.2015 at 10:40

  Dobrý den,
  chtěl bych se zeptat, zda mám platit za svoz komunálního odpadu na chalupě, kterou jsem koupil před rokem v velmi špatném stavu a momentálně tam jezdím pouze pracovat. Nedá se tam zatím bydlet, nemám popelnici ani tam nemám trvalý pobyt. Obec osvobození od placení neřeší, pouze učilo částku 500 kč , že mám zaplatit.

  děkuji za odpověd.

  lub. M.

  • Jan Vavříček 20.2.2015 at 11:00

   Zaplaťte. Smutné ale je to tak. Platíte jako majitel neobydlené nemovitosti – klasický případ u chalup a zahrádkářů.
   Ale určitě se zeptejte, kde tedy můžete vyhazovat svůj odpad, když za něj platíte.

   • Stanislav Šmejkal 28.3.2015 at 20:20

    Mám krátký dotaz. Máte dům ve špatném stavu. Takže jej asi opravujete. Opravdu všechny vzniklé odpady (suť, cihly, obaly od materiálu, zbytky materiálu) vozíte do města do popelnice?

    • Jan Vavříček 28.3.2015 at 23:49

     Pokud se nepletu, tak stavební suť do normální popelnice/kontejneru nepatří. Berou ji některé sběrné dvory, ale nejčastěji si musí člověk zajistit (a zaplatit) odvoz a likvidaci sám.

 68. Šárka Rufferová 26.2.2015 at 17:27

  Popelnici nemám, protože ji nepotřebuji – vše vytřídím, zkompostuju. Naše OZV o poplatku za svoz odpadů
  ovšem s touto variantou nepočítá, takže stanovuje výši poplatku za nemovitost, a to podle objemu nádoby a
  frekvence svozu. Již třetím rokem se dohaduji s OÚ, že nevím, kolik mám zaplatit a částku, která obsahuje svoz
  platit logicky nechci. Protože jsem „svého druhu“ v obci jediná, není ani šance na úpravu vyhlášky.
  Co Vy na to?
  Díky za názor či zkušenost.

  • Jan Vavříček 27.2.2015 at 12:34

   To je chválihodné, i když si myslím že je velmi nepravděpodobné (i když ne nemožné) vytřídit veškerý odpad pouze na recyklovatelný a kompostovatelný.
   Sama si v komentáři vlastně i odpovídáte – jste „jediná svého druhu“, takže se nedá počítat, že by většina s vámi nějak počítala.
   A možné řešení – řekl bych, že tady jsme už na velmi tenkém právnickém ledě – jak třeba dokázat že nejste „Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad.“ Že prostě komunální odpad neprodukujete, atd.

   • Šárka Rufferová 27.2.2015 at 13:15

    Díky za reakci a názor. Za komunální odpad se ale považuje veškerý, tzn. i recyklovatelný odpad. Já tedy
    netvrdím, že KO neprodukuji, jen ho následně „zpracuji“ způsobem, pro který nepotřebuji ještě popelnici,
    jejíž svoz je jednou z položek celkového poplatku. Z výkazů obce je přitom zřejmé, že celková částka
    za svoz tříděného odpadu je nižší než za netříděný.
    Vyhláška mi umožňuje zaplatit buď 14-ti denní či týdenní svoz a dostanu známku, kterou si můžu nalepit na čelo…. A já tedy tvrdím, že nevím, kolik mám podle platné OZV zaplatit. Není to tak, že nechci, ale nevím,
    kolik a se stanoviskem OÚ, že musím zaplatit minimálně za 14-ti denní svoz, nesouhlasím.

 69. Anet Volfová 6.3.2015 at 11:59

  Dobrý den. Přítel má trvalý pobyt na obecním úřadě. Furt se „dohadujem“ ohledně placení popelnic. On tvrdí, že když je trvalý pobyt na „obci“ popelnice se platit nemusí, ale nechce se mi tomu nějak věřit. Nebo každá obec má svoji vyhlášku? Děkuji za odpověď.

  • Jan Vavříček 6.3.2015 at 17:41

   JEN trvalé bydliště na radnici od placení poplatku určitě nechrání. Je to trvalé bydliště jako každé jiné – jen tam shodou náhod stojí radnice 🙂
   Obce často odepisují pohledávky za poplatky od úředních bezdomovců (bydliště na úřadě), jako nedobytné – ale taky je někdy předávají exekutorům.
   Každá obec má vlastní vyhlášku „o popelnicích“ a chtělo by se podívat, jak je to přesně ve vašem městě. Pak hraje ještě roli jestli vaše město vybírá poplatky podle trvalého bydliště nebo podle toho, kde člověk reálně bydlí (ale to je taky uvedeno v té vyhlášce). Tenhle rozdíl je to vysvětlen v mnoha komentářích.
   Pokud tu uvedete o jaké město jde, tak se můžeme podívat, jak to přesně u vás je.

 70. Chalupník 9.3.2015 at 15:19

  Dobrý den,
  rád bych se zeptal, zda je poplatek za svoz komunálního odpadu daní ve smyslu zákona nebo platbou za provedenou službu. Dotaz vyplývá ze zákoné povinnosti platby za odvoz odpadu i z bytů (nemovitostí), které nejsou nikým obsazeny , tedy i tam, kde se odpad netvoří. Jde o to, jestli se obce neobohacují na úkor svých občanů z důvodu špatného výkladu zákona.
  Děkuji za odpověď.

  • Jan Vavříček 10.3.2015 at 10:27

   Tohle je spíš dotaz na právníka, který vám ale poskytne alespoň 3 možné výklady 🙂
   Jak tomu rozumím já:-neřekl bych, že je to ani jedno z vámi nabízených možností (možná trochu ta platba za službu).
   Je to poplatek, který může obec vybírat podle zákona o místních poplatcích. Který by měl být podložen nějakou službou. Určitě by se dalo soudit, kdyby obec jen vybírala ale nezajišťovala popelnice.
   I zde doporučuji chalupářům (to je vlastně ten příklad, kdy se platí za „neobydlenou“ nemovitost) aby se na městech ptali, kam mohou svůj odpad dávat. Pokud platí, tak by měli mít dostupnou nějakou popelnici/kontejner, aby za ten poplatek „něco dostali“.

 71. San 17.3.2015 at 15:39

  Dobrý den,

  Chtěla bych se zeptat jak máš řešit následující situaci. Od roku 2012 bydlím v zahraničí a mám zde i nahlášen trvalý pobyt a legálně zde pracuji.
  Mým rodičům bylo sděleno, že pokud doložím pracovní výpis, bude od poplatků osvobodzeni a od data které bude prokazatelné pracovním výpisem jim budou poplatky za mne placené navráceny.
  Dnes mi rodiče sdělili, že paní úřednice najednou chce kopii poslední pracovní smlouvy v českém jazyce. Mám taková pocit že se jim moc do vracení nechce a vzhledem k tomu, že jsem nastoupila do nové práce od prosince 2014, bych byla nerada, kdyby jim (ne)chtěli vrátit jen poplatky od nástupu do poslední práce.

  Byla bych moc ráda a vděčná, kdyby mi někdo poradil jakým způsobem postupovat a které dokumentu jsou opravdu nutné a zda je třeba je překládat. Nemyslím si, že pokud mám oficiální dokument kde je název práce a a data od kdy do kdy jsem pracovala je něco na překladání.

  Děkuji,
  S podravem,
  San

  • Jan Vavříček 22.3.2015 at 15:05

   Umím poradit jen tak obecně – nemyslím si, že jde říct, které dokumenty jsou NUTNÉ. Je to prostě o domluvě. Pochopitelně, když narazíte na člověka s razítkem, kterému se NECHCE, tak je to velmi těžké. Možná bych zkusil i „osobní“ kontakt – mailem, telefonem, …
   A s tím překladem to asi bude taky složité – předpokládám, že úředník v ČR může požadovat aby dokument byl česky (úřední jazyk) – ale zase radím ten osobní kontakt.

 72. Zuzana 20.3.2015 at 16:04

  Dobrý deň.
  Chcela by som sa opýtať na dvojité platenie poplatku za komunálny odpad. S priateľom vlastníme byt v jednom meste, ale ani jeden z nás nemá tam trvalé bydlisko a ja ako cudzinka ani hlásené. Minulý rok každý z nás zaplatil poplatok za komunálny odpad vo svojom trvalom bydlisku a v meste, kde máme byt sme platili poplatok za nemovitosť. Čo nám prišlo férové. Ale tento rok v mesto, kde vlastníme byt menilo vyhlášku o odpadoch. Takže sme zaplatili poplatok v trvalom bydlisku, ale v meste, kde máme byt a aj bývame nám tiež prišla faktúra na poplatok za komunálny odpad na 2 osoby. Z toho mi vyplýva, že platíme 2x. Na mestský úrad som volala aj písala, ale nikto mi nedal žiadnu konkrétnu odpoveď. Splatnosť faktúry je za 3 dni a na úrade robia tichého brouka. Vysvetlite mi prosím, ako to je s poplatkami. Ak zákon vraví, že sa má za komunálny odpad platiť v mieste trvalého bydliska, nie je potom proti zákonné ak niekto chce po mne poplatok aj v inom meste?
  ďakujem za vysvetlenie a radu.
  Zuzana

  • Jan Vavříček 22.3.2015 at 15:31

   Děkuji za dotaz. Jestli jsem to všechno správně pochopil, tak si myslím, že MUSÍTE zaplatit – že je vše v pořádku (i když se vám to nezdá).

   Celý „problém“ je v tom, že vyhláška o odpadech (o popelnicích) může být sepsána dvěma různými způsoby (podle různých zákonů: o poplatcích a o odpadech) – a každá obec si může zvolit nezávisle variantu, která ji více vyhovuje. Jedna varianta vybírá podle trvalého bydliště (+nemovitosti bez hlášených osob) a ta druhá podle toho, kde člověk produkuje odpad (že tam reálně bydlí). Detaily jsou zde několikrát rozepisovány a nahoře jsou i kusy příslušných zákonů.
   Obecně lze říct, že varianta „trvalé bydliště“ platí ve většině malých měst a vesnic, jelikož tam většina obyvatel tam žijících tam má hlášené i trvalé bydliště – takže je to pro město výhodné a odpovídá reálné situaci s produkováním odpadu. Varianta „reálné bydlení“ je spíše výsadou velkých a větších měst, kde je velmi časté, že tam žije spousta lidí z okolí (+cizinci), kteří si tam ale nepřehlásili trvalé bydliště, takže by po nich tato města nemohli nic chtít (pokud by měli „klasickou“ vyhlášku), i když reálně používají místní popelnice. Praha je ukázkový příklad.

   Podle toho jak to píšete, tak obě obce (kde máte trvalé bydliště a kde reálně bydlíte) měly na začátku vyhlášku postavenu na trvalém bydlišti: platili jste za své trvalé bydliště v jedné a za „neobydlený“ (nikdo s trvalým bydlištěm) byt v té druhé.
   Pak to druhé město (s bytem) změnilo vyhlášku na variantu, kde se platí podle toho, že tam člověk reálně bydlí. Takže proto dochází u vás k tomu dvojímu placení. Je to úplně správně – i když chápu, že se vám to nelíbí.

 73. Marci 23.3.2015 at 19:40

  Dobrý den,
  chtěla bych se zeptat jak je to s poplatkem za odpad v případě, že se příští měsíc přestěhuji o ulici dál ve stejném městě? Musím znovu tento poplatek zaplatit? Jedná se o město Příbram.
  Děkuji za odpověď.

  • Jan Vavříček 23.3.2015 at 20:13

   To není problém. U tohoto poplatku jde o celé území města – takže, když se ve vašem případě stěhujete „jen za roh“, tak nemusíte nic dalšího platit.
   Děkuji, že jste napsala o jaké město jde (Příbram) – vaše město má vyhlášku založeno na trvalém bydlišti – vyhlášku si můžete prostudovat na webu města.

   • Marci 23.3.2015 at 20:17

    Děkuji za odpověď 🙂

 74. Korty 4.4.2015 at 13:12

  Dobrý den. Chtěl bych se zeptat zda musím ve stejném městě platit 2x za odvoz odpadu. Jedná se o Karlovy Vary. Platím na svém trvalém bydlišti, ale dočasně, asi rok, jsem u maminy, jelikož se mi mírně zdržela rekonstrukce. Děkuji

  • Jan Vavříček 7.4.2015 at 10:22

   Na tohle nejde jednoznačně odpovědět – záleží na mnoha okolnostech. Zkuste se podívat (prohledat) na všechny ty komentáře, co tu jsou – roli: kde máte trvalé bydliště; jestli platíte poplatek přímo městu či jde o platbu v rámci nějaké nájemní smlouvy apod.
   Ale ve spoustě případů se může stát, že platíte „jakoby“ 2x.
   Našel jsem o KV článek, kde je uvedeno, jak to s odpady asi máte: Město Karlovy Vary neuplatňuje systém místního poplatku za komunální odpad zákonem nazývaný místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ale systém, kdy každý majitel objektu je povinen uzavřít smlouvu se svozovou společností. Pro domácnosti i společenství vlastníků bytů a další to znamená, že neplatí takříkajíc za hlavu, ale za skutečnou kapacitu odpadních nádob a frekvenci jejich vývozu.

 75. Katy 5.4.2015 at 15:52

  Dobrý den,

  chci se zeptat jak se to s placením odpadu když dotyčný je vedený na úřadu a bydlí v jiným městě?

  Děkuji za odpověď.

  • Jan Vavříček 7.4.2015 at 10:27

   Záleží na tom městě, kde má trvalé bydliště (na jehož radnici má to bydliště). Pokud je to obec s klasickým poplatkem, který je podle trvalého bydliště, tak mu naskakují nezaplacené pohledávky vůči městu. Na tohle téma tu už bylo několik komentářů (lidé žili v zahraničí apod. – hledejte).
   Pokud je to město (většinou větší), kde se platí podle zákonu o odpadech a tedy podle „reálné“ produkce odpadu, tak mu nic nejspíš nenaskakuje.

 76. Kubešková Marie 8.4.2015 at 17:41

  Prosím o radu. Trvale bydlíme v Praze, kde odpady pravidelně platíme v inkasu. Na Prachaticku jsme z bouračky postavili domek a platíme odpady za rekreační pobyt 680 Kč ročně.
  Nyní jsme ve stejné vesnici podědili domek a chtějí na nás platit také 680 Kč. Zaplatili jsme to i na rok 2015, s dotazem, že platíme 2x ve stejné vesnici a žádali o slevu. Neudělali nám to a chtějí platit. Je někde nějaké odvolení – mimo MěÚ místní? Prosí o zprávu. Děkuji za odpověď s pozdravem.

  • Jan Vavříček 12.4.2015 at 10:46

   Myslím, že žádné odvolání možné není. Chápu, že se vám to zdá jako nespravedlivé, ale onen poplatek je za každou „neobydlenou“ (nikdo tam nemá trvalé bydliště) nemovitost. Takže pokud máte v obci dvě, tak po vás chtějí poplatky dva.
   Zkuste se na to podívat z pohledu obce.

 77. Andrea 17.4.2015 at 12:13

  Dobrý den, nikde se nemohu dopátrat tomuto tak prosím o radu: máme bytový dům se 4 bytovými jednotkami. Bydlí zde lidé bez trvalého bydliště a v jednom bytě bydlí nájemník s trvalým bydlištěm. Jak to je tedy s odpady a odvozem? my jako firma poskytujeme kontejnér za malý měsíční poplatek kde všichni dávají odpady. Ale jak to tedy je s nájemníkem který má trvalý pobyt v mém bytě a platí poplatek za odpad městu..a nechce platit mě poplatek za využívání mého kontejneru.Měl by si přece zařídit popelnici sám..ne? nebo jsem povinná já jako pronajímatel? to asi ne..děkuji za radu

  • Jan Vavříček 22.4.2015 at 13:15

   Tohle je hodně zapeklitý dotaz!
   Zatím odpovím jen podle toho, jak to celé chápu já. Pro jistotu se zkusím poptat ještě u nějakým „odborníků“. Zkuste si taky zavolat na radnici a zeptat se tam – ale asi to není příliš obvyklá situace.

   Nájemník s trvalým bydlištěm platí poplatek „za popelnice“ městu, tak si musí s městem vyřešit problém nádoby – kam může svůj odpad dávat. Řekl bych, že v tomto vztahu pronajimatel (majitel nemovitosti) vůbec nefiguruje. Neřeší se komu reálně ta nemovitost patří, pokud je v ní někdo hlášen. Předpokládám, že pokud by se onen jeden nájemník odstěhoval (a v domě by nezbyl nikdo s trvalým bydlištěm), tak po vás bude chtít radnice zaplatit popelnice „ze prázdnou nemovitost“ (pokud je majitelem fyzická osoba).

 78. Ivan 20.4.2015 at 21:34

  Dobrý den,
  chtěl bych Vás požádat o radu. Vlastním jednu třetinu domu, kterou jsem zdědil. Jsem povinen platit poplatek? Vůbec tam nejezdím. Už od roku 1985 tam nebydlím a odpad tam nevyhazuji. Dům obývá sestřenice, která řádně za odpad platí. Děkuji za radu.

  • Jan Vavříček 22.4.2015 at 07:26

   Z těch informací, které píšete bych řekl, že nic platit nemáte. Někdo po vás chce platit?
   Pokud by dům byl neobydlený (nikdo zde nemá trvalé bydliště; žít tam může třeba půlka vesnice), tak by jste měl platit 1/3 poplatku za popelnice. Ale když je tam někdo hlášený, tak už platí jen ti ohlášení.

 79. Petra 22.4.2015 at 10:29

  Dobrý den,
  chci se zeptat, bydlím v nájemním bytě, kde platím všechny služby – tak že i popelnice – trvalý pobyt tu nemám. Trvalý pobyt jsem měla v bytě, který se již před 7 lety prodal. Tak že myslím, že tam už trvalý pobyt také nemám.
  Tak že musím ještě někde platit popelnice nebo ne? Když je platím vlastně v nájmu.

  Děkuji za radu

  • Jan Vavříček 22.4.2015 at 12:25

   To záleží, kde máte trvalé bydliště. Co máte v (platné) občance.
   Trvalé bydliště a vlastnictví nemovitosti může hrát roli.

 80. Honza Janek 23.4.2015 at 19:53

  Dobrý den,
  chtěl jsem se tímto zeptat: V obci A jsem přihl. k trvalému bydlišti a v téže obci A jsem vlastníkem objektu určeného k bydlení (není trvalým bydlištěm).
  Musím platit poplatek popelnic a svozu odpadů 2x v té samé obci v jiné obci chápu,ale ve stéjné? proč? děkuji. Janek

  • Jan Vavříček 29.4.2015 at 08:47

   Podobných dotazů v komentářích je tu vícero. Zkuste si je tu projít a prohledat.
   Obec po vás chce 2x poplatek, protože jednou je to „za hlavu“ a podruhé za „prázdnou nemovitost“ (nikdo tam nemá trvalé bydliště) – viz příslušné části zákona (nahoře na stránce). Ta část o prázdných budovách je v zákoně proto, aby obce mohli „dosáhnout“ primárně i na chataře a chalupáře – nemovitost je v obci, lidé tam přebývají (a generují odpad), ale úředně tam nikdo nebydlí atd.
   Takže pokud by jste si změnil trvalé bydliště do té vaši (aktuálně prázdné) nemovitosti, tak budete platit jen 1x.

 81. Petra 27.4.2015 at 12:44

  Dobry den,
  mam sice ve vesnici v domu u rodicu nahlaseny trvaly pobyt, ale vubec tam nepobyvam. Navstevuju je na tri tydny kazde leto. Zbytek roku jsem pracovne bud v Indii (kde si registrovat trvaly pobyt neumim predstavit) nebo ve Velke Britanii, kde trvaly pobyt souvisi s zadanim o citizenship a neni to vubec jednoducha zalezitost (je nutne v zemi zit 5 let a slozit zkousky z Aj a historie,..). Je zde nejake reseni k tomu, abych rodice osvobodila od placeni poplatku za odpad, ktery ja nikde u nich nekumuluji? dekuji. P.

  • Jan Vavříček 29.4.2015 at 08:55

   Díky za dotaz – taky poměrně častý případ. Podobně to mají třeba studenti bydlící během studií na kolejích.

   Je třeba se podívat (do vaši vyhlášky o popelnicích) a třeba se i zeptat na radnici, zda-li vaše obec neumožňuje osvobození od tohoto poplatku pro ty, co v místě nežijí. Většinou to stačí doložit nějakým papírem/potvrzením apod. – ale je to různé a bohužel ne moc časté.

   Další způsob, který mě napadá je takový „extrémní“, ale vzhledem k tomu že prakticky v ČR nežijete by vám to možná nepřineslo problémy. Jde o variantu, kdy občan NEMÁ trvalé bydliště – viz Úředně bezdomovcem: Trvalé bydliště, proč ho mít a proč ne.

 82. Mirka 27.4.2015 at 16:48

  Dobrý den,
  rada bych se zeptala:přítel má trvale bydliště v obci A, kde platí odpady.Já v obci B, kde také platím odpady. Nyní jsme koupili byt v obci C, budeme zde oba bydlet, ale trvalé bydliště tu mít nebudeme. Je nutné platit odpady i zde? Děkuji. M.

  • Jan Vavříček 29.4.2015 at 08:59

   Patrně ANO – obec C po vás bude chtít poplatek za „prázdný byt/nemovitost.“ Případně po vás bude chtít poplatek za odpad nějaké společenství vlastníku apod, to je sice trochu něco jiného, ale důvod je stejný. Trvalé bydliště je značně zastaralý koncept a tak se všichni „jistí“ a vybírají poplatky i za vlastnictví nemovitosti, když tam není nikdo úředně hlášený.
   Projděte si i zdejší komentáře, tohle téma je tu hodně časté.

 83. Martin 30.4.2015 at 06:27

  Dobrý den,
  mám dotaz, ohledně placení poplatku za popelnice. Bydlím v rodiném domě, kde řádně platím poplatky za odpad. Mám přítelkyni s dítětem, která bydlí 30km od mého trvalého bydliště a i ona platí včetně dítěte řádně poplatky. Já pracuji ve městě kde žije partnerka s mým dítětem a tak přes týden bydlím s nimi, na víkendy a všechny dny volna odjíždíme ke mně. Musím platit poplatky i v bytě kde jsem přes týden a partnerka s dítětem i u mě? Nejsme manželé, ale partneři, máme každý svoje bydlení. Děkuji za odpověď.

  • Jan Vavříček 30.4.2015 at 07:14

   A on je po vás někdo chce?
   Z informací, které jste zde napsal, mě napadá jen jedna možnost, proč by po vás někdo něco mohl chtít – to vaše týdenní přebývání v tom bytě. Ale to zase záleží, jakým způsobem jsou poplatky vybírány.
   Pokud jsou v obou místech poplatky vybírány podle trvalého bydliště, tak nikdo nic chtít nemůže – prostě dle trvalého bydliště a hotovo (kde spíte není podstatné). Pokud se platí městu nebo nějakému nájemci podle skutečného obývání, tak tam by mohl někdo namítat, že jste tam celý týden (5/7), tak by jste měl být „jako nájemník“ a zaplatit si popelnici.

   • Martin 7.5.2015 at 10:49

    Byt mé přítelkyně je v osobním vlastnictví, kde je cca 11 bytů ve vchodě. Za mou přítelkyní byl domovník a tvrdil prý, že se částka rozpočítává mezi počet osob. Pochopil jsem to tak, že za popelnici platí vchod nějakou částku a tu rozpočítávají mezi počty osob, tudíž pokud bych platil i já, všem se o něco ta částka sníží a o to jim zřejmě jde.

 84. Martin 30.4.2015 at 09:10

  Byt mé přítelkyně je v osobním vlastnictví, kde je cca 11 bytů ve vchodě. Za mou přítelkyní byl domovník a tvrdil prý, že se částka rozpočítává mezi počet osob. Pochopil jsem to tak, že za popelnici platí vchod nějakou částku a tu rozpočítávají mezi počty osob, tudíž pokud bych platil i já, všem se o něco ta částka sníží a o to jim zřejmě jde.

 85. Eva 6.5.2015 at 16:07

  6.5.2015

  Je 86 letý ZTP/P,povinen platit v Brně poplatek za popelnice?Děkuji….

 86. Týna 7.5.2015 at 09:16

  Dobrý den,
  mám jediný dotaz, platím místní poplatek za odpad za rekreačku, pro rekreanty v této obci nejsou běžné popelnice, pouze pytle. Může si obec zvolit kolik pytlů za poplatek vydává, nebo je to v nějakém zákoně? tady je možnost 2 velikostí , 110 l těch je tuším 6 a potom 60 l těch je 12 na rok.

  • Občanská společnost 12.5.2015 at 13:07

   Určitě na to není zákon. Je to podobně jako s popelnicí – kdy už máte nárok na dvě atd.
   Co jsem se ptal úředníků, tak je to postaveno na „praktické zkušenosti a zvycích“ a patrně i domluvě s firmou zajišťující svoz odpadu. Většinou to bývá nastaveno rozumně.

 87. Marie Šikulová 21.5.2015 at 20:46

  Dobrý den. Pokud někdo žije v zahraničí, ale má v Čechách trvalý pobyt – ač dělá odpad jinde – musí za něj někdo tady platit popelnici? A kdo – když už nemá rodiče? Děkuji za odpověď.

  • Jan Vavříček 22.5.2015 at 11:20

   Komentáře v podobném duchu tu již jsou – zkuste se na ně taky podívat – jsou tak i další detaily.
   To že žijete mimo ČR vás nezbavuje povinnosti platit poplatek, pokud je vám vyměřen na základě vašeho trvalého bydliště. To máte, takže … smůla.
   Poplatky připadají na konkrétní osobu, takže pokud je za vás nikdo nehradí, tak VÁM naskakuje dluh (to se stává i dětem rodičů, kteří se nestarají).
   Nejlépe uděláte, když kontaktujete váš obecní úřad a proberete to s nimi.

 88. David Machek 25.5.2015 at 12:46

  Dobrý den
  Je tu poměrně hodně dotazů a je možné, že tu již odpověď bude.
  Mám dotaz na konkrétní město. Trvalé bydliště mám ve východních čechách a přechodné mám v Brně kde skutečně žiji.
  Nevíte zda se na Brno vztahuje to co bylo popsáno v článku pro Prahu?
  „Větší města (např. Praha) mají poplatky za odpad stanovy podle zákona o odpadech (185/2001 §17a) a pak hraje roli to, kde reálně bydlíte (což ale neznamená, že po vás nebude chtít poplatek vesnice, kde máte trvalé bydliště čí vlastníte chatu).
  takže musím platit“

  Děkuji
  DM

 89. Kotlíková Eliška 25.5.2015 at 13:02

  Dobrý den .
  Řešíme problém s poplatkem za popelnici.
  Syn má trvalé bydliště v obci a v téže obci nyní ještě zdědil domeček.
  Poplatek za popelnici zaplatil na adrese trvalého pobytu a nyní po něm požadují poplatek v plné výši i na zděděném domku .
  Ten dům je neobyvatelný a bude teprve probíhat rekonstrukce . Popelnici tam tedy ani nepotřebuje.
  Zdá se mi to divný postup .
  Děkuji za odpověď

  • Jan Vavříček 25.5.2015 at 19:50

   Tohle je klasický problém – a je to tu už několikrát probíráno – uznávám, že je to nefér.
   Syn má tu „smůlu“, že je po něm poplatek požadován ze dvou důvodů: za hlavu (dle jeho trvalého bydliště), za vlastnictví nemovitosti kde není nikdo hlášen (tohle ustanovení je v zákoně primárně kvůli chalupářům a zahradkářům) – viz části zákonů na začátku stránky. Stav oné nemovitosti nehraje roli.

 90. Gabi 8.6.2015 at 17:39

  Dobry den ,Chtela bych se zeptat jestli existuje nejaka vyjimka ,pohledne poplatku na popelnice ß
  Ja jsem uz delsi dobu v zahranici (Pracovne ) kde platim take popelnice .V C.R. mam trvaly pobyt ale muj byt je prazdny a tim padem nemam zadny odpad .
  Kdo my Pomuze ?
  Jake kroky musim jit ? Jde pozadat o Vyjimku ? nebo nejaka jina moznost ?
  Mnohokrat dekuji

  • Jan Vavříček 10.6.2015 at 10:50

   Podobných dotazů je tu vícero – zkuste si je prohledat.
   Roli hraje v jaké obci máte to trvalé bydliště a tam hledejte i pomoc – zkuste kontaktovat vaši radnici s dotazem na váš „případ“.
   V parlamentu je teď novela zákona, která by mohla znova umožnit odpuštění poplatků, ale to zatím není jisté.

 91. Volák Antonín 18.6.2015 at 10:15

  Obecní vyhláškou je stanovena cena za odvoz komunálního odpadu. Pro svoz dostáváme kupony.
  Třídíme odpad, máme kompost, topíme pomocí vrtů, takže odpad vyvážíme tak jednou za 3 měsíce.
  Když jsem chtěl na místním úřadu slevu, tak my bylo zděleno, že když mi zbývají kupony, tak si je nemusím brát. Dále platí poplatek za psa v plné výši. Platí pro důchodce sleva?
  Děkuji.
  Volák

  • Jan Vavříček 24.6.2015 at 07:32

   Odpady: Rozumím vašemu „rozhořčení“. V současné době chování jedince (v nakládání s odpady) nemá příliš vliv na to, jak obec celkově s odpady pracuje (a kolik/jak vybírá poplatek). Nějaké slevy (za dobré chování) by obce mohly mít ve vyhláškách, kterými stanovují poplatky, ale … čím složitější podmínky vymyslíte (aby jste postihl co nejvíce variací nakládání s odpady: kompostuje ano/ne, pevné paliva: ano/ne – podkategorie-pouze dřevo ano/ne, …), tím složitějším se vybíráním poplatku (a dokazování vaše konkrétního případu) stane, a tím více lidí se tím musí zabývat (a musí být placeno).
   Každopádně je to téma, kterými by se zastupitelstva/volby/občané měli zabývat … a nějaké nové přístupy se už začínají objevovat: Revoluční řešení v Ostopovicích. Lidé zaplatí za svoz odpadu podle jeho váhy

   Psi: Důchodci mají psy levnější, respektive horní hranice poplatku je výrazně nižší než u ostatních. Před pár lety jsem se tím zabýval ve článku po jednom zasedání zastupitelstva – viz Dozvuky zastupitelstva (15.12.10) – poplatky za psy

 92. Pavla 20.6.2015 at 07:40

  Manžel je od ledna po uraze v pečovatelské péči mimo trvale bydliště, jak mám prosím napsat žádost o úlevu poplatku za popelnici děkuji

  • Jan Vavříček 24.6.2015 at 07:34

   S konkrétní formulací vám nejsem schopen poradit. Nejlepší bude, když kontaktujete svůj obecní úřad a proberete to s nimi – jestli úleva/sleva existuje, jak se o ni žádá, atd.

 93. Pavel 22.6.2015 at 22:21

  Zdravím ve spolek

  Rád bych se chtěl zeptat,když dotyčná osoba nic nevlastní a ni nemá žádný majetek a bydlí u někoho v pronájmu a ten dotyčný majitel už platí za odvoz odpadu avšak nechce po tom dotyčném žádné poplatky protože odpad toho dotyčného přenáší do svého kontejneru či popelnice a vyváží s odpadem společně.Potom se taková osoba nemusí plati nic v tom případě a je exekučně nedohledatelná,protože nemá žádná majetek ani nemovitost.
  Je to tak ???

  • Jan Vavříček 24.6.2015 at 07:43

   O exekucích prakticky nic nevím, takže netuším jaké všechny nástroje jsou a mohou být použity.
   Pokud ale z vašeho komentáře vynecháme slovo exekučně, tak odpovídám: Máte pravdu, pokud pod pojmem dohledatelný myslíte smlouvy/placení poplatku atd. Je to jako, když „šoupnete“ dítko k babičce (když třeba malujete) a dáte ji nějaké peníze (na stravu atd.) – to je taky taková varianta pronájmu.

 94. Hana 23.6.2015 at 05:12

  Dobrý den
  Zajímalo by mě jaké povinnosti má obec. Všude jsem nalezla pouze jaké máme my povinnosti platit, ale nikde není uvedeno jaké služby za to dostaneme. Naše obec nyní změnila odvoz komunálního odpadu z frekvence jednoho týdne na jednou za 14 dnů. A přidala svoz biodpadu také s frekvencí jednou za 14 dnů. To vše od dubna do listopadu. Od prosince do března to bude v původní frekvenci jednou týdně.
  Logicky popelnice nestačí a všude se kolem povalují pytle s odpadky.

  • Jan Vavříček 24.6.2015 at 07:56

   Obec je „definována“ zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Ale nemyslím, že tam jste schopna najít nějaké „povinnosti“ o kterých mluvíte. Je to spíš takový obecný právní rámec.

   Obec jsme MY – a jaké povinnosti/služby bude obec svým občanům poskytovat (třeba jak často se budou vyvážet popelnice atd.) si stanovujeme SAMI skrze své zástupce, které jsme si VYBRALI ve volbách. Věřte, že je to ten nejlepší způsob … má ale jednu podstatnou podmínku, na kterou se zapomíná … MUSÍME se zajímat.

   Omlouvám se za tak obecnou odpověď.

 95. Jana Bečanová 12.7.2015 at 19:11

  Bydlíme na vesnici a platíme s manželem každý za odvoz odpadu 500,kč za rok. Máme jednu popelnici kterou nám vyváželi každý týden,vždy plnou a před měsícem nám ji ale začali vyvážet jednou za 14 dní s odůvodněním že je léto a že není tolik odpadu, na obecní úřadě nám bylo řečeno že když chceme svoz každý týden že si budeme muset připlatit,nechápeme to že to léta šlo,má vůbec obec právo?A co na to říká zákon?

  • Jan Vavříček 13.7.2015 at 19:52

   My v Rychvaldě taky platíme přibližně 500 kč.
   Bohudík zákon nic neříká o frekvenci vybírání popelnic – rozhodování kolem nich je jen na místních radnicích. Chápu, že ve vašem případě se vám to možná nebude líbit, ale vězte že je to tak lepší, než aby o tom rozhodoval parlament.
   Řekl bych že s tím vaši vyvážením asi nic nenaděláte (jednoduše) – jedině nějakou aktivitou, aby jste dali vedení města najevo, že se vám to nelíbí (ideálně aby vás v obci bylo více). Třeba na příštím zastupitelstvu apod. Taky můžete prozkoumat vaše vyhlášky atd. – jestli tohle rozhodnutí bylo korektně schváleno zastupitelstvem/radou obce.

 96. Gabriela Skříčková 13.7.2015 at 10:29

  Dobrý den, chci se zeptat, jak je to s poplatkem za popelnici, když jsem v nájmu a trvalý pobyt mám na úřadě. Děkuji

  • Jan Vavříček 13.7.2015 at 20:14

   Může to být složité.

   Na krátký dotaz – krátká odpověď 🙂
   Hraje tam roli spousta faktorů: jak vypadá vaše nájemní smlouva; v jakém městě to je; v jakém městě máte to trvalé bydliště; atd.
   Minimálně můžete začít dotazem na ten úřad, kde máte trvalé bydliště, jestli vám tam nevzniká nějaký dluh.

 97. Lucie Vávrová 23.7.2015 at 13:58

  Dobrý den, mám dotaz už 4 roky jsem hlášená jinde, bydlela jsem tam s rodiči a všichni jsme se odstěhovali jinam, ale odhlásili se jen rodiče, paní na úřadě nám řekla že tam ale žádné dluhy nemám i když jsem ji několikrát říkala že i když jsem hlášená tam tak ne? Paní říkala že i přesto ne. Děkuji za odpověď.

  • Jan Vavříček 29.7.2015 at 20:12

   Pokud Vám na úřadě tvrdí, že žádné nedoplatky nemáte, tak jim věřte 🙂
   Je to možné, záleží na mnoha detailech – poplatky za odpad se mohou platit „různými způsoby“ (jako na základě různých smluv a předpisů).

 98. Tereza 26.7.2015 at 18:23

  Dobrý den,
  odstěhovala jsem se z bytu rodičů na Praze 14, který spravuje SVJ a kde mám stále trvalé bydliště. Rodiče mě už odhlásili z provozních poplatků za byt (výtah, úklid atd.).

  Obsahují tyto poplatky i poplatek za svoz odpadu? Nebo za mě SVJ stále svoz za odpad platí dle trvalého bydliště?

  Jestliže ne, lze zjistit, zda mám nějaký dluh na svozu odpadu?

  A poslední otázka, lze poplatek za svoz odpadu hradit nezávisle na místě bydliště (zatím se nechci hlásit na adresu nynějšího bydliště).

  Předem děkuji za odpověď.

  • Jan Vavříček 29.7.2015 at 20:23

   Pokud si to dobře pamatuji (je to tu už v několika komentářích), tak v Praze se odpad neplatí podle trvalého bydliště.
   A vaše poslední otázka: Obecně musím odpovědět ANO, ale je to složitější. Spíš se řiďte tím jestli po vás někdo chce hradit svoz odpadu – může to chtít na základě trvalého bydliště (tohle může chtít vlastně jen to konkrétní město) nebo na základě „nájmu“ (toho kde opravdu bydlíte).

 99. Jaroslava Pokorná 29.7.2015 at 08:22

  Dobrý den, lze dát vyhláškou významnou slevu (50% a více) z poplatku osobám s trvalým bydlištěm? Obec se domnívá, že chataři platí málo – tedy vždy jen za jednu osobu/nemovitost, kdežto odpadů produkují výrazně více než jedna osoba, takže lidé s trvalým bydlištěm na to doplácejí… Děkuji.

  • Jan Vavříček 29.7.2015 at 20:44

   Tohle je HODNĚ zajímavý přístup – musím ocenit vynalézavost obce (mám pochopení pro důvody, proč to asi dělají).
   Řekl bych že něco takového je možné, ale jistě to říct nemůžu (snažil jsem se to teď vyhledat, ale nic jsem nenašel).
   Ale našel jsem tohle: Chatařům se nelíbí, že obec dává místním slevu za svoz odpadu (z roku 2013); hledal jsem pak přímo u obce a už od roku 2014 ve vyhlášce nic takového nemají – ale proč to zrušili jsem nezjistil.

 100. Bednar 21.8.2015 at 06:01

  Dobrý den,
  prosím podívejte prosím se na výši poplatků za odpady, které se nacházejí na stránkách obce Psáry (www.psary.cz) a řekněte, zda se Vám zdají v souladu s Vaším výkladem. Konkrétně u neobývaných chat. Děkuji za reakci.

  • Jan Vavříček 21.8.2015 at 18:28

   Pokud jsem našel tu správnou vyhlášku (3/2014 Stanovení poplatku za komunální odpad), tak ta mi přijde v pořádku – právně i eticky.

   Jak je v jejím záhlaví uvedeno, je postavena na §17a zákona o odpadech – jde tedy o variantu výběru, která není postavena na trvalém bydlišti, ale na frekvenci svozu odpadu / velikosti nádoby / reálném bydlišti.

   Jestli dobře čtu, tak poplatek za neobydlený objekt je 1200,-/rok což není nijak přehnaná částka – odpovídá to „průmernému“ poplatku za popelnice pro dvě osoby (bývá kolem 500,- za osobu a rok). Některé obce mají problém s výběrem poplatku „klasickým způsobem“, protože jsou třeba oblíbenou chatařskou oblastí a tak většina „obyvatel obce“ nejsou jejími občany dle trvalého bydliště, a mohli by tak vybírat poplatek jen za nemovitost a nikoliv za hlavu. Takže se jim může vyplatit přejít na tu druhou variantu, které je administrativně složitější.

   Každá z varianta má své klady i zápory, a také se najdou lidem, kterým vyhovuje (zaplatí méně) jedna nebo druhé.
   Když trochu upravím přísloví, tak: Není v obci vyhlášky ten, aby vyhověl obyvatelům všem.

 101. Pavel 22.8.2015 at 13:50

  Dobrý den,město mi odebralo soudně byt asi před 10lety a od té doby mám každý rok platit za komunální odpad,přestože ve městě nežiji.Nebo se platí poplatek podle toho zda je v Občanském průkazu trvalý pobyt(tehdejší)popř.si jej musím zrušit a nahlásit se na MÚ,abych toto platit nemusel?

  • Jan Vavříček 10.9.2015 at 07:30

   Zkuste si pročíst i další zdejší komentáře a samotnou stránku. Popelnice se „obvykle“ platí podle trvalého bydliště a i lidé hlášeni na MěÚ ho musejí platit – to že jsou špatně dohledatelní, je už jiný příběh. Větší města (a města ve speciální situaci) mívají poplatky postaveny na řekněme „nájemní smlouvě“ a zde trvalý pobyt nehraje roli.

 102. Nikola 4.9.2015 at 19:27

  Dobrý den,
  máme popelnici u rodinného domku. Odvoz a její velikost nám plně dostačuje. Na podzim a na jaře, když uklízím chodník před domem a ořežu živé ploty mi vznikne přebytek biologického odpadu, který se mi do popelnice nevejde. Opodál je kontejner do které vyhazují svůj odpad lidé s paneláku. Těsně před svozem tam svůj přebytečný odpad nosím, vždy tak abych kontejner nepřeplnila a nikoho neomezila, neudělala nepořádek, druhý den je vyveženo. Někteří obyvatelé z paneláku jsou na mne za to hrubý, vyhrožují apod. Co mi za takovýto „přečin“ skutečně hrozí? (kromě nadávek .-) Chodník, který pleju, a zametám využívají také. Listy jsou z velké části naváté ze zeleně před panelákem.

  • Jan Vavříček 10.9.2015 at 07:50

   Člověk je slušný, stará se o své okolí a ještě dostane vynadáno …
   Neřekl bych, že vám za tento přečin něco hrozí. Je to ale taková šedivá zóna – a když narazíte na blbce…
   Pokud je ve vaši obci poplatek za popelnice nastaven dle trvalého bydliště, tak tam bych si byl ještě jistější – v těchto situacích se objem odpadní nádoby moc neřeší – je přidělován „dle zkušenosti a uvážení“ na radnici.
   Pokud je ale poplatek placen dle velikosti/frekvence svozu, pak bych řekl že jsme více v té šedé zóně, protože máte možnost si pořídit větší nádobu (teoreticky). Dalo by se pak asi hájit tím původem odpadu – že je z jejich zeleně, ale to už jsme hodně daleko. Primární je domluva – a s rozumným člověkem, by to neměl být problém.

 103. Tomáš 9.9.2015 at 16:16

  Dobrý den,

  chci se zeptat, zrovna jsem se přestěhoval do Olomouce a trvale bydliště mám jinde. Bydlím v paneláku a odpad platím v trvalém bydlišti. Mám si z tama odpad odhlásit a přihlásit v Olomouci ?

  Děkuji za odpověd.

  • Jan Vavříček 10.9.2015 at 08:29

   To není tak jednoduché „si přehlásit jen odpad“ – většinou to nejde – je to vázáno na trvalé bydliště.
   Pokud po vás nikdo nic nechce, tak bych to nechal jak to je. Není to sice „úplně správné“ (právně ano), ale on se s tím vesmír a dané obce nějak vyrovnají.

 104. Emma 15.10.2015 at 19:47

  Dobrý den,
  chtěla jsem se zeptat, jak je to v situaci, když nám o takovéto vyhlášce (placení za odpad na dané vesnici) nedal nikdo nijak vědět, dokonce nebyla ani nikde vyvěšená a teď chtějí zpětně zaplatit dané poplatky (jejich výše nám stále nebyla řečena).. Je to možné, nebo máme trvat na tom, že jsme nebyli srozuměni a platit až odteď? Moc se v tom nevyznám, ale přijde mi to divné.
  Děkuji.

  • Jan Vavříček 15.10.2015 at 21:38

   Nechce se mi věřit, že by vyhláška nebyla nikde vyvěšena. Obec vám pochopitelně nemusí dávat vědět (že by vám volali, zvonili na vás apod.), ale schválené vyhlášky musejí být nějakou dobu vyvěšeny na úřední desce. Mohou platit třeba okamžitě, ale musejí být vyvěšeny.
   Pokud po vás zpětně vymáhají poplatky, tak je třeba s ptát „na základě čeho“ – takže je potřeba předložit příslušné vyhlášky (mají čísla atd.), kde bude uvedena i výše poplatku. Minimálně na radnici by je přece měli mít.

 105. Katka 24.10.2015 at 23:10

  Dobrý den,
  ráda bych se zeptala, jak je to s placením poplatku za popelnice, když bydlíme v panelovém domě v bytě, v osobním vlastnictví. Máme tu družstvo, které se o to stará, po rozhovoru s matkou jsem ale zjistila, že mě co se týká poplatku za popelnice od mého dětství (nyní je mi 19 let) nikam nehlásila. Jak mám zjistit, zda něco dlužím, kam mám v tom případě jít? Jsem úplně bezradná…
  Děkuji moc.

  • Jan Vavříček 25.10.2015 at 11:03

   Situace kolem bytových domů a družstev může být komplikovaná – popelnice nemusejí být placeny „za hlavu“, ale za celý byt apod.
   Když jste bezradná, tak se zeptejte „všude“ (podobný postup sám používám) – na vaši radnici jestli u vás neevidují nějaký dluh a pak u družstva. Více subjektů by nemělo být „ve hře“.
   Většina lidí na slušné dotazy i slušně odpovídá a případně vás pošlou „na rozumy“ někam dál.

 106. Marketa 7.11.2015 at 05:22

  Dobry den,chtela bych se zeptst,trvali pobyt mame ve meste kde platime popelnice.na prechodnem adrese bydlime na vesnici,v najmu mame popelci…abych se vyhla 2jimu placeni,tak jsme si sem dali trvali pobyt,mahitel stim nesoujlasi,prej pokud se neidhlasime tak nam nerprodlouzi smlouvu….proc musim ja v najmu platit popelnice za nej tudiz pro me 2x,tak jdyz je mam v najmu tak by je on musel. Platit za me,ne?

  • Jan Vavříček 11.11.2015 at 15:41

   Obávám se, že i když je daná situace pro vás nevýhodná (nechcete platit 2x), tak je ale legální. Tu popelnici, kterou platíte prostřednictvím nájmu, jste si „dohodla“ při podpisu nájemní smlouvy s majitelem. To že majiteli vadí vaše trvalé bydliště (u něj v bytě) je podle mě jiného původu a s popelnicemi nesouvisí.

 107. Věra 8.11.2015 at 21:47

  Dobrý den,
  bydlím v Praze v paneláku. Naše představenstvo si odhlasovalo, že nebudeme platit popelnice za osobu, ale za byt, takže my důchodci, kteří jsme v bytě sami, doplácíme za byty, kde žije třeba také 10 lidí. Protože jsme v menšině, nemáme šanci přehlasovat lidi, kde jich bydlí v jednom bytě víc. Je to takhle správné a v pořádku? V ostatních domech se všude platí za osobu…

  • Jan Vavříček 11.11.2015 at 15:48

   Správné to není, ale je to v „pořádku“. Pokud hlasování a dohody nejsou v rozporu se zákony a vašimi stanovami, tak je to prostě jen projev demokracie – většina přehlasuje menšinu.
   Zkuste prozkoumat dokumenty, které vaše družstvo definují a možná tam najdete nějaké řešení. Případně (pokud byty vlastníte) by měla existovat cesta, jak si založit družstvo svoje.

   Nechci to zlehčovat, ale je to stejně jako ve velké politice. Tam taky bývají proti sobě dva názory (např. nízké daně / vysoké daně) a jen jeden mívá většinu. A je lepší najít nějaký kompromis, aby potom až se změní poměr zase nedocházelo ke změnám v opačný směr.

 108. Jan Kadraba 11.11.2015 at 15:25

  Dobrý den, zajímalo by mne, zda existuje někde specifikováno, jak má obec stanovovat poplatky za svoz odpadu. Zda se musí držet toho, že platí všichni paušálně (jak to dnes obvykle funguje) nebo zda si může zvolit, že každý bude platit za konkrétní množství vysypaných popelnic – zda např. řekne, paušálně neplatí nikdo nic, ale každý si může objednat třeba svoz jak mu to vyhovuje a bude platit za skutečně vyvezenou popelnici. Je tohle někde specifikováno? Jde mi o to, že u nás v obci chtějí prosadit tu variantu č.2 jenže mě je jasné, že to povede akorát k tomu, že lidi budou motivování k tomu, aby si nenechali žádný odpad vyvážet a přibude černých skládek…

  • Jan Vavříček 11.11.2015 at 15:53

   Je to napsáno a trochu rozepsáno nahoře na stránce. Obec si ve vyhlášce „o popelnicích“ určí, kterým ze zákonů se bude řídit – jestli je to podle 565/1990 Sb. o místních poplatcích (postaveno na trvalém bydlišti – to je ten paušál o kterým píšete) nebo podle 185/2001 Sb. o odpadech (kde je to stanoveno podle reálné produkce odpadu; frekvenci svozu).

   Každá z variant má svoje plusy a mínusy. Záleží na konkrétní situaci v obci, co je pro ni výhodnější. Zkuste si prohledat zdejší diskuzi – je to tu X-krát řešeno.

 109. Štěpánka 19.11.2015 at 13:53

  Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, máme rodinný dům ve městě, ale tříděný odpad u domů není, musím ho vozit a třídit do vzdáleného sídliště. Dostala jsem vynadáno, že ho tam nesmím vhazovat. Máme určené lokálně svoje popelnice na tříděný odpad nebo to mohu vhazovat do jakkékoliv tříděné popelnice ve městě?

  • Jan Vavříček 21.11.2015 at 18:02

   Většinou je to tak, že kontejnery na tříděný odpad jsou „všech“ – a město je jen rozmisťuje. Umím si ale představit situaci, kdy bytové družstvo na sídlišti má kontejnery vlastní – a tak nechtějí, aby tam třídil někdo cizí. Ale myslím, že je to málo pravděpodobné.
   Spíš si ale myslím, že jste dostala vynadáno, protože si prostě hlídají „SVOJI“ popelnici – taková ta lidská malost.
   Podobně jako se ptáte mě, tak zkuste napsat mail na vaši radnici a zeptat se, zda-li můžete do onoho sídlištního kontejneru dávat svůj tříděný odpad – odpověď vytisknout a příště s tím zamávat Brblovi před obličejem 🙂

 110. Marie Bursikova 21.11.2015 at 05:01

  OU mimo radne platby popelnic v miste trvaleho bydliste nam nuti jeste dalsi smlouvu a platbu za obcasny pronajem pokoje turistum v nasem dome Jedna se o cervenec a srpen! Nejsem podnikatel ani zivnostnik,nemam penzion,motel,hotel, kavarnu,zadny odpad neprodukujeme!Chteji tri tisice za rok extra za smeti ! Turista je obcan CZ prijede na tyden a plati OU ,,lazensky poplatek ,, 19 kc- den,ktery vybirame a odvadime OU! Dle meho usudku se jedna o dvoustranny pravni ukon,ktery obec nesmi pouzivat.To by clovek nesmel vyhodit papir v Praze bez placeni dle OU zde

  • Jan Vavříček 21.11.2015 at 18:12

   Tohle je hodně zajímavý příklad. Asi bych se nejprve zajímal, z jakého důvodu město chce ty extra peníze – na základě jakého zákona/vyhlášky/… Jestli to má někde podporu, nebo je to jen jejich nápad.
   A s tím ubytováním opatrně – aby na vás nepřišla ČOI apod. (pokud na to nemáte nějakou živnost atd.). Tohle se začíná v poslední době řešit – jak se rozšiřují služby jako AirBNB (Služba Airbnb bere hoteliérům klienty. Nejvíc trápí Prahu a jižní Moravu).

 111. Marie Bursikova 22.11.2015 at 06:58

  Dekuji za bleskovou odpoved-na cinnost neni potreba zivnost,nejedna se o sluzby ,ale prilezitostny pronajem v soukromi -bez COI !Vec si vyresim ,jen sedim hodiny u PC a hledam vyhlasky pravnicka fakulta, ministerstva misto OU, .Napsala jsem mail OU abychom se neustale nevraceli k tomu co je davno uzavrene.zkouseli to jiz pred lety ale za tisic kc Myslim,ze ,,pilna,, pracovnice je ,,uspesna,, tim ,ze nahani penize!! Obvolala jsem dalsi pronajimatele- domorodce pronajemce,nikdo smlouvu neobdrzel !! Z praxe vim ,ze neustale OU trapi ,,pristehovalce, mistni jsou dost skodolibi-pokud jste z Brna Prahy nebo zkratka z mesta platite nejen remeslnikum jine ceny za praci ,ale bohuzel neni mozne splynout s obci ani za 25 let V rade OU jsou domaci patolizalove,kteri maji nesporne vyhody za jejich loajalitu Kdyz jste pracovne na obci nezavisli beda Vam !! Dale jsem si precetla clanek jak sluzba Airbn bere hotelierum klienty- je blabol Te pani v Lednici bych doporucila at hotel nabidne prave takovym serverum ,neplati nic za prezentaci,jen 9% z uskutecneho pronajmu.Dle teto pani by zkrachovala cela zemekoule,opak je pravdou .Klient se musi o vas dozvedet Mladi lide cestuji jen timto zpusobem,nabidka servru je pro region , mix hotel i privat dohromady,vsichni jsou uspesni !

 112. Radka 2.12.2015 at 19:08

  Dobrý den, jsem z Brna. Bydlím v rodinném domě.
  Nová svozová společnost nám odmítá vyvážet popelnici z důvodu nesjízdnosti vozovky, i když s předchozí společností celá léta, vyjma pár případů v zimně, nebyl problém. Navrhli umístění kontejneru ve vzdálenosti zhruba 500 m od našeho domu, ale místo je zcela nevhodné z důvodu bezpečnosti silničního provozu. Když jsme na tuto skutečnost poukázali. Pracovník magistrátu nám odpověděl, že poplatek, který platíme, není za popelnici a magistrát není povinen nám popelnici poskytnout. V případě, že na jimi vybrané místo nepůjde skutečně kontejner umístit, tak máme odpad odvážet do nejbližšího sběrného dvora.
  Je tento postup možný? Skutečně není obec povinna vyvážet komunální odpad od trvale obydleného rodinného domu a může po nás chtít, ať ho na vlastní náklady odvážíme do sběrného dvora?
  Děkuji za odpověď

  • Jan Vavříček 6.12.2015 at 23:12

   Řekl bych, že nejde vybírat poplatek a „nic za to“ – on se ten poplatek celým jménem jmenuje Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. I podle jména je jasné, že obec musí něco dělat.
   Některé obce mají ve vyhláškách nějakou slevu „za vzdálenost“ ke sběrnému místu – v Rychvaldu je to např. 108,- při vzdálenosti nad 100m.

 113. ANDREA MERTLOVÁ 4.12.2015 at 05:26

  Dobrý den,
  jsem vlastníkem neobývaného objektu, který se dá nazvat spíše ruinou před spadnutím, využívané jako skladiště…..a přišla mi faktura za popelnici za rok 2015 (poprvé). Dá se nějakým způsobem poplatku vyhnout ? Pokud má budova jednou přiděleno číslo popisné tak jde zrušit zřejmě jen zbouráním stavby, nevíte ? Nebo lze nějakým způsobem budovu změnit na „stodolu“ ?
  Děkuji za radu

  • Jan Vavříček 6.12.2015 at 23:15

   Se změnou užívání vám jistě lépe poradí na stavebním úřadě – je nutno změnit „stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům“ (jak o tom mluví zákon) na něco jiného. Opravdu nevím, co všechno to obnáší, ale určitě to nějak půjde.

 114. Lukáš Palatinus 4.12.2015 at 21:06

  Dobrý den,
  chtěl bych se zeptat na možnosti slev a různé výše poplatků za odpady pro různé poplatníky. Ve Vašem členku píšete, že obec si může slevy a osvobození vymyslet v podstatě jak chce, ale nepíšete, zda toto platí pro placení poplatků podle zákona o místních poplatcích, podle zákona o odpadech nebo podle obého. V naší obci řešíme otáázku, zda, pokud „jedeme“ podle zákona o odpadech, můžeme dát slevu na poplatku osobám trvale hlášeným. Jaký je Váš názor? Předem velmi děkuji za odpověď.

  • Jan Vavříček 6.12.2015 at 23:35

   Ony slevy mohou být v obou verzích, ale jde o to „jaké“ (staří, mladí, ZTP, …)
   To „zvýhodnění trvalé hlášených“ je ale podle mě problematické – spíš si myslím, že ono zvýhodnění musí být vymyšleno jinak než jako přímá sleva.
   Našel jsem něco takového v Mníšku pod Brdy (není tam datum, tak nevím jestli je to aktuální – hledejte příspěvek/sleva) – tak to není sleva (což by asi nešlo), ale je to příspěvek … holt právnické slovíčkaření. Zkuste si to projít a případně je kontaktujte, jestli to u nich platí a jak to funguje (pokud se dozvíte něco bližšího, zkuste tu ty detaily napsat).

 115. Karel Daněk 26.12.2015 at 00:00

  Zdravím Vás a mám podobný dotaz, jako předchozí pan Lukáš Palatinius 4.12.2015.
  Obec Bítov má v obecní vyhlášce slevu za odvoz odpadů pro fyzické osoby přihlášené k trvalému pobytu. Je tato sleva zákonná ? Neodůvodněné plošné cenové zvýhodnění trvale bydlících se mně jeví jako diskriminační pro vlastníky rekreačních nemovitostí a sleva je podle mě neodůvodněným obohacením trvale bydlících.
  Přikládám odkaz na obecní vyhlášku : usc http://www.obec-bitov.cz/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah305_2.pdf&original=MM_28-3_g-Vzor_OZV_k_1-11-2015.pdf
  Výtah z vyhlášky :
  Sazba poplatku
  (1) Sazba poplatku činí 510,- Kč a je tvořena:
  a) z částky 250,- Kč za kalendářní rok a
  b) z částky 260,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
  (2) Skutečné náklady za rok 2014 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily: 188 809,- Kč a byly rozúčtovány takto:
  Náklady 188 809,-Kč děleno 724 (157 počet osob s pobytem na území obce + 567 počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) = 260,- Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 260,- Kč.

  (3) Úleva se poskytuje / nárok na úlevu od poplatků má:
  a) poplatník podle čl. 2 odst. 1 písm. a) bodu 1. ve výši 160,- Kč
  a) fyzická osoba,1. která má v obci trvalý pobyt

 116. Michaela Bandi 8.2.2016 at 15:24

  Dobrý den, z textu vyplývá, že obec se sama může rozhodnout, podle jakých pravidel bude určovat výši poplatků za popelnice. Proto se ptám, jaký má tedy význam „zákon o poplatcích“, když se obce řídí pro ně výhodnějším „zákonem o odpadech“ a účtují si občas i absurdní částky za popelnice…nebo nutí občany k nákupu odpadních pytlů…Je to skutečně paradoxní, když v Praze nám vyvážejí vždy 3 popelnice 2x týdně a na osobu to vychází na cca 73 Kč na měsíc (20.896,- Kč/12 měsíců/24 osob)… Na venkově je sice pak ten rozdíl, že vybírají poplatky ne za osobu, ale za popelnici nebo pytel a je jedno, kolik lidí se na odpadu podílelo…do budoucna to bude vytvářet pouze to, že lidi budou svoje odpadky nechávat v igelitkách na krajích cest, v lese, nebo je po nocích házet sousedovi do jeho popelnice, nebo to všechno pálit. V některých vesnicích dokonce chtějí příspěvek za odvoz tříděného odpadu, takže občané poctivě třídí a pak mají za to obci ještě platit, i když podle všeho obec dostává za třídění odměnu od toho, kdo ty kontejnery spravuje. Má stát nad tímto počínáním nějaký dohled? Je v pořádku, že si vedení obce samo určí za co všechno mají občané platit?
  Děkuji za přečtení

  • Jan Vavříček 15.2.2016 at 11:52

   Posouzení „co je lepší“ je otázkou osobních preferencí a stavu v příslušné obci. Zákon o poplatcích (565/1990 Sb.) a zákon o odpadech (185/2001 Sb.) dávají obcím možnost si zvolit postup/přístup, jak poplatek za popelnice vybírat – každý má totiž jiné silné a slabé stránky (viz mnoho komentářů na této stránce).

   První zákon (o poplatcích) je takový klasický-konzervativní, jelikož je postavený striktně na trvalém bydlišti a vlastnictví nemovitosti. Taky ho využívají primárně vesnice a menší města. Pokud většina lidí (přespávajících – produkujících odpad) v dané obci má i trvalé bydliště, tak je to pro všechny celkem jednoduché a i celkem spravedlivé. Problém začne být ve chvíli, kdy máte v obci velké množství lidí, kteří tam nemají trvalé bydliště (ale odpad tam produkují). Na ty nejste schopna podle zákona o odpadcích vůbec „dosáhnout“ – a to je problém například velkých měst, kde jsou mraky lidí „přespolních“ – klasickým příkladem může být Praha.

   Tady přichází ke slovu zákon o odpadech, který umožňuje dosáhnout i na osoby v obci žijící/bydlící – bez ohledu na jejich trvalé bydliště v průkazech. Na rozdíl od zákona o poplatcích, zde taky nejsou žádné finanční limity, jak vysoké poplatky mohou být.

   A k vaši poslední otázce, zda-li „je správné“ že si tohle určují samy obce. Za sebe odpovídám, že ano a kéž by takových věcí bylo více. Já si myslím, že by obce měli mít co nejvíce pravomocí. Je to přece ta nejbližší úroveň zastupitelské demokracie, kterou tu máme, která je schopna reagovat na místní specifika apod. Zastupitelům vidíte až do talíře; na jejich zasedání je volný přístup; atd. Musíme jen odpovědně přistupovat k výběru těch, kterým ve volbách dáme svůj hlas.

 117. Tonda 26.2.2016 at 12:04

  Dobrý den mám dotaz.Jsem majitelem zahrádky s chatkou a budu kupovat sousední zahrádku s chatkou.Budu muset platit odpady 2x? Děkuji

  • Jan Vavříček 26.2.2016 at 12:55

   Patrně ano – budete majitelem dvou nemovitosti, kde nebude nikdo hlášen.

 118. Jarka 13.3.2016 at 14:08

  Dobrý den, měla bych dotaz. Jsem 18letou studentkou, stále bydlím s rodiči. Cca před týdnem nám dorazily složenky k zaplacení komunálního odpadu – matce na 250Kč (měla by zahrnovat i poplatek za nezletilého bratra) a otci na 500Kč. Rodiče mi tvrdí, že když jsem nyní zletilá, měla by mi dorazit samostatná složenka na mou osobu a také, že bych si měla tento poplatek uhradit sama na své náklady. Netuším, co s tím dělat nejen proto, že nemám žádný finanční příjem, tudíž si nemohu dovolit takovýto výdaj, ale zároveň si myslím, že tento poplatek spadá do vyživovací povinnosti mých rodičů. Bohužel jsem nalezla pouze informaci, že rodiče hradí poplatek za nezletilé děti, avšak nikde nemohu najít, jaký je postup v případě dětí zletilých jako jsem já. Jaký je Váš názor na tuto situaci a jaký byste mi doporučil postup? Předem děkuji za odpověď.

  • Jan Vavříček 14.3.2016 at 07:51

   Doporučil bych vám si zajít na obecní úřad (v pondělí nebo středu, kdy jsou úřední hodiny až do odpoledne) a na „svojí složenku“ se zeptat – úplně stejně, jako se ptáte zde. Minimálně vám řeknou, jak je to s tím poplatkem a předpokládám, že budou mít nějaké povědomí o tom vyživování (když ne úředníci „od popelnic“, tak třeba ti ze sociálního apod.).
   Nebojte se zeptat přímo úředníků, jen někteří z nich sem tam koušou 🙂 – ale hlavně jsou to přímo oni, kdo dané záležitosti řeší a pohybují se v tom každý den.

 119. Monika 14.3.2016 at 18:02

  Dobrý den, prosím o odpověď na můj dotaz. Trvalé bydliště mám stále u rodičů ve městě A, pracuji a bydlím ve městě B. Obě města mají vyhláškou stanoveno, že povinnost zaplatit odpady vzniká fyzické osobě, která má v dané obci trvalý pobyt. Loni jsem se ovšem mylně domnívala, že budu muset odpady platit ve městě B, protože tam žiji. Město A poskytuje osvobození od poplatku, pokud se fyzická osoba zdržuje mimo město déle než 9 měsíců v roce, čehož jsem tedy využila a tuto skutečnost doložila pracovní smlouvou z města B. Následně jsem zjistila, že ve městě B odpady platit nemusím, protože tam nemám trvalé bydliště. Odpady tedy nebyly zaplaceny nikde, v podstatě jsem „unikla ze systému“. Chtěla bych vědět, zda mám letos odpady pro jistotu zaplatit ve městě A a nežádat o osvobození. Mohla jsem si v loňském roce někde způsobit dluh? Existuje nějaký centrální systém, který by evidoval, zda byly na rodné číslo zaplaceny odpady alespoň někde? Nerada bych po letech zjistila, že mám dluhy. Děkuji za odpověď.

  • Jan Vavříček 14.3.2016 at 21:54

   BINGO – vyhrála jste 🙂
   Ale vážně … ty poplatky se nikde centrálně neevidují. Každé město si to řeší „po své ose“ a to je i důvod, že jste našla skulinku v systému. Město A vás osvobozuje (čest této výjimce), protože i když tam máte trvalé bydliště, tak tam de facto nežijete. Město B by asi chtělo od vás poplatek, ale nemůže ho po vás chtít, protože tam nemáte trvalé bydliště.

 120. Tereza 16.3.2016 at 21:02

  Dobrý den, mám dotaz – jsme bytový dům – SVJ a jeden ze spoluvlastníků (má dvě jednotky, jednu na firmu a jednu na sebe) si v bytě zřídil kancelář (kde má mimochodem sídlo asi 450 firem). Kancelář provozuje a produkuje značné množství odpadů, které vyhazuje do společných popelnic. Platí jako všichni zúčtovatelnou zálohu na náklady spojené s odvozem popelnic, Smlouvu s odpadovou firmou má SVJ. Podobně je v domě umístěn sklad restaurace (nebytový prostor) který je pronajímán vlastníkem a ten také využívá společné popelnice a hradí zúčtovatelné zálohy. Ani jedna z firem nemá svojí vlastní popelnici ani smlouvu s odpadovou firmou a ani s SVJ. A nechtějí to vůbec řešit. Budeme kvůli nim muset přiobjednat další popelnice, protože stávající nestačí. Musí si řešit jako firma odpady samostatně? Jak se dá proti nim postupovat? Přes živnostenský úřad? Děkuji za odpověď!

 121. monika cerna 19.3.2016 at 13:04

  do kdy plati duchodci a kolik prosim

 122. Romana Kašparová 23.3.2016 at 04:19

  Dobrý den, s manželem máme trvalé bydliště v jedné vesnici. Vlastníkem trvalého bydliště jsem já. Manžel v téže vesnici vlastní domek po rodičích, ve kterém nemá žádná osoba trvalé bydliště, ale my v něm občas přespáváme, máme zde i zvířata, takže i tam potřebujeme popelnici. Jsme to pořád jen my dva, kteří produkují jedno množství odpadu, ale ve dvou nemovitostech (ve stejné obci). Má právo obec po nás vyžadovat poplatek třikrát i když jsme jenom dva? Pokud jsme v domě manželovo vlastnictví, nemůžeme logicky produkovat odpad i v nemovitosti v mém vlastnictví. Trvalé bydliště máme oba v domě v mém vlastnictví, kde manžel vlastníkem není.

  • Jan Vavříček 23.3.2016 at 08:25

   Váš dotaz je jen variací na tu fůru podobných dotazů, co tu jsou …
   Tři poplatky po vás vesnice chce, protože … 2*trvalé bydliště + 1*neobývaná nemovitost.

   Je pravdou, že hodně obcí má ve vyhláškách osvobození pro místní a platbu za nemovitost – jakože když máte v obci trvalé bydliště (a tedy platíte popelnice za svoji osobu), tak už vám neúčtují další poplatky za neobsazené nemovitosti, které v obci vlastníte. Ale tohle si musí obec sama dát do vyhlášky – můžete zastupitelům navrhnout změnu.
   Nebo si vy, či manžel (ale jen jeden) předělejte bydliště do té druhé nemovitosti – ta se tak stane obývanou a ten poplatek za ni zmizí. Jde ale o změnu trvalého bydliště => výměna dokladů – takže zvažte jestli vám to za to stojí. Bydliště tam může mít kdokoliv z vás (na vlastnictví nezáleží – respektive majitel musí s nahlášením osoby souhlasit, ale předpokládám že to u vás není problém).

   • Romana Kašparová 24.3.2016 at 05:11

    Děkuji Vám, Jane Vavříčku za odbornou odpověď.

    S pozdravem
    Romana Kašparová

 123. Marta Zádrapová 10.4.2016 at 12:50

  Dobrý den,
  chtěla bych se zeptat,máme chatu v lese vzdálenou od vesnice 7 km,cesta do trvalého bydliště je na opačnou stranu.Na chatě pobýváme jen o víkendech a v zimě vůbec. Popelnice ani svoz odpadků vesnice neposkytuje.Odpadu je minimální množství /sáček 2 -3 l/,které vozíme do místa bydliště,Vozit sáček s těmito odpadky 7 km tam a zpět je nelogické.Pořád nechápu,proč máme platit za něco co nemohu z logických důvodů využívat.Do vesnice nejezdíme ani nakupovat,žádné služby nevyužíváme.
  Přeji hezký den.
  S pozdravem

  • Jan Vavříček 19.5.2016 at 19:15

   Často se chatařům poskytují pytle na odpad, které pak mají někam umístit. NĚCO by jste za ten poplatek měla dostat – i když to může být celkem nevyužitelné a asi to nebude ani vymahatelné.
   Rozumím vaši situaci – může se vám to zdát nelogické (ve vašem konkrétním případě to tak asi i je), ale pro spousty rekreačních objektů po republice to dává smysl.

   • Marta Zádrapová 22.9.2016 at 08:12

    Pane Vavříku,děkuji Vám za reakci na můj dotaz.Já souhlasím z placením poplatků za „odvoz odpadu“,ale v mém případě nám odpadky obec neoveze,ani žádné pytle na odpad obec nedá.Obecní zastupitelstvo nezajímá,že neposkytují svoz odpadků,jen platba !!!!!

 124. Jiří Zemek 11.5.2016 at 19:58

  Dobrý den,
  chtěl bych se zeptat- možná již zde bylo zodpovězeno opravdu jsem neprošel všechny komentáře a reakce. Naše dcera je nahlášena u nás v obci k trvalému pobytu na č.pop 166 zároveň je ale majitelkou nemovitosti v téže obci a to č. pop. 66, kterou na ni přepsal její děda – nemovitost tedy není obývána. Byli jsme nuceni zaplatit poplatek za odpady 2x – tady na základě adresy trvalého pobytu a pak z důvodu vlastnictví nemovitosti – je to správný postup obce ? Vysvětluje si obec(pan starosta) opravdu takto zákon o odpadech 565/1990 §10b správně – platba 2x nebo je správný výklad takový, že se platí pouze 1x a to dle znění §10b odst. (2).
  Děkuji, hezký den a jsem s pozdravem
  Jiří Zemek

  • Jan Vavříček 19.5.2016 at 19:23

   Výklad to bude patrně správný (to placení 2x). Nejsem právník, ale vzhledem k tomu, že se to děje velkému množství lidí po celé republice (a už mnoho mnoho let), tak předpokládám že by to už někdo napadl.
   Některé obce mají ve vyhlášce proti „dvojímu placení“ svých rezidentů výjimku – „když máš u nás trvalé bydliště (tam platíš popelnice), tak už nemusíš platit za další prázdné nemovitosti, které u nás máš“.
   Pokud to není velký problém kvůli dokladům atd, tak ať si dcera změní bydliště do té zděděné nemovitosti a bude platit jen jednou.

 125. Monika Kučerová 31.5.2016 at 14:19

  Dobrý den,
  plánujeme si přestavět chatu v chatové oblasti k trvalému bydlení, tzn. budeme zde mít i trvalý pobyt. Po cestě k chatě popeláři neprojedou. Poplatky samozřejmě budu platit, jaké možnosti ale za ně budu mít ? Vozit odpad do jiných vzdálených popelnic – je jen otázka času, kdy na mě vyběhne majitel popelnice. Měl by to řešit obecní úřad, kam se půjdu přihlásit k trvalému pobytu ?
  Děkuji

  • Jan Vavříček 31.5.2016 at 15:12

   Přesně podle poslední věty bych postupoval (cizí popelnice není řešení).
   Obec by měla za ten poplatek „něco dělat“ – ne ho jen vybírat. Měla by vám umožnit odpad odevzdávat.

 126. Zdenek 21.6.2016 at 18:33

  Dobrý den, chtěl bych se zeptat jak je to s velikostí popelnic pro podnikatele. Mám restauraci v pronájmu na jiné adrese než zaregistrované ičo a poštu v míste trvalého bydliště. Mám nárok na větši popelnici?

  • Jan Vavříček 11.8.2016 at 12:23

   Popelnice pro podnikatele/podnik/firmu je čistě komerční záležitost mezi vámi a firmou odvážející odpad.
   Co si kde objednáte, co by jste měl dostat.

 127. Božena Goltschová 17.7.2016 at 12:03

  dobrý den trvalé bydliště mám ve Varnsdorfu ale rok bydlím jinde benátky na jiezerou ale nemám tady bohužel žádné bydliště..pořád platím přes kamarádku poplenice ve Varnsdorfu…tady mi nedají trvalé co mám dělat??děkuji…

 128. Renata 28.7.2016 at 07:40

  Dobrý den, marně se pídím po tom, kde zaplatit za odpad, nerada bych se stala dlužníkem, mám TP na městském úřadě v Plzni, paní na úřadě mi řekla, že platit nemusím, když odpad nemám kam přihlásit, ale nechce se mi tomu věřit, a chtěla bych předejít případným problémům, jsem tedy povinná za odpad platit? popřípadě kde tak učinit, když to ode mě nikdo nechce? Děkuji za odpověď.

  • Jan Vavříček 17.8.2016 at 21:31

   Tak to jste asi první, kdo chce platit i když to po něm nikdo nechce 🙂
   Paní na příslušném úřadě bych věřil … ale pokud si to chcete ověřit, tak se podívejte na příslušné vyhlášky v Plzni … je to vidím v Obecně závazná vyhláška statutárního města Plzně č. 4/2014 – článek 2 – odstavec 1.

   (1) Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad. Plátcem poplatku je vlastník nemovité věci, kde vzniká komunální odpad.

 129. Líba 1.8.2016 at 09:34

  Dobrý den! Mám takový zapeklitý problém 😉 Moje maminka má byt v osobním vlastnictví v Praze (SVJ). Od února loňského roku byl v DS a byt byl hrazen z jejího, později mého účtu. Byt se v posledních měsících vyklízel a od května t.r. měla mamka trvalý pobyt v DS. Na konci června maminka zemřela. Do doby než se vyřeší dědictví a já nebo bratr budeme moci s bytem nějak naložit jako vlastnící může uplynout i 1/2 roku, požaduje po mně SVJ platby i za odpad (v bytě již nic není), úklid, osvětlení na chodbě, apod. Samozřejmě budu hradit fond oprav a režii, vodu, plyn, elektřinu. Mají však oprávnění požadovat po mně poplatky za výše uvedené služby, které prokazatelně nikdo nevyužívá? Mnohokrát děkuji za odpověď.

  • Jan Vavříček 17.8.2016 at 21:20

   Tady bude asi nejvíc záležet, jak jsou postavy smlouvy a dohody s SVJ.
   Pokud je tak „domluveno“, že se prostě platí za byt (bez ohledu na počet lidí v něm), tak úmrtí obyvatele nic nemění. Nahlédněte do nich, ptejte se na jakém podkladu po vás tu platbu požadují atd.
   Obecně bych řekl, že by všechny ty náklady měly být předmětem dědického řízení (jako že se dědí i dluhy).

 130. Iveta 13.8.2016 at 18:42

  Dobrý den.Mám dotaz.Už tři roky nebydlíme na trvalé adrese, bydlime u dcery na vesnici ,a chci se zeptat musime tam hradit odpad na té trvalé adrese,dva roky jsme byli osvobození od poplatku a tento rok nám zdělili že vyšel nový zákon že osvobození už není.Poradí nám někdo.Děkuji za odpověd .IVETA

  • Jan Vavříček 17.8.2016 at 21:10

   Je tu spousta faktorů, ale pravdu zjistíte, když kontaktujete příslušný obecní úřad (kde máte trvalé bydliště) a popíšete svojí situaci – oni vám řeknou jestli máte něco platit. Lhát vám nebudou – prostě se dovíte jak to je.

 131. Jiří 17.8.2016 at 20:06

  dobrý den prosím vás mám dotaz jak je to když mám měsíční dcerku jinde se udajně do šesti let nic neplatí tak jak to je bydlíme na vesnici a nemáme peníze na rozhazování protože nám nepřiznaly ani korunu jen porodné a důvod nám nezdělily děkuji moc za odpověď a pomoc

  • Jan Vavříček 17.8.2016 at 21:08

   Jinde možná, ale řekl bych že častější je, že se za popelnice platí „okamžitě“, co je malá na světě.
   Vím z vlastní zkušenosti před pár měsíci … s rodným listem „rovnou“ na radnici kvůli popelnici 🙁
   Kontaktujte vlastní obecní úřad a zeptejte se, jak je to u vás v obci.

 132. Veronika 19.8.2016 at 10:56

  Dobrý den, prolítla jsem všechny komentáře a nenašla něco podobného svojí situaci, proto prosím, jestli byste mi mohl říct svůj názor, nebo jestli mají jiní zkušenosti….Bydlím v Brně a u nás se platí k 31.5. jsem tu už 11. rok a vždy jsem řádně a včas zaplatila. Letos jsem se zkraje června vdávala a ještě řešila zdravotní záležitosti a zahraniční služební cestu. Naprosto jsem na to zapomněla. Jasně, můžu za to, uznávám. Došel mi výměr s navýšením, a to o 400 Kč, což je víc než polovinu klasického poplatku (670 Kč). Dost mě takové potrestání zaskočilo. Brala bych nějaké penále, ale o víc než 50%? Vím, že tam mají napsáno, že můžou na trojnásobek, ale zdá se mi to dost tvrdé. Volala jsem na magistrát a paní až po chvíli mi ne moc ochotně sdělila, že se můžu odvolat (ve výměru nejsou žádné informace o opravných prostředcích a případném odvolání). myslíte, že má cenu se vůbec odvolávat? nejde o tvrdost zákona? vždyť jsem leta platila, to přece musí vidět. Bylo to vyměřeno hromadným předpisným seznamem. částku jsem i s navýšením okamžitě zaplatila. moc děkuji

  • Jan Vavříček 20.8.2016 at 20:05

   V téhle záležitosti vám nedokáži poradit. Snažil jsem se dopátrat nějakých „rozumů“ na internetu, ale marně.
   Čistě za sebe bych se asi neodvolával … těch 400 zas není tolik … a za ty nervy to nestojí už vůbec.

   Mám totiž zkušenost s Úřadem na ochranu osobních údajů (Ochrana osobních údajů, http://www.obcanska-spolecnost.cz/2011/02/ochrana-osobnich-udaju-aneb-jak-jsem-se-stal-kriminalnikem/) … kdy jsem na začátku dostal pokutu 4000,- proti které jsem se odvolal z „ideologických a faktických důvodů“, načež mi byla pokuta snížena na 3800,- … plus 1000,- jako poplatek za odvolací řízení … a těch 4800,- jsem už zaplatil 😀
   Takže tolik osobní zkušenost s odvoláním 🙂

 133. Hůrková Eliška 12.10.2016 at 19:32

  Dobrý den,
  po přečtení dotazů a odpovědí mi nedá se zeptat na problém ohledně odpadů. Známý má v obci s manželkou trvalý pobyt, oba platí poplatky za odpad. Na vedlejším pozemku mají dům respektive ruinu ze které už zbývají jen dvě zdi. Obec chce po nich poplatek za rekreační chatu i když je zřejmé na první pohled, že z ní zbývá jen pár kamenů. Je prý zapsána v katastru nemovitostí. Obrátil se na mě s radou, jelikož jsem léta poplatky na obci zpracovávala. Za mě jasně poplatek neplatit a napsat odvolání. Za hromadu kamení platit poplatek za odpad za stavbu určenou k rekreaci. Jaký názor máte vy. Moc děkuji za odpověď Hůrková

  • Jan Vavříček 12.10.2016 at 21:46

   Já zase názorově stojím na straně obecního úřadu … podle „úředního lejstra“ to nemovitost je, takže není co řešit 🙂

   Pokud je to opravdu ruina, tak zrušit jako nemovitost … ale nevím, co všechno to obnáší.

   Taky by šlo (pokud je to dům), aby si tam jeden přehlásil trvalé bydliště … ale to je zase změna občanky atd.

   Nebo by možná šel použít nový paragraf §16a (v zákoně o poplatcích): „Obecní úřad může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti právního předpisu zcela nebo částečně prominout poplatek podle §10b nebo jeho příslušenství, lze-li to s přihlédnutím k okolnostem daného případu ospravedlnit.“
   Napsat žádost na obec o prominutí poplatku za nemovitost … že prakticky už neexistuje (a třeba i proložit nějakou fotku) atd.

 134. Tomáš 3.12.2016 at 21:58

  Zdravím, moje přítelkyně si chce změnit trvalé bydliště, které dosud měla v Praze na Smíchově v bytovém domě. Pokud jsem správně pochopil pražskou vyhlášku, tak v Praze je povinen platit za odpad majitel nemovitosti a tudíž by neměl vzniknout žádný dluh za odpad, je to tak?

  Děkuji

  • Popelnice 19.9.2017 at 10:10

   Teď, s odstupem času, doporučuji zavolat na tamější obecní úřad a zeptat se, zda u nich neevidují nějaký dluh na jméno vaší přítelkyně za svoz odpadu. Pro váš klid.

 135. JIří Linha 7.12.2016 at 12:45

  Dobrý den,chci se zeptat zda musím platit celou částku za popelnici kdyz jsem pul roku mimo republiku a žiji sám.Děkuji Linha

  • Popelnice 19.9.2017 at 10:05

   Ano.

 136. Zdeni 28.12.2016 at 10:43

  Dobrý den, u nás vybírá obec platbu za odpad na základě smluvy. Přitom se s občany o podmínkách smlouvy vůbec nebaví, obec odsouhlasí na zastupitelstvu jakou nádobu občané dle počtu osob musí mít, četnost svozů a cenu. Vycházím z toho, že když se jedná o smluvu, měla by se o o těchto podmínkách obec s každým občanem dohodnout. Při platbě dostává občan v podstatě příjmový doklad, který se jmenuje Smlouva o …. S takovým postupem nesouhlasím (už mnoho let), jaké náležitosti má mít tato smlouva? Musí se se mnou obec o podmínkách dohodnout?
  Děkuji za odpověd, Zdeni.

  • Popelnice 19.9.2017 at 10:04

   Zajímavý postup obce. Samozřejmě pokud k vám někdo přijde s takovou smlouvou, je jen na vás, jestli ji podepíšete nebo ne. Pokud ji nepodepíšete, pak se zřejmě o svůj komunální odpad budete muset postarat sama(odvoz,uložení,likvidace). Jen mě překvapuje, že se někde odpady řeší takovým způsobem.

 137. Klára 17.2.2017 at 13:23

  Dobrý den, ráda bych se zeptala na dvě věci.
  Zaprvé: vlastním zahradu bez nemovitosti v malé obci (Pnětluky u Loun) a ta po mně vyžaduje poplatek za placení odpadu (stejný jako po lidech s bydlištěm a nemovitostí zde). Na zahradě se již dva roky téměř nezdržuji a odpad žádný netvořím, ale obec i přesto chce, abych poplatek platila. Na dotaz, jakou vyhlášku o odpadech mají, mi bylo řečeno, že neví a ani na www stránkách to uvedené nemají. Je tedy povinnost platit poplatek za odpad i za zahradu?
  Zadruhé: přítel je již asi 10 let hlášen k trvalému pobytu na radnici (Louny) a z dotazů výše jsme se dozvěděli, že ho to od poplatku za odpad neosvobozuje. Odpad samozřejmě platí vždy tam, kde je v nájmu. Na stránkách našeho úřadu jsme bohužel nenašli, jakou vyhláškou o odpadech se naše město řídí. Zajímalo by nás, zda obě vyhlášky zavazují k tomu odpady platit na trvalém bydlišti i v nájmu nebo je to podle toho, kde přítel reálně bydlí?
  Moc děkuji za odpověď, Klára

  • Popelnice 19.9.2017 at 09:46

   Radil bych nahlédnout do vyhlášky obce, týkající se poplatků za svoz a likvidaci komunálního odpadu. Předpokládám, že i jinde je celkem obvyklé, stejně jako v našem městě, že povinnost zaplatit 1x poplatek má povinnost majitel každé jedné nemovitosti (bytu, domu), i když v něm nikdo nemá trvalé bydliště. Pokud to někomu vadí tak hodně, že se s tím nemůže smířit, pak existuje jediná možnost. Svůj prázdný byt nebo dům prodat.

 138. Ivana K. 15.3.2017 at 19:52

  Dobrý den, pane Vavříčku,
  již 6 dní se marně snažím vyhodit vytříděný starý papír. Všechny modré popelnice v Rychvaldě jsou plné, přetékají, nelze tam již nic vyhodit. Krabici s papírem tak vozím v kufru auta a doufám, že jednoho dne budou popelnice vyprázdněny a já budu moci starý papír vyhodit. V dosahu od domu nemáme žádné popelnice na tříděný odpad. Ty, co jsme měli, byly zrušeny, protože tam byl nepořádek. Městský úřad jsem již žádala, aby na původní místo popelnice na tříděný odpad vrátil, ale úřednice mi odpověděla, že ne, a zdůvodnila to tím, že lidi tam dělali nepořádek. Dále mi sdělila, že prý je v Rychvaldě popelnic na tříděný odpad dost. Nemám ten pocit. Dnes jsem opět zaslala žádost na úřad, ať tedy vyvážejí tříděný odpad častěji – 1x týdně.
  Vím předem, co mi odpoví – že by to bylo drahé a že to nejde …
  Existuje nějaký předpis, který stanoví v jakém dosahu a na kolik obyvatel by měly být popelnice na tříděný odpad rozmístěny? Už mě to s tím úřadem nebaví, budeme s tím muset něco udělat. Oni jsou tady pro nás.
  Díky, I.

  • Popelnice 19.9.2017 at 09:38

   A kde je problém? Pokud vám nevadí vozit odpad v autě, jistě nebude problém sjet s ním do sběrného dvora a tam starý papír odevzdat. Tuším, že ho tam dokonce i vykupují. Pokud máte problém s plnou popelnicí, které si nikdo nevšímá, zvedněte telefon a zavolejte na radnici. Jistě vás tam neodbudou a vyvezení zajistí. PS Do třetice to snad vyjde 😉

 139. Petr 29.3.2017 at 22:50

  Dobrý den,
  je normální, že musím platit komunální odpady ve více městech současně, když prokazatelně tyto odpady tam nemohu produkovat? ( je to z titulu vlastnictví prázdných bytů určených k prodeji). Podle obecních vyhlášek je to správně, ale selský rozum mi říká, že je to neoprávněné obohacování obcí. V tomto případě by měla existovat vyšší právní zákonná norma, která by měla omezit praxi obcí a dát je do souladu z listinou práv a svobod. Obce si dobrovolně zisky neomezí, vidí to jen z pohledu svého jednoho bytu. Neuvědomují si, že to může činit v součtu řádově desítky tisíc pro 1 osobu za nic. A pokud je taková praxe, pak to není správné nazývat službou, ale daní.

  • Popelnice 19.9.2017 at 09:35

   A kde je problém? Pokud vám nevadí vozit odpad v autě, jistě nebude problém sjet s ním do sběrného dvora a tam starý papír odevzdat. Tuším, že ho tam dokonce i vykupují. Pokud máte problém s plnou popelnicí, které si nikdo nevšímá, zvedněte telefon a zavolejte na radnici. Jistě vás tam neodbudou a vyvezení zajistí.

  • Popelnice 19.9.2017 at 09:51

   Selský rozum v naší zemi můžete schovat do skříně. Jedinou možností je podat žalobu k soudu, osobně si myslím, že ale budete bez šance. Zkuste si kdyžtak k té nabídkové ceně připočítat jednu roční platbu za svoz a likvidaci odpadu, kterou po vás obec vybírá. Třeba pak budete mít klidnější spaní.

 140. Eva Grauova 18.7.2017 at 10:29

  Dobrý den,chci se zeprat přítel je hlášen trvalým pobytem na obecním úřadě. Je povinen zaplatit poplatek za komunální odpad.Děkuji za odpověď přeji krásný den Eva Grauová

  • Popelnice 19.9.2017 at 09:58

   Poplatek se platí obci podle místa trvalého pobytu. Přestože je přítel úředním bezdomovcem, povinnost platit zůstává. Pokud je mi známo, taková je obvyklá praxe v našem kraji (Rychvald, Ostrava, atd.). Pokud jste odjinud, doporučuji zavolat na místní obecní úřad a přeptat se.

 141. Kristýna 18.8.2017 at 19:19

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat může po mě obec chtít dvojnásobný poplatek za komunální odpad když jsem se s platbou o měsíc opozdila děkuji

  • Popelnice 19.9.2017 at 10:18

   Řekl bych že ano. Zákon č. 565/1990 Sb. §11, odst. 3.

 142. Josef 25.11.2017 at 12:33

  Josef
  Dobrý den, chci se zeptat zda je obec povinna vydat doklad o zaplacení za odpad na základě obecně závazné vyhlášky

  • Popelnice 3.1.2018 at 09:26

   Řekl bych že ano. Pokud by s vystavením příjmového dokladu měl úředník problém, což si nemyslím, zajděte na poštu a pošlete poplatek poukázkou, případně převeďte částku z účtu. Budete mít v ruce alespoň „ústřižek“ složenky nebo výpis z účtu.

 143. finger 10.1.2018 at 11:01

  Dobrý den,
  jsem majitelem rekr. chatky, která již přes 15 roků neslouží svému účelu (tudíž se zde neprodukuje ani odpad). Tato chatka slouží pouze jako přístřešek pro zahradní nábytek a různou techniku pro zahradu.
  není zde zavedena ani voda ani zbudován odpad a presto na mně obecní úřad vyžaduje každoročně poplatek za odpad – (dnes již 1000,-/rok). Mohu se nějak bránit,když zde chybí zdraví rozum? Děkuji za radu – Finger

  • Popelnice 13.1.2018 at 09:10

   Zkuste zajít na příslušný obecní úřad, pokuste se úředníkovi vysvětlit vaši situaci a požádejte o vyjímku. Pokud to nepomůže, pak jedině nemovitost prodat a nebo zrušit nemovitost a to i zrušením zápisu v katastru. Z prázdných pozemků jsem vybírání poplatku za svoz komunálního odpadu nikdy neviděl.

 144. MV 8.2.2018 at 20:06

  Dobrý den, vlastním v obci rodinný dům, v němž bydlíme 3 osoby, avšak nikdo z nás v této obci nemá přihlášen trvalý pobyt (ten máme přihlášen v jiné obci, ve které také každý z nás platí poplatek za komunální odpad). Poplatek za komunální odpad platím tedy i v této obci, kde mám rodinný dům a kde fakticky bydlím s ostatními členy domácnosti, a to za nemovitost, ve které není přihlášena žádná osoba. Do současnosti nám obec běžně vyvážela popelnici u domu, nicméně od letošního roku starostka obce společnosti odvážející odpad výslovně zakázala, aby vyváželi naši popelnici s tím, že si odpad máme vozit sami do obecního kontejneru vzdáleného x kilometrů. Starostce vadí, že platíme jen jeden místní poplatek za odpad (za nemovitost), ale bydlí nás v domě více. Proto nás chce tímto přinutit, abychom si v obci přihlásili trvalé bydliště a platili poplatek za 3 osoby. V obecní vyhlášce samozřejmě není nic o tom, že odvoz odpadu se zajišťuje pouze osobám s trvalým pobytem v obci. Má obec na něco takového právo? Nejedná se o diskriminaci, když obci poplatek za odpad platím stejně jako osoby s trvalým pobytem, ale vyvážení popelnice na rozdíl od nich využívat nesmím? Děkuji za Váš názor.

  • Jan Vavříček 17.2.2018 at 14:57

   Díky za velmi závažný dotaz.
   Nejsem právník, ale myslím si, že jednání vaši starostky je už prostě mimo a nebál bych se říct, že je to „žalovatelné“.
   Chápu, co ji vadí, ale nedopouštíte se ničeho protiprávního. Platíte za popelnici stejně jako každý jiný.

 145. KD 1.3.2018 at 19:15

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, bydlíme ve vesnici, která je vzdálená cca 4 km od místa, kam spadáme katastrem a máme vyvážet odpad. Jelikož okolo tohoto místa, kam máme odpad vyvážet vůbec nejezdíme, tak jsem se na příslušném obecním úřadě ptala, zda bychom si mohli platit popelnici v obci, kterou máme cca 1 km vzdálenou od našeho bydliště a denně tudy projíždíme. Bylo mi sděleno, že to nejde, že musíme platit a vyvážet tam, kam spadáme katastrem.
  Nebyla by nějaká možnost, jak to přece jenom udělat?
  Děkuji za Váš názor

 146. Jan Holada 18.3.2018 at 10:06

  Dobrý den, jako občan-fyzická osoba platím za odpady v místě trvalého bydliště. Jako majitel firmy provozuji penzion v blízké vesnici, smlouvu o odpadech mám uzavřenou se svozovou firmou, které za tuto službu i platím. Nemovitost není rodinný dům, ani chata k individuální rekreaci, majitel nemovitosti je právnická osoba,nikdo zde nemá trvalé bydliště. Přesto po mě obec již několik let vyžaduje poplatek za odpady. Má na to nárok? Nejde o těch cca 400,-Kč/rok, spíše princip.

  Děkuji za radu

 147. Larišová Magdalena 7.2.2019 at 11:48

  Dobrý den,Darovala jsem dceři domek,ve Vraném nad Vltavou.Jsme s manželem jako věcné břemeno s tím že v letních měsících budeme domek užívat jako doposud.V říjnu manžel zemřel a já budu v domku jen nezbytnou dobu,abych posekala trávu a udělala běžnou drobnou úpravu.Musím platit odpad když žádný nebudu mít.Máme tam kompostér, papírový odpad spálím v kamínkách, takže žádný odpad mít nebudu.Když na popelnici nemám nalepený rok 2019 tak by mě ani odpad nevyvezli.Jak se mám zachovat.Jsem důchodkyně a odpad platím v Praze. Děkuji za odpověď.Larišová

 148. Linda 22.6.2019 at 09:51

  Dobry den,nečetla jsem všechny dotazy,zajímá mne,proc musím vlastne platit popelnici (v rodinném domě) při 4ks osob přihlášených, jedna dospěla a tři děti (to ale nehraje roli),kdyz veškerý odpad,který vyprodukuji se dá vyhodit do městských kontejneru na tříděný odpad…sklo,plasty,papír a i kov. Takže jediný odpad,který máme je bio odpad.Nejde mi ani o penize jako spis o efektivitu,máme 4 psy a 2 kocky,vykaly po nich házeme do popelnice,veškerý odpad z kuchyně taky a ostatní nosím do blízkých kontejneru na tříděný odpad. Kde ten nás odpad skončí ta hrozná směs v igelitovem pytli?

 149. Radek 15.7.2019 at 09:19

  Dobrý den, nikde jsem nenarazil na můj problém.. Trvalý pobyt mám u rodičů, kde taky platím popelnici, ale bydlím v pronájmu ve vedlejším městě, Svozové místo je stejné, obec je psaná pod toto město. Můj dotaz, co když si popelnici s nálepkou vezmu k pronajatému domu..? Přijde mi fakt ujetý platit za popelnici tam kde nebydlím, a potom řešit ještě svoz tam kde bydlím. Říkám si že popeláři uvidí platnou nálepku a popelnici vyvezou si myslím, ale co když se dostaně někam na ty jejich úřady že adresa není evidovaná pro svoz odpadů, nevím.. Děkuji za odpověď

 150. Jana 4.1.2020 at 23:54

  Jana , Biskupice-Pulkov č.34 zajímá mně ,když zaplatím 2x za popelnici a dostanu jednu známku. Platíme loni 1000kč za 2 osoby a letos tedy 1400kč ´+ 100 kč za psa to je 1500 kč za dvě osoby .V televizi se navyšují popelnice o 100kč tak jsem to slyšela .Kolik mám dostat známek na popelnici u nás jen jednu.Jak je to ze známkami když jsme dva,Děkuji za radu.5.1 2020

 151. Klára 5.1.2020 at 00:10

  Pokud čtu ty příspěvky ,že si starosta a zastupitelstvo můžou dělat co chce tak ty naše příspěvky jsou na ho–o. Není co řešit.

 152. osvobozene od placeni 11.3.2020 at 18:49

  DOBRY DEN CHCI SE ZEPTAT MAM PRUKAZKU ZTP ZAJIMA ME JESTLI JSEM OSVOBOZENA OD PLACENI POPELNEHO bydlim na vesnici
  PROSIM VAS MUZETE ME ODEPSAT NA MEIL magdanemcova1@seznam.cz dekuji

 153. Odpad 1.9.2020 at 19:05

  Dobrý den, platíme na vesnici odpad jako chalupáři. Popelnici nemáme, protože bychom ji naplnili nejdříve tak za dva měsíce. Takže si ho vozíme domů. Dotaz – lze odpad z domova, samozřejmě v malém množství a zabalený dejme tomu do igelit. sáčku, házet do odpadkových košů? Děkuji. Jindra

 154. Barbora Pukova 13.4.2023 at 15:03

  Dobry den,
  22 let ziji v zahranici, ale trvale bydliste mam stale v miste, kde jsem vyrustala a kde bydli rodice. 20 let po me obecni urad nepozadoval poplatky za popelnice, kazdy rok rodice podepsali prohlaseni, ze bydlim v zahranici. Minuly rok se to zmenilo a obecni urad se odvolava na vyhlasku, ktera neumoznuje osvobozeni poplatkove povinnosti obcanum, kteri dlouhodobe ziji v zahranici. Trvaji na tom, abych platila za odpad, i kdyz jsem prokazala, ze opravdu v zahranici bydlim a na trvalem bydlisti skutecne nepobyvam.
  Muzete se k tomu prosim vyjadrit a poradit?
  Mockrat dekuji

 155. Miloslav Čapek 10.7.2023 at 10:49

  Dobrý den,
  jsem členem svjo.cz a od letošního roku si odhlasovalo, že za svoz se neplatí podle počtu osob v bytové jednotce, každá bytová jednotka platí stejně. Ať tam bydlí 1 člověk nebo 5 lidí.
  Je to právnicky v pořádku.

Napsat komentář

Jméno *
E-mail *
Webová stránka