Konec demagogie kolem sběren a výkupen kovů

V materiálech pro nadcházející zastupitelstvo je opět ona „samospásná“ vyhláška o odpadech, která podle demagogických prohlášení bohumínských politiků (ale i bohumínských úředníků) má zabránit tomu, aby občané mohli prodávat svůj kovový odpad do sběren.

Čest našim rychvaldským úředníkům, kteří již posledně zastávali stanovisko, že je to BLBOST – to stejné bohužel nejde říct o vedení města – viz video ze zasedání zastupitelstva (v čase cca 29:50).

V důvodové zprávě k tomuto bodu je obsažen text Ministertva vnitra, které se k této problematice vyjádřilo (10.7.2014) a taky to označilo za blbost. Originál MV najdete zde – Informace k problematice regulace odkládání kovů obecně závaznou vyhláškou obce.

Tak snad konečně bude v této záležitosti klid a nikdo nebude občany přesvědčovat a zastrašovat, že svůj kovový odpad nemohou sběrně surovin prodat. Měli bychom si ale pamatovat, kdo se o to pokoušel!


Informace k problematice regulace odkládání kovů obecně závaznou vyhláškou obce

V poslední době se v médiích objevují zprávy ohledně úmyslu obcí především v Moravskoslezském kraji zamezit obecně závaznou vyhláškou odkládání kovů do sběren a výkupen surovin tím, že jako jediné místo pro odkládání kovů určí v obecně závazné vyhlášce sběrný dvůr provozovaný obcí. Na základě množících se dotazů obcí a podnětů občanů uvádí Ministerstvo vnitra k předmětné problematice následující.

Podle § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), obec může ve své samostatné působnosti stanovit obecně závaznou vyhláškou obce systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území včetně jejich biologicky rozložitelné složky a systému nakládání se stavebním odpadem. Podle § 17 odst. 3 zákona o odpadech je obec povinna určit místa, kam mohou fyzické osoby odkládat komunální odpad, který produkují. Na základě výše uvedeného tedy obce mohou obecně závaznou vyhláškou dle svého uvážení stanovit složky, na které se v obci bude třídit komunální odpad, přičemž obec je pak povinna určit místa pro odkládání jednotlivých dle obecně závazné vyhlášky vytříděných složek komunálního odpadu. Zákon o odpadech však problematiku určení míst (jako je třeba typ sběrné nádoby, vzdálenost míst od jednotlivých nemovitostí apod.) neupravuje a je tedy na každé obci, jaký systém nakládání s vytříděnými složkami, včetně určení míst pro jejich odkládání, si zavede.

Lze tedy konstatovat, že je možné, aby obec stanovila obecně závaznou vyhláškou jako místo pro odkládání vytříděných složek komunálního odpadu (včetně kovů) pouze sběrný dvůr provozovaný obcí.

Dle názoru Ministerstva vnitra však takovou úpravou v obecně závazné vyhlášce nedojde k naplnění účelu, který obce sledují, jelikož dle Ministerstvu vnitra známému právnímu názoru Ministerstva životního prostředí jakožto ústředního orgánu státní správy ve věcech odpadů a gestora zákona o odpadech vyslovenému například v Doporučení pro obce a města – Obecní daně v rámci Edice dobré správní praxe, se věc stává komunálním odpadem až v případě jejího odložení na místě určeném obcí. V tomto konkrétním případě tedy až odložením kovu ve sběrném dvoře. V této souvislosti tedy mohou fyzické osoby s kovy do doby jejich odložení ve sběrném dvoře naložit v souladu se zákonem o odpadech, což znamená i kovy prodat do sběrny či výkupny surovin. Určení sběrných dvorů jako jediných míst pro odkládání komunálního odpadu v obecně závazné vyhlášce tak nebude znamenat skutečnost, že tímto nebudou moci fyzické osoby prodat kovy do sběrny či výkupny surovin. Jednoduše řečeno, v případě odevzdání kovů ve sběrně či výkupně surovin se nebude jednat o porušení obecně závazné vyhlášky. Jelikož se zde jedná o problematiku výkladu zákona o odpadech, odkazujeme v případě otázky, zda lze pokutovat odložení kovů ve sběrnách a výkupnách surovin, pokud obec ve své obecně závazné vyhlášce určila jako jediné místo pro odložení kovového komunálního odpadu sběrný dvůr obce, a případných dalších bližších podrobností k předmětné problematice na Ministerstvo životního prostředí jakožto ústřední orgán státní správy ve věcech odpadového hospodářství a gestora zákona o odpadech.

K jiným způsobům řešení předmětné problematiky obecně závaznou vyhláškou pak dodáváme, že s ohledem na výše uvedené pak obce nemohou ani v obecně závazné vyhlášce případně stanovit fyzickým osobám zákaz odkládat kovy do sběren a výkupen, jelikož dle § 17 odst. 2 zákona o odpadech obce mohou stanovit obecně závaznou vyhláškou pouze systém nakládání s komunálním odpadem, přičemž by se v případě kovů odloženým ve sběrnách a výkupnách surovin o komunální odpad nejednalo. Rovněž pak pokud by obce chtěly předmětný problém řešit v obecně závazné vyhlášce výslovným stanovením zákazu provozovatelům sběren a výkupen surovin vykupovat od fyzických osob kovy, lze k tomu uvést, že žádný zákon obec ke stanovení takového zákazu neopravňuje a takový zákaz by tedy byl v rozporu se zákonem.

Závěrem lze tedy konstatovat, že obce nemají dle současné právní úpravy možnost zamezit obecně závaznou vyhláškou prodeji kovů do sběren a výkupen.

Zpracoval: Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra
Dne 10. července 2014

8 komentářů u „Konec demagogie kolem sběren a výkupen kovů

 1. Jan Kutáč 27.8.2014 at 21:22

  Jelikož jsem se posledního zastupitelstva nemohl z pracovních důvodů zúčastnit, shlédl jsem nyní video, kde se tato vyhláška projednávala. Tímto jsem vlastně shlédl pomalu celé zastupitelstvo, protože toto projednávání trvalo déle než hodinu. Nestačil jsem se hlavně divit, jak někteří lidé z vedení města mlžili ohledně možnosti výkupu kovů po schválení této vyhlášky. Vřele všem doporučuji shlédnout toto video, aby si každý občan vytvořil svůj vlastní názor o lidech, kteří vedou naše město. Tak nějak potichu chtěli uvést v platnost vyhlášku, která uvádí jediné místo možnosti odevzdání kovového odpadu a tudíž se pokouší zakázat v našem městě výkup těchto surovin. Myslím si, že toto může upravovat pouze zákon, který tuším dnes schválil senát a posílá ho do parlamentu. Od 1.1.2015 se tak jako tak bude zákon o odpadech měnit a nikdo prozatím neví v jakém znění.

  • RAP 5.1.2015 at 17:34

   Tak by mě teda zajímalo, jak je to v současné době s výkupem kovového odpadu, případně barevných kovů na území města Rychvaldu, a zdali je v Rychvaldě nějaká sběrna na výkup druhotných surovin, případně jestli platí od 1.1.2015 nějaký nový zákon o odpadech a pod.,diky za info.

   • Jan Vavříček 5.1.2015 at 22:06

    Na tuhle jednoduchou otázku „jak je to v současné době s výkupem kovového odpadu“ je odpověď složitá a závislá na tom, koho se zeptáte. Pokud se zeptáte zákona, tak zjistíte že neexistuje důvod, proč by nemělo jít prodávat šrot (jako fyzická osoba).
    Pokud se ale zeptáte Víchy (jak to dělají třeba v článku – Domluva, pak pokuty. Lidé na většině Karvinska nesmí prodávat šrot [5.1.2015]), tak se dozvíte, že to možná není a bla bla bla bla …
    Koukněte se i na ostatní články co jsem na tohle téma psal – jsou pod štítkem sběrna – jsou tam odkazy na další mediální zprávy, vyjádření ministra atd.

    • Popelnice 5.1.2015 at 22:57

     Vidím to takto. Vždy záleží na výkladu. Pokud ovšem strážníci na základě špatného výkladu právních norem udělí byť jen jedinou pokutu, pak by stálo za zvážení apelovat na nadřízený orgán státní správy, aby zjednal nápravu. Protože pokud právní norma (mnohokrát diskutovaná vyhláška) odporuje nadřazené právní normě (zákon o odpadech), pak se stává neplatnou a bylo by dobré ji, nebo alespoň problematické pasáže, zrušit. Je zajímavé a současně si dovoluji tvrdit že i nespravedlivé, že strážník hrozící pokutováním (což je pro mě jasný nátlak s jediným účelem), i přestože se tímto dopouští nezákonného jednání, se osobně nevystavuje jakémukoli postihu.

 2. ykslachr 27.8.2014 at 23:01

  No plně s Váma souhlasím a doufám , že po podzimních komunálních volbách
  už bude vedení města v úplně jiném složení. Fandím Vám a doufám že se nespolčíte se současným vedením jako minule volby!

  • Občanská společnost 29.8.2014 at 08:50

   Díky za podporu – pokusíme se důvěru v nás vloženou nezklamat 🙂
   Ale vážně – bojím se, že se „současnému vedení“ asi nepůjde vyhnout, respektive že po volbách zůstane zachovaný současný stav. Když se podíváte, kdo a kde kandiduje, tak to máte starostku Kapkovou v STAN (Starostové a nezávislí) a místostarostka Sitko v TOP09. Oba mají k sobě „známe“ radní (Máchová, Muchová, Matonogová … zajímavé MMM 🙂 ). Takže očekávám, že dohromady budou mít tak 5-6 křesel. A když k tomu přihodíte KSČM (které bude mít svých 2-3), tak to pokračuje dál, jak to je teď 🙂
   Leda že by lidé hodně rozdělovali hlasy mezi kandidátky, tak to může dopadnou velmi zajímavě – ale nechme se překvapit.

 3. Honzik Jelínek 4.1.2015 at 07:47

  Asi se zaměnuje termín občan a fyzická osoba, což je podnikající subjekt na základě živnostenského oprávnění!!!

  • Popelnice 4.1.2015 at 23:42

   Nemyslím, že by fyzická osoba nutně musela být podnikatelem. Fyzickou osobou je každý člověk od svého narození („http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obcansky-zakonik/cast1h2d2.aspx“).

Napsat komentář

Jméno *
E-mail *
Webová stránka