Myslivecká – rekapitulace a další vyjádření

Již před více než čtvrt rokem se „rozvířila“ situace kolem areálu bývalého kravína na ulici Myslivecké (přiléhající k „čtvrti“ Na Dvorku), kdy se místní dotazovali na zasedání zastupitelstva … „co se to tam děje?“ … a odpovědi se různí podle toho, kdo odpovídá (tu výzkumné vědecké pracoviště, jindy spalovna).

Od té doby se objevilo několik různých vyjádření a vzájemného obviňování. V posledních dnech se na stránkách města objevilo další vyjádření. Pojďme si to všechno zrekapitulovat.

Zdejší články:

Další informace:

Vyjádření na stránkách města:


Text posledního vyjádření:

Centrum pro výzkum a vývoj inovačních technologií

Informace pro členy Zastupitelstva města Rychvald o sdružení právnických osob a záměru, který chceme v příštích letech realizovat ve městě Rychvald.

Účelem této informace je rovněž popřít poplašné zprávy, nepravdy a smyšlenky, jež jsou šiřeny v posledních měsících mezi občany města.

Dovolte nám představit se

Jsme účelově vzniklé sdružení, tvořené veřejnou institucí – Vysokou školou báňskou —Technickou univerzitou Ostrava, inženýrskou a inovační společností Ostravské LTS, a.s. a společností recyklující druhotné suroviny ORC recycling s.r.o. Tyto subjekty aplikací svého know-how našly logické spojení k jeho využití na trhu odpadového hospodářství a po mnohých konzultacích podepsaly Smlouvu o spolupráci, čímž došlo k založení „Centra pro výzkum s vývoj inovačních technologií“, (dále jen Centrum CVVIT). Centrum CVVIT vědecky zaštiťuji prof. Ing. Vladimír Slivka CSc., dr. h. c., prof. Ing. Jih Vidlář, CSc. a Doc. ing. Šárka Vilatnová, Ph.D., všichni z Vysoké školy báňské — Technické univerzity Ostrava.

Co je naším záměrem

Naším záměrem je řešení jedné z nejpalčivějších otázek dneška, která se týká využití druhotných surovin ve zpracovatelském průmyslu a snížení závislosti na dovážených primárních surovinách. Náš záměr je v souladu s Plánem odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje, ale i dalších koncepčních dokumentů Ministerstva životního prostředí ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR i v souladu se záměry a legislativou EU pro transformaci využitelných odpadl) na suroviny.

Co budeme zkoumat

Předmětem výzkumu Centra CVVIT bude v úvodní etapě využití druhotných surovin na bázi separovaných plastů průmyslového původu k výrobě alternativního paliva vhodného ke spoluspalování v teplárenských provozech. Další etapou projektu bude průmyslový výzkum materiálového zhodnocení druhotných surovin k výrobě ušlechtilých látek využitelných ve zpracovatelském průmyslu. Třetí a závěrečnou etapou průmyslového výzkumu bude Výzkum energetické soběstačnosti technologie.

Celý projekt je plánován na roky 2016 až 2019.

Pokud bude k výzkumu využíván odpad, tak se bude jednat výhradně o odpad „OSTATNÍ`-označení „O“ a nikoliv odpad NEBEZPEČNÝ- označení „N“.
V rámci připravovaného Centra CVVIT budou použity pokročilé a inovativní technologie, nikoliv technologie spalováni odpadu. Nejedná se tedy o spalovnu, jejímž výstupem jsou pouze teplo, emise a popel ke skládkování. Výstupem akci navržených technologií jsou pinohodnotné produkty, uplatnitelné jako vstupy pro následující výrobu a zpracování. Proto opakujeme

„Nejsme spalovna“

K čemu to bude dobré?

Dnešní doba žije ve znamení výzkumu, počínaje mobilními telefony a konče inteligentními světlomety automobilů. Co však je nezbytné řešit jsou odpady, kterých společnost produkuje stále více, a domníváme se, že skládky vše nepohltí a spalovny naopak vše nespálí. Evropská unie i další vyspělé země však hledají efektivnější využití surovin. Jedná se především o recyklaci a materiálové zhodnocení. Výzkum v této oblasti dostává vysokou prioritu ve všech zemích Evropy a světa a hledají se různorodá řešení, jak s odpady efektivně zacházet a jak je následně především materiálové využít.

Naše vyjádření k poplašným zprávám, nepravdám a smyšlenkám

Ke štvavé kampani proti Centru CVVIT jsme od samého počátku přípravy projektu přistoupili s pasivní rezistencí. Na druhé straně pozorně sledujeme Facebook, noviny, televizi a pochopitelně i Hyde Park, který proběhl 5. 11. 2015 ve vašem městě. Používaná argumentace proti našemu záměru je často zcela nepravdivá a negativně účelová.

Chceme šiřitele poplašných zpráv, nepravd a účelových smyšlenek informovat, že naši právní zástupci dodaný materiál z výše uvedených zdrojů vyhodnotili a konstatovali, že byla pravděpodobně naplněna skutková podstata několika trestných činů vůči společnostem i konkrétním osobám. Tyto subjekty budou postupovat v souladu se zákonem k očištění jména i podnikání všemi dostupnými právními kroky.

Současně musíme konstatovat, že bylo neoprávněně manipulováno s logem veřejné instituce VŠB — TUO i soukromých subjektů. Často prezentovaný „Projektový záměr zpracování nebezpečného odpadu“, který byl na jaře letošního roku pouze konzultován na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje, je duševním vlastnictvím společnosti Ostravská LTS, a.s., která za něj zpracovateli zaplatila. Není tedy možné jej bez souhlasu vlastníka zveřejnit a zpřístupnit tak mj. i konkurenci. I to budeme právně řešit.

Společnost ORC recycling s.r.o. jako investor projektu má v oboru odpadového hospodářství více než 20 letou úspěšnou historii. Na sociální síti Facebook však o ní byly uvedeny nepravdy o neúspěších v podnikání. To její podnikání významně poškozuje v mnoha oblastech. I to budeme právně řešit.

Šiřitelé nepravd a účelových smyšlenek se nikdy nesnažili s námi spojit s cílem zjistit skutečný stav věcí. Chápeme, že pravdivé informace by nebyly senzační a nebylo by je možno zneužít v politické hře a zastrašování občanů. Nepravdy a lži se šíří vždy snadněji než skutečnosti a fakta.


„Přes strom by se neměl přehlížet les“ – na prosincovém zasedání zastupitelstva přišli občané s informací, že na ulici Zahradní dochází patrně k neoprávněné stavbě a skládkování odpadu. Kvůli jedné kauze by se nemělo zapomínat na zbytek Rychvaldu.

Napsat komentář

Jméno *
E-mail *
Webová stránka