Poplatky za popelnice – sleva pro místní – je to legální?

Kouzlem nechtěného jsou nejnavštěvovanějším tématem na tomto webu „poplatky za popelnice„, které už daly vzniknout více než třem stům komentářům. A některé z těchto komentářů/dotazů jsou opravdu velmi zajímavá – poslední takový komentář mě přiměl odeslat dotaz na Ministerstvo vnitra (které má poplatky/vyhlášky „pod sebou“) – teď mi přišla odpověď.

Dotaz se týkal toho, zda-li je v pořádku, že obec poskytuje „slevu“ za popelnice svým občanům (takže platí méně než ti, kteří v obci trvalé bydliště nemají, ale mají tam třeba chalupu) – sleva za odvoz odpadů pro fyzické osoby přihlášené k trvalému pobytu.

„Popelnicové“ články:

Odpověď z Ministerstva vnitra (originál – Odpověď MV):

Ministerstvu vnitra, odboru veřejné správy, dozoru a kontroly byl dne 28. 12. 2015 doručen Váš dotaz k problematice osvobození od „poplatku za popelnice“, kdy je v některých obcích poskytována úleva lidem s trvalým bydlištěm v dané obci. Poukazujete přitom na obecně závaznou vyhlášku obce Bítov.

Dovolujeme si Vás upozornit, že na Váš dotaz nelze jednoznačně odpovědět. V praxi totiž existuje více způsobů, kterými lze nakládání s komunálním odpadem v obci zpoplatnit, přičemž v některých případech je poskytnutí úlevy osobám s trvalým pobytem v obci možné. Obecně však platí, že poskytnutí takové úlevy nebo osvobození od poplatku musí vždy respektovat princip zákazu diskriminace. Podle nálezu Ústavního soudu Pl. ÚS 15/02, aby k porušení principu rovnosti (diskriminaci) došlo, musí být splněno několik podmínek: „s různými subjekty, které se nacházejí ve stejné nebo srovnatelné situaci, se zachází rozdílným způsobem, aniž by existovaly objektivní a rozumné důvody pro uplatněný rozdílný přístup.“ Jinými slovy lze říci, že poskytnout úlevu nebo osvobození od poplatku osobám s trvalým pobytem v obci je možné pouze existují-li pro to objektivní a rozumné důvody. Pro úplnost opakujeme, že ne ve všech případech je osvobození nebo úlevu od poplatku možné zavést.

Ve vašem případě, tj. v případě obce Bítov, na základě dokumentů zveřejněných na úřední desce obce, se lze domnívat, že obec vybírá úhradu za systém nakládání s komunálním odpadem na základě smlouvy, tj. podle ust. § 17 odst. 6 zákona o odpadech (Obec může vybírat úhradu za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů od fyzických osob na základě smlouvy. Smlouva musí být uzavřena písemně a musí obsahovat výši úhrady. Vybírá-li obec tuto úhradu, nemůže stanovit poplatek za komunální odpad podle § 17a ani místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů podle zákona o místních poplatcích). Bližší informace k této problematice zákon neuvádí. Jelikož jde o smluvní (soukromoprávní) vztah, nepodléhá toto problematika dozorovým pravomocem Ministerstva vnitra. Lze pouze podotknout, že k uzavření této smlouvy nemůže být nikdo nucen, proto se tento poplatek v praxi prakticky téměř vůbec nevyskytuje.

Na závěr si Vás dovolujeme informovat, že zákonností obecně závazných vyhlášek obce Bítov se bude Ministerstvo vnitra dále zabývat.

 

Napsat komentář

Název *
Email *
Webová stránka