Materiály zastupitelstva 15.03.2017

Dokument je dostupný na stránce Ke stažení.

Zasedání se uskuteční ve středu 15. března 2016 v 16:30 hod., v Kulturním domě v Rychvaldě.

Program:

 1. Pořadové a organizační zabezpečení 13. zasedání ZM Rychvald
 2. Kontrola usnesení
 3. Zpráva o činnosti Rady města Rychvald
 4. Zpráva o činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva města Rychvald
 5. Zpráva o činnosti finančního výboru Zastupitelstva města Rychvald
 6. Zpráva o činnosti Městské policie Bohumín ve městě Rychvald za rok 2015 a Zpráva o bezpečnostní situaci na teritoriu obvodního oddělení Policie České republiky v Bohumíně za rok 2016
 7. Poskytnutí účelových neinvestičních dotací nad Kč 50.000,– pro rok 2017 z rozpočtu Města Rychvald
 8. Záznam o změně čísla položky rozpočtové skladby ve schváleném rozpočtu města Rychvald na rok 2017
 9. Rozpočtové opatření č. 2
 10. Dodatek č. 3 „Zásad pro poskytování návratných bezúročných zápůjček z rozpočtu Města Rychvald na financování výměny kotlů na pevná paliva v rodinných domech na území města Rychvald v souvislosti s poskytováním dotací z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 a individuálních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje“
 11. Volba přísedících Okresního soudu v Karviné pro volební období let 2017 až 2021
 12. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě) na pozemku p.č. 3439/1 v k.ú. Rychvald
 13. Návrh Města Orlová na změnu hranice katastru – obce
 14. Návrhy na pořízení změny územního plánu Rychvald
 15. Diskuse

Napsat komentář

Jméno *
E-mail *
Webová stránka