Politický kvíz – poznej svoji stranu

Česká republika má již za sebou i druhé kolo senátních voleb (které se Rychvaldu letos netýkaly) a je před námi nezvykle dlouhé „nevolební období“ (cca 2 roky). To jistě neznamená, že by se nás politika přestala týkat a politické strany nevstupovaly do našeho života – stačí si zapnout zpravodajskou relaci na libovolné televizní či rozhlasové stanici.

V právě proběhlých komunálních volbách jsme také měli až nezvykle velkou možnost vidět politické programy jednotlivých uskupeních, takže máme velkou možnost poměřovat jejich nadcházející kroky těmi dokumenty.

Ale jelikož nové zastupitelstvo ještě nebylo ustaveno, připravil jsem si pro vás malý politický kvíz. Většina hlasujících na těchto stránkách zvolila, že bude v komunálních volbách hlasovat stylem „celá strana“, takže předpokládám, že s onou politickou stranou či hnutím velmi sympatizují. O to zajímavější bude tento kvíz pro ně! Jestli „ty svoje“ poznají.

Dále na této stránce najdete části stanov jednotlivých politických stran a hnutí, které působí na celostátní úrovni a některé i u nás v Rychvaldu. Jde o ty části, kde jsou popsáný hlavní cíle a politický program. Text jsem upravil jen drobně (gramaticky; pokud to šlo snadno), aby nebyl jasný název a jestli jde o stranu nebo hnutí.

Je to velmi zajímavé čtení (i přístup k rozsahu) – schválně jestli poznáte o koho se jedná (u některých je to bohužel až trapně jednoduché)?! Správné odpovědi jsou dole na konci článku (i s odkazy na stanovy samotné, ze kterých jsem texty převzal).

Strana A

 • Cílem činnosti je vytvoření optimálních podmínek pro život občanů v právním a fungujícím státě, který se opírá o rozvinutou místní a regionální samosprávu a uplatňuje princip subsidiarity. Chápeme výkon veřejných funkcí jako službu občanům při uplatňování demokratických pravidel vládnutí a veřejné správy. Ve svém programu usilujeme o vyvažování oprávněných zájmů všech společenských skupin s důrazem na svobodu a odpovědnost jednotlivce, solidaritu společenství občanů a zasahování veřejné moci pouze v těch případech, kdy jde o účelný a nezbytný výkon svěřené moci.
 • Požadavkem je omezení byrokracie, zasazení se o decentralizaci výkonu veřejné moci. Vyžadujeme průhlednost veřejného života, potírání korupce a zneužívání získané moci. Usilujeme o obnovení důvěry v právní řád, zkvalitnění zákonů a vymahatelnost práva. Odmítáme veškeré projevy národnostní, náboženské a rasové nesnášenlivosti.
 • V otázkách dotýkajících se národního hospodářství, ekonomie a sociální politiky prosazujeme principy individuální odpovědnosti občanů, jejich rovných šancí a dbáme na etické chování v tržním systému s nezbytným sociálním akcentem a nedotknutelnost soukromého vlastnictví. Zásadním programovou prioritou je kvalitní vzdělávací systém a investice do vědy. V oblasti fiskální prosazujeme vyrovnané hospodaření s veřejnými prostředky, provedení nezbytných reforem důchodových a sociálních.
 • Z hlediska evropské integrace přispíváme k posilování proevropského směřování České republiky a zajištění důstojného a respektovaného místa naší země ve světě.
 • Do státní a veřejné správy budeme prosazovat osobnosti – schopné, zodpovědné a sebevědomé občany, kteří dokáží převzít odpovědnost sami za sebe, rodinu, obec, kraj, stát a život budoucích generací a výsledky jejich práce a činnosti svědčí o takto nabytých zkušenostech.
 • Svým působením hodláme rozvíjet kulturu mezilidských vztahů, hájí lidský život jako nezpochybnitelnou a nejvyšší hodnotu, prosazuje ochranu životního prostředí pro zachování budoucím generacím a ochranu tradic a základních morálních zásad.

Strana B

 • Při řešení společenských problémů na první místo klademe hledisko kvality života a svou politikou usilujeme o uskutečnění vize ekologické demokracie u nás, v Evropě i ve světě.
 • Ekologická demokracie vychází z politické tradice humanismu a demokracie. Je to společenský systém, který úzkostlivě chrání lidská a občanská práva a vyznačuje se ekologickou udržitelností, dobrou vzdělaností, kulturní vyspělostí, sociální citlivostí, politickou otevřeností a hospodářskou stabilitou.
 • Zejména si klademe za cíl svou politikou prosazovat:
  • vybudování ekologicky a sociálně udržitelné společnosti
  • co nejvyšší kvalitu demokracie s co největší mírou zapojení veřejnosti do rozhodování,
  • důsledné dodržování mezinárodních smluv o lidských právech,
  • ochranu práv sociálních, etnických, kulturních i jiných menšin,
  • rovnoprávnost mužů a žen,
  • globální odpovědnost a solidaritu vůči potřebným zemím,
  • sociální spravedlnost a sociální solidaritu,
  • zvyšování vzdělanosti a kulturnosti.

Strana C

 • Prosazujeme novelu Ústavy ČR s cílem zastavit politický marasmus v naší zemi posílením prvků přímé demokracie v našem politickém systému.
 • Za klíčové považujeme:
  • zavedení přímé volby poslanců, starostů a hejtmanů;
  • prosazení zákona o referendech, která by občanům umožnila vymoci žádané změny (možnost pomocí referenda prosadit, upravit či naopak zablokovat zákon);
  • odvolatelnost politiků prostřednictvím referenda;
  • ústavní brzdu bránící dalšímu neopodstatněnému zadlužování státu s cílem vyrovnaných státních rozpočtů s legislativou podle švýcarského vzoru;
  • oddělení moci zákonodárné od moci výkonné posílením role přímo voleného prezidenta a zároveň referendem odvolatelného prezidenta na úroveň kompetencí dnešního premiéra.
 • Spojujeme osobnosti napříč politickým spektrem, dále osobnosti z kulturního a společenského života s cílem kandidovat do poslanecké sněmovny i senátu pro získání ústavní většiny umožňující změnu ústavy dle vize popsané v knize jméno-vynecháno.

Strana D

 • Usilujeme o uplatňování křesťanských a konzervativních hodnot ve společnosti a státu.
 • Hájíme důstojnost lidské osoby od početí do přirozené smrti a principy společného dobra, spravedlnosti, subsidiarity a solidarity. Východiska pro řešení politických problémů nacházíme v křesťanské sociální etice.
 • Hájíme rodinu jako společenství muže, ženy a dětí a považuje ji za základní podmínku života společnosti a státu. Rodina tu není pro společnost a pro stát, ale společnost a stát tu jsou pro rodinu.
 • Prosazujeme právní stát a parlamentní demokracii, ve které je každý člověk odpovědný za sebe a svou rodinu, spoluzodpovědný za svou obec a zemi, kde žije. Klademe důraz na vlastní iniciativu člověka, svobodnou názorovou diskuzi, sebeorganizaci společnosti a široké zapojení občanů do rozhodovacích procesů.
 • Prosazujeme sociálně tržní hospodářství. Fungování svobodného trhu je pro nás nemyslitelné bez pevného právního rámce a potřebného ohledu k těm, kdo zůstávají na okraji společnosti.

Strana E

 • Našim programovým cílem je socialismus, demokratická společnost svobodných, rovnoprávných občanů, společnost politicky a hospodářsky pluralitní, postavená na maximální občanské samosprávě, prosperující a sociálně spravedlivá, pečující o zachování a zlepšování životního prostředí, zabezpečující lidem důstojnou životní úroveň a prosazující bezpečnost a mír. Náš program vychází z marxistické teorie otevřené dialogu s mezinárodním komunistickým a levicovým hnutím, novým myšlenkám a poznatkům. Usilujeme o to, abychom byli stranou masovou, která pracuje na základě kolektivnosti jednání a rozhodování, samosprávných principů a široké vnitrostranické demokracie.

Strana F

 • Působíme v rámci politického systému České republiky a usilujeme o uplatnění principu svobody, demokracie, sociální spravedlnosti, rovných příležitostí, solidarity a odpovědnosti za udržitelný rozvoj cestou parlamentní a přímé demokracie.
 • Prosazujeme princip rovných příležitostí pro muže a ženy. Našim cílem je uplatňování této zásady do vlastní činnosti tak, že je pro ni závazná při sestavování kandidátních listin pro volby všech stupňů a při utváření všech orgánů strany.
 • Realizaci programových cílů zajišťujeme v souladu se zákonem o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, těmito stanovami a v rámci svého programu.

Strana G

 • Usilujeme o vytvoření odborně řízeného, funkčního a spravedlivého státu, který zajistí lepší kvalitu života pro všechny, a to na principu svobody, demokracie, odpovědnosti a solidarity.
 • Podporujeme koncept otevřeného státu s prvky přímé demokracie. Ve zvlášť důležitých otázkách týkajících se České republiky či rozhodné části obyvatel budeme prosazovat možnost vyhlášení referenda.
 • Zasazujeme se o reformu veřejné správy, která by měla být nezávislá na politické moci. Veřejná správa musí fungovat efektivně, nikoliv jako prostředí, ze kterého lze snadno vyvést veřejné prostředky do soukromých kapes. Veřejné prostředky musí být vynakládány v zájmu veřejnosti. Ve veřejné správě proto musejí být odborníci schopní efektivně ji řídit a vyhodnocovat dopady svých rozhodnutí. Práce úředníků musí být průběžně kontrolována a úředníci musí být odpovědni za svá rozhodnutí.
 • Našim cílem je solidární společnost založená na vzájemné občanské odpovědnosti za důstojný život všech občanů. Sociální systém by měl podporovat rodiny s dětmi a jedince, kteří se kvůli špatnému zdravotnímu stavu nebo jinému omezení nemohou o sebe postarat sami. Seniorům by mělo být zajištěno důstojné stáří. U ostatních skupin by mělo být vydávání sociálních dávek podmíněno aktivní snahou o zlepšení sociální situace ze strany jejich příjemců. Stát musí pomáhat osobám se zdravotním postižením v problematice uplatnění na trhu práce a spoluprací s organizacemi zabývajícími se touto problematikou zlepšit integraci osob se zdravotním postižením do společnosti.
 • Zásadní prioritou je potírání korupce. Korupce se musí stát i z hlediska morálního naprosto nepřijatelná. Proto budeme usilovat o přijetí potřebných protikorupčních zákonů, přezkoumání miliardových zakázek a o změnu financování politických stran. Právo musí být pro občana srozumitelné a vymahatelné. K tomu je zapotřebí reformovat policii, státní zastupitelství a soudy, aby byly politicky nezávislé, neúplatné a efektivní.
 • Usilujeme o to, aby firmy podnikající v České republice odváděly daně v tuzemsku a nikoli v daňových rájích. Našim cílem je zpřehlednění současného komplikovaného systému daňových výjimek. Daňový systém nesmí bránit rozvoji podnikání, zároveň ale musí zajistit solidaritu bohatých s chudými a mezi generacemi navzájem.
 • Prosazujeme systematické řešení otázky regionálního rozvoje posílením vlastních finančních zdrojů obcí. Cílem v této oblasti je podpora efektivního propojení infrastruktury, vzdělávacích kapacit a sociálních služeb v obcích.
 • Opíráme se o myšlenku vzdělané společnosti, která je základem pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Kvalita vzdělání by měla být zvýšena tak, aby vzdělávací soustava na všech stupních připravovala absolventy schopné uplatnit se na trhu práce. Odmítáme omezení samosprávy vysokých škol a potírání akademických svobod.
 • Podporujeme zdravotnický systém založený na principu sdílené odpovědnosti ze strany státu i osobní odpovědnosti občanů za svůj zdravotní stav. Hodláme zaměřit svoji pozornost v oblasti zdravotnictví na správu zdravotních pojišťoven a hospodaření zdravotnických zařízení. Cílem je zprůhlednění lékové politiky, zastavení plýtvání zdravotnickým materiálem a předražených nákupů. Zastaven by měl být odliv lékařů a zdravotnického personálu.
 • V oblasti zahraniční politiky a vnější bezpečnosti by měly být rozvíjeny vztahy spolupráce a porozumění založené na pragmatickém přístupu ke všem demokratickým zemím. Ve vztahu k Evropské unii by Česká republika měla zlepšit schopnost prosazení národních zájmů, jasně definovat své priority, přicházet s novými návrhy a hledat pro ně spojence.

Strana H

 • Vycházíme z iniciativy občanů České republiky, kteří si přejí žít ve svobodné a suverénní zemi, spravované státem, který chová úctu ke svým občanům, k jejich životu, majetku, svobodě a osobní odpovědnosti. Své cíle prosazujeme férovým způsobem na základě svobodné diskuse demokratickými metodami při respektování platných právních předpisů.
  • Svoboda a odpovědnost
   • Za nejcennější hodnoty, které chce podporovat a rozvíjet, považuje svobodu jednotlivce, svobodnou vůli člověka, jeho schopnost odpovědně se rozhodovat a volit lepší variantu z více možných, lidskou kreativitu a iniciativu. Respekt ke svobodě pro nás znamená respekt k tradičním hodnotám, toleranci etnickou i náboženskou.
   • Od respektu ke svobodě se odvíjí naše politické rozhodování a mírou svobody se poměřují dosažené výsledky. Za neodmyslitelnou součást ochrany svobody považujeme ochranu vlastnictví.
   • Základem politického systému je pro nás spravedlivá a svobodná soutěž osobností, myšlenek, iniciativ a projektů při respektování morálních a etických zásad.
   • Nadřazenost principu osobní svobody a odpovědnosti nad jinými cíli nás vede  k zásadnímu odmítání myšlenkových směrů a hnutí, které ohrožují práva a svobody druhých.
   • Součástí svobody je odpovědnost.
  • Tradice
   • Hlásíme se k duchovnímu, kulturnímu a politickému dědictví západní civilizace,
    navazuje na tradice české státnosti a na vytrvalé úsilí o získání svobody reprezentované Františkem Palackým, Karlem Havlíčkem Borovským, Tomášem G. Masarykem a dalšími.
  • Pravidla, principy, právo
   • Svoboda může být zachována jedině sledováním principů, je ničena sledováním prospěchářství.
   • Ke ctnostem politické a zákonodárné činnosti patří střídmost při vydávání regulací.
   • Právo nemá a nemůže nahradit morální hodnotový systém.
   • Usilujeme o návrat k předsocialistickým právním tradicím a o reformu právní filosofie.
  • Stát
   • Státní moc má sklon rozhodovat za občany a tím ohrožuje jejich svobodu, proto musí být omezena a kontrolována.
   • Ve snaze pro každého vymezit a zabezpečit svobodný prostor chráněný proti zásahům veřejné moci, považujeme za nepřijatelné úsilí prosadit neomezenou vládu většiny v evropském prostoru. Usilujeme o Evropu rovnoprávných a suverénních demokratických států bez ohledu na jejich velikost.
   • Dlouhodobé tolerování institucí poznamenaných demokratickým deficitem zákonitě vede k omezování práv a svobod jednotlivců a k nespravedlnostem, jež nelze vyvážit žádným jiným přínosem.
   • Suverenita České republiky je základní podmínkou zachování skutečné demokracie, ve které hlas voliče má ve volbách smysl.
   • Uniformita není politickým cílem.
   • Úctu ke svobodnému rozhodování států považujeme za analogii úcty ke svobodě člověka.
  • Volný trh
   • Svoboda ekonomické iniciativy a spravedlivá soutěž volného trhu umožňuje nejlépe každému jednotlivci dosahovat svých osobních cílů. Blahobyt není ani politickým cílem, ani politickou filosofií. Pokud se stane míra blahobytu jediným kriteriem politického rozhodování, je politický systém vystaven enormním rizikům a nestabilitě, protože ne vždy je možné blahobyt zaručit a protože existují hodnoty, kterým je třeba dát přednost před blahobytem. To platí jak pro českou domácí politiku, tak pro současnou evropskou integraci.
   • Hospodářská spolupráce států nevyžaduje politickou integraci. Největší překážkou hospodářské spolupráce je politické zasahování do svobodného rozhodování podnikatelských subjektů.

Strana I

 • Vycházíme z tradic křesťansko-židovské evropské kultury. Jsme konzervativní a demokratičtí. Odmítáme jakékoliv formy ideologií, které vedou k totalitě a nerespektování základních práv a svobod.
 • Prosazujeme principy svobodného trhu, který je vymezen přehlednými pravidly, na jejichž dodržování dohlížejí funkční instituce. Hájíme společnost rovných příležitostí a podporuje sociální odpovědnost občanů i právnických osob. Odmítáme jakékoliv formy diskriminace.
 • Trváme na maximální odpovědnosti vůči budoucím generacím. Usilujeme proto o zachování kulturního dědictví, trvalé zlepšování životního prostředí a nezvyšování veřejného dluhu.
 • Usilujeme o to, aby ČR byla respektovaným členem EU. V zájmu občanů ČR podporujeme proces, který umožní Evropské unii mít jednotný a silný hlas v globálním světě. Pečujeme o zachování euroatlantických zahraničněpolitických vazeb.

Strana J

 • Chceme být stranou schopných, podnikavých a sebevědomých občanů, kteří dokážou převzít odpovědnost sami za sebe, za svou rodinu, za svoji obec a za stát,
 • být stranou demokraticky utvářenou, s moderní evropskou strukturou, jejíž členové se budou aktivně podílet na každodenní práci samosprávy, státní správy, parlamentu a vlády,
 • být stranou navazující na tradice evropské křesťanské civilizace, na humanitní a demokratické tradice první republiky a na zkušenosti současných západních demokracií,
 • být stranou, která rozhodně odmítá marxistickou a leninskou ideologii ve všech jejích projevech a důsledcích a jejímž členům jsou cizí jakékoliv socializující a kolektivizující tendence v ekonomice i politice,
 • být stranou, jejíž členové budou aktivně spoluvytvářet soukromé vlastnictví a volný trh zboží, práce a myšlenek,
 • být stranou, jejíž sociální politika nepovede k rovnosti v přerozdělování, ale k rovnosti v příležitostech k uplatnění,
 • být stranou občanů respektujících právní řád, chránících svá práva a svobody a respektujících práva a svobody ostatních,
 • být stranou, jejíž členové se budou aktivně podílet na rozvoji našeho životního stylu – na rozvoji kultury práce a bydlení, kultury volného času i lidských vztahů,
 • být stranou podílející se na obrovském úkolu dospět k harmonii mezi ekonomikou a životním prostředím.

 

Klíč ke kvízu

níže

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
 2. Strana zelených
 3. Úsvit přímé demokracie
 4. Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
 5. Komunistické strany Čech a Moravy
 6. Česká strana sociálně demokratická
 7. ANO 2011
 8. Strana svobodných občanů
 9. TOP 09
 10. Občanská demokratická strana

Tak jak se vám dařilo? A co říkáte na tyto základní ideové texty stran?

1 komentář u „Politický kvíz – poznej svoji stranu

 1. Jan Vavříček 24.10.2014 at 20:15

  Když jsem si ty stanovy (hlavní cíle) pročítal, tak jsem byl překvapený z několika věcí:

  • jak moc stanovy Úsvitu připomínají volební lístky Cibulky, který název strany využívá k prezentaci volebního programu
  • jak obecný (a krátký) charakter mají stanovy ČSSD, které se dají ohnout poměrně dost na všechny strany
  • jak obsáhlé jsou u ANO, ale přitom nic neříkající a jen takové populistické („prostě to zařídíme“)

Napsat komentář

Jméno *
E-mail *
Webová stránka