Nový územní plán – čas na připomínky

Ti z vás, kteří se účastnili posledního zasedání zastupitelstva, nebo sledovali jeho záznam (odkazy na záznamy), vědí že nový územní plán Rychvaldu postoupil do další fáze. Začínají se projednávat připomínky.

Na úvod přikládám prezentaci vedoucího oddělení územního plánování Bohumína, který náš územní plán zpracovává ing. Třáskoše, kterou promítal na zasedání zastupitelstva.

Prezentace – NOVY_UZEMNI_PLAN_ RYCHVALD-ZM_2013-03

Také doporučuji shlédnout ze záznamu část zasedání zastupitelstva, kde byla prezentace komentována, a na kterém také vystoupil projektant, které náš uzemní plán „vyráběl“ – odkaz přímo na konkrétní část záznamu zasedání.

Také připomeňme informace, které se objevili na úřední desce:

Veřejná vyhláška – návrh Územního plánu Rychvaldu

Městský úřad Bohumín, odbor rozvoje a investic, oddělení rozvoje a územního plánování, jako úřad územního plánování (dále jen „pořizovatel“) příslušný podle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 50 odst. 3 stavebního zákona doručuje návrh územního plánu a vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu na udržitelný rozvoj území veřejnou vyhláškou.

Návrh Územního plánu Rychvaldu včetně vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území byl pořízen na základě zadání, schváleného zastupitelstvem města Rychvaldu dne 15. 9. 2010. Do 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky tj. do 29. 04. 2013 může každý uplatnit u pořizovatele písemně připomínky.

K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.
Po uvedenou dobu je možno nahlížet do návrhu Územního plánu Rychvaldu včetně vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj:

  • na odboru rozvoje a investic Městského úřadu Bohumín, Masarykova 158, 1. patro, kancelář č. 233, Ing. Dalibor Třaskoš, tel. 596 092 147, nebo kancelář č. 234, Mgr. Jan Przeczek, tel. 596 092 250;
  • v elektronické formě na adrese www.mesto-bohumin.cz v sekci „Radnice/územní plánování/Územní plánování Rychvald“;
  • na odboru stavebním, životního prostředí a rozvoje Městského úřadu Rychvald, Orlovská 678.

Doporučuji tedy všem, aby si nový uzemní plán prohlédli (výkresy mají značnou velikost a můžete mít problémy s jejich prohlížením na pomalejších počítačích) a pokud mají nějaké výhrady, aby případné výhrady uplatnili.

Nemohu pochopitelně mluvit za ostatní zastupitele, ale chci k vám být upřímný – s novým přidáním nějaké parcely do nového územního plánu nepočítejte – posunulo by to zpracování (viz informace na záznamu) nového územního plánu. Musíte počkat až na jeho úpravy v následujících letech.

Podstatná informace, která je rovněž na záznamu – pokud čekáte na územní plán, kvůli stavění … pro jistotu nepočítejte s dřívějším termínem než druhou polovinou roku 2014 !

Napsat komentář

Jméno *
E-mail *
Webová stránka