Kauza kanalizace Bohumínská – omyl, chyba, zlodějna, amaterismus ???

Aktualizováno: 20.11.2012 7:00

Do emailové schránky mi (text byl odeslán i médiím jako tisková zpráva) dorazil materiál, který se týká kanalizace na ulici Bohumínské a „problémy“ se smlouvami na toto dílo – a je to velmi třaskavý materiál: Rada města Rychvald porušila přijetím dvou dodatků ke smlouvě na stavbu kanalizace Zákon o veřejných zakázkách včetně dotačních podmínek Ministerstva zemědělství, když dodatky umožnily stejné firmě, bez výběrového řízení navýšit zakázku o více než dva milióny korun.

Celým text zprávy – autorem je Hana Jakubková:

Starostka města porušila zákon o veřejných zakázkách, chybu chtěla odstranit dalším porušením zákona.

Rada města Rychvald porušila přijetím dvou dodatků ke smlouvě na stavbu kanalizace Zákon o veřejných zakázkách včetně dotačních podmínek Ministerstva zemědělství, když dodatky umožnily stejné firmě, bez výběrového řízení navýšit zakázku o více než dva milióny korun. Poté, co případ začaly šetřit orgány činné v trestním řízení a Úřad pro hospodářskou soutěž přijala Rada města další dodatek jímž původní dodatky změnila ve smlouvy, čímž opět porušila celou řadu zákonů. Rovněž tento krok budí podezření, že šlo o zahlazování trestné činnosti.

V květnu loňského roku  rozhodla Rada města o výběru nejvhodnější nabídky na podlimitní veřejnou na stavbu kanalizace pod chodníky na rekonstruované ulici Bohumínská za cenu Kč 6,199.004,- včetně DPH. Vybrána byla firma Horstav Olomouc.

O rok později , tedy v dubnu letošního roku Usnesením čís. 39/5. ze dne 10.4.2012 Rada města Rychvaldu schválila „Dodatek č.1“ ke Smlouvě o dílo pro realizaci stavby „Odkanalizování města Rychvald, 4.stavba – kanalizace Bohumínská“ ze dne 30.06.2011, kterým se rozšiřuje předmět díla o stavbu „Napojení domovních přípojek ke splaškové kanalizaci Bohumínská“ a zároveň se mění i celková cena díla, která činí Kč 7,238.866,80 vč. DPH (Kč 6 032 389 Kč bez DPH).

A o tři měsíce později Usnesením čís. 46/3. ze dne 20.7.2012 Rada města Rychvaldu schválila další „Dodatek č.2“ ke Smlouvě o dílo pro realizaci stavby „Odkanalizování města Rychvald, 4.stavba – kanalizace Bohumínská“ ze dne 30.06.2011, kterým se rozšiřuje předmět díla o stavební práce, které byly skryté a nebyly proto součástí projektové dokumentace, tímto se zároveň mění i celková cena díla, která činí spolu s Dodatkem č.1 a2 ke smlouvě o dílo Kč 8,342.235,51 vč. DPH (Kč 7,238.866,80 bez DPH).

„Zadavatel Rada města Rychvaldu tak překročil o 40% původně sjednanou cenu, aniž dodržel postup dle zákona o veřejných zakázkách. Rozšířil předmět smlouvy a zadal stavební práce ve finančním objemu Kč 2,073.030,13 bez DPH bez jakéhokoliv zadávacího řízení, čímž zvýhodnil vybraného uchazeče, tedy firmu Horstva Olomouc,“ míní Hana Jakubková, která si podivností s dodatky všimla na veřejných stránkách úřadu.

Poté co na její  podnět, začal na konci září 2012 ÚHOS, Ministerstvo zemědělství a Policie ČR toto porušení zákona šetřit a vyžádali si příslušné podklady, rozhodla městská rada dne 16.10.2012 o uzavření  dalšího dodatku s firmou Horstav, kterým se mění původní dodatky ve smlouvu. Vyloučením původního Dodatku č. 1 ze smluvního vztahu na stavební práce se cena za dílo sníží o 866.551,71 Kč bez DPH a činí tak 6,085.311,38 Kč. Navýšení původní hodnoty díla se sníží z 34,5% na necelých 17%. To vše dávno po ukončení termínu ukončení smlouvy.

„Dodatečné kroky města ve smluvním vztahu se společností Horstav Olomouc, spol. s r.o., na provedení stavebních prací akce „Bohumínská“ tak vedou k domněnce možného podvodu ve vztahu k orgánu dohledu nad veřejnými zakázkami a poskytovateli dotace z rozpočtu státu, kterým je Ministerstvo zemědělství. Jestli jsem si ještě v září myslela, že k porušení zákon nejspíš došlo naprostou neznalostí zákona, tento krok ve mně vzbudil vysoké podezření, že tady je snaha zakrýt trestnou činnost. Vyjádření starostky města k dané záležitosti v městském zpravodaji ve mně toto podezření ještě umocňuje,“ říká Hana Jakubková. A jaký postoj tedy starostka města Šárka Kapková k porušování zákona  a možné škodě v řádech miliónů korun zastává? Nazvala oznámení o porušení zákona udavačstvím.

„Pravděpodobně jsme pod stálým dohledem řekněme takzvaných uvědomělých občanů, kteří neváhají v takovýchto případech rovnou upozornit ÚOHS, příslušná ministerstva a finanční úřad. V době, kdy stavba je v plném proudu, se snaží ji úmyslně ohrozit a pověst města co nejvíce pošramotit. To je pro mě zarážející, navíc – jak jsem již podotkla – z důvodů nechtěného lidského pochybení. Každý si udělá názor sám, zda se jedná o pouhé informování vyšších míst za účelem jakési transparentnosti, či o určitý druh ubohého udavačství,“ prohlašuje Kapková na stránkách městských novin. Skutečně podivný postoj politika jehož povinností je chránit co nejlépe městský majetek, potažmo i pokladnu.

„Ráda bych dodala, že když tady ve městě řídila radnici starostka Kristová, přišlo město díky její spolupráci s firmou pana Marka Šnajdra  HP Construct, o téměř čtrnáct miliónů korun při stavbě DPS, za jejichž zpronevěru dodnes nikdo nebyl potrestán. Mám obavu, že se situace opakuje,“ uzavírá Hana Jakubková.

 Hana Jakubková


Jednotlivá usnesení rady města, která se toho týkají:

15/13. Ukončení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce “Odkanalizování města Rychvald 4. stavba – kanalizace Bohumínská“.
Rada města dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. v úplném znění
a) bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 18.5.2011
b) rozhodla
v souladu se zákonem o veřejných zakázkách v platném znění o výběru nejvhodnější nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Odkanalizování města Rychvald 4. stavba – kanalizace Bohumínská“, kterou podala společnost HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. , IČ : 45195706, ve výši 6.199.004,- Kč včetně DPH.

39/5. Schválení „Dodatku č.1“ ke Smlouvě o dílo pro realizaci stavby „Odkanalizování města Rychvald, 4.stavba – kanalizace Bohumínská“
Rada města dle zákona o obcích č.128/2000 Sb. v úplném znění
schvaluje
„Dodatek č.1“ke Smlouvě o dílo pro realizaci stavby „Odkanalizování města Rychvald, 4.stavba – kanalizace Bohumínská“ ze dne 30.06.2011, kterým se rozšiřuje předmět díla o stavbu „Napojení domovních přípojek ke splaškové kanalizaci Bohumínská“ a zároveň se mění i celková cena díla, která činí 6 032 389 Kč bez DPH.

46/3. Schválení „Dodatku č.2“ ke Smlouvě o dílo pro realizaci stavby „Odkanalizování města Rychvald, 4.stavba – kanalizace Bohumínská“
Rada města dle zákona o obcích č.128/2000 Sb. v úplném znění
schvaluje
„Dodatek č.2“ke Smlouvě o dílo pro realizaci stavby „Odkanalizování města Rychvald, 4.stavba – kanalizace Bohumínská“ ze dne 30.06.2011, kterým se rozšiřuje předmět díla o stavební práce, které byly skryté a nebyly proto součástí projektové dokumentace, tímto se zároveň mění i celková cena díla, která činí vč. Dodatku č.2 8 342 235,51Kč včetně DPH.

51/17. Schválení „Dodatku k dodatku č.1“ ke Smlouvě o dílo pro realizaci stavby „Odkanalizování města Rychvald, 4.stavba – kanalizace Bohumínská“
Rada města dle zákona o obcích č.128/2000 Sb. v úplném znění
schvaluje
Dodatek k dodatku č.1 ke smlouvě o dílo pro realizaci stavby „Odkanalizování města Rychvald, 4.stavba – kanalizace Bohumínská“ ze dne 30.06.2011, kterým se mění Dodatek č.1 ze dne 24.04.2012, čímž se mění i usnesení 39/5 z 39.zasedání Rady města Rychvald, konaného dne 10.4.2012, na samostatnou Smlouvu o dílo k zakázce malého rozsahu s předmětem: „Napojení domovních přípojek ke splaškové kanalizaci Bohumínská“ a smluvní cenou 886 551,71 Kč bez DPH (1.039.862,11 Kč s DPH). Jedná se o formální nápravu nesprávného původního označení.

51/18. Schválení „Dodatku k dodatku č.2“ ke smlouvě o dílo pro realizaci stavby „Odkanalizování města Rychvald, 4.stavba – kanalizace Bohumínská“
Rada města dle zákona o obcích č.128/2000 Sb. v úplném znění
schvaluje
Dodatek k dodatku č.2 ke smlouvě o dílo pro realizaci stavby „Odkanalizování města Rychvald, 4.stavba – kanalizace Bohumínská“ ze dne 30.06.2011, kterým se mění Dodatek č.2 ze dne 31.07.2012, čímž se mění i usnesení 46/3 z 46.zasedání Rady města Rychvald, konaného dne 20.07.2012, kterým je rozšířen předmět smlouvy o dílo o skryté stavební práce, které nebyly součástí projektové dokumentace, o cenu 919 47405Kč bez DPH (1 103 369,40Kč s DPH).
a) mění název Dodatku č.2 na Dodatek č.1 vzhledem ke skutečnosti, že původní Dodatek č.1 je samostatnou Smlouvu o dílo k zakázce malého rozsahu „Napojení domovních přípojek ke splaškové kanalizaci Bohumínská“.
b) mění celková cena díla z 5 165 837,- Kč bez DPH (6 199 004,-Kč s DPH) na 6 085 311,50Kč bez DPH (7 302 373,80Kč s DPH).


Zmínka starostky Kapková v listopadovém zpravodaji o této záležitosti:

Samozřejmě jako při každé výstavbě či rekonstrukci podobného rozsahu se mohou  vyskytnout některé komplikace, způsobené pouhou lidskou a neúmyslnou chybou. Stávat by se to nemělo, ale pokud se přece jen něco přihodí, snažíme se situaci co nejrychleji vyřešit a napravit.

Ovšem pravděpodobně jsme pod stálým dohledem řekněme takzvaných uvědomělých občanů, kteří neváhají v takovýchto případech rovnou upozornit ÚOHS, příslušná ministerstva a finanční úřad. V době, kdy stavba je v plném proudu, se snaží ji úmyslně ohrozit a pověst města co nejvíce pošramotit. To je pro mě zarážející, navíc – jak jsem již podotkla – z důvodů nechtěného lidského pochybení. Každý si udělá názor sám, zda se jedná o pouhé informování vyšších míst za účelem jakési transparentnosti, či o určitý druh ubohého udavačství.

Šárka Kapková
starostka


Z radnice také přišla reakce, a to v podobě vyjádření vedoucí stavebního odboru Újezdské, adresovaného zastupitelům.

sdělení Bc. Újezdské:

Vážení zastupitelé,

Vzhledem k tomu, že se v posledních dnech objevují v tisku a na Internetu články paní Hany Jakubkové, ve kterých hrubě zkresluje skutečnosti a snaží se pošpinit dobré jméno nejen starostky, ale všech osob, kterých se dotčené záležitosti týkají, považuji jako vedoucí odboru stavebního, ŽP a rozvoje Městského úřadu Rychvald, za nezbytné, se k těmto článkům vyjádřit. Jako úředník samosprávy a státní správy mám zákonem zakázáno zveřejňovat informace spojené s výkonem svého povolání a proto reaguji touto cestou a oslovuji Vás, jako členy nejvyššího orgánu města.

Ze článků, na které jsou odkazy přiloženy v příloze, vyplývá, že paní Hana Jakubková ze smluv a jejich dodatků, které jsou zveřejňovány na tzv. profilu zadavatele podle zákona o veřejných zakázkách, aniž by znala další informace, usoudila, že město porušilo zákon a na tuto informaci upozornila poskytovatele dotace Mze ČR, ÚHOS, Okresní státní zastupitelství, Krajské státní zastupitelství a Krajské ředitelství Policie ČR. Takové právo má každý a v současné době probíhá standardní posuzování dokumentace na Úřadu pro hospodářskou soutěž v Brně a Okresním ředitelství policie ČR. Nebudu předjímat výsledek, ale je třeba upozornit na to, že na městském úřadě nikdo nepracuje sám a veškeré materiály jsou posuzovány rovněž právním zástupcem, každý krok je podložen písemnou dokumentací, která je transparentní, proto jsem přesvědčena, že tvrzení paní Jakubkové se nepotvrdí. Z předchozích případů v minulých letech, kdy byla na město, úřad, potažmo „neznámého pachatele“ podána žaloba nebo podnět k přezkumu máme zkušenosti, že přezkoumávání je otázkou měsíců, případně i roku. Po ukončení těchto záležitostí bude možno se vyjádřit.

Závažnější otázkou je, že paní Jakubková srovnává tuto situaci se stavbou DPS a záležitostí jejího nedostavění, ztráty stavebního materiálu a zpronevěry prostředků, kde je rovněž třeba upozornit, že již tehdy se ve věci údajně angažovala paní Hana Jakubková, a že ve věci nebyla shledána soudem vinnou ani tehdejší starostka Kristová ani žádná jiná osoba. Věc posloužila ve svém důsledku tomu, že jméno starostky Kristové bylo veřejně zdiskreditováno.

Z těchto důvodů chci uvést, že stavba Odkanalizování města Rychvald-4.stavba, kanalizace Bohumínská, je kompletně dokončena, byla dokončena včas a převzata v bezvadném stavu, je vydán kolaudační souhlas a v současné době zajišťujeme smluvně provozovatele kanalizace a vydáváme občanům územní souhlasy pro připojení na tuto kanalizaci. Stavba byla zhotovena v souladu se smlouvou, po celou dobu stavbu kontrolovala na základě smluvního vztahu a požadavku poskytovatele dotace firma A-Vital-Ing. Zdeňka Makohuzová, spol. s r.o., kdy paní Makohuzová osobně kontrolovala každou fakturu, dodávkový list a výpis materiálů se skutečností. K předání stavby byl dodán rovněž kamerový záznam kanalizace a lze tedy vizuálně zkontrolovat stav v době předání. Z toho důvodu bych ráda upozornila na to, že jakékoliv spekulace a napadání veřejně či prostřednictvím tisku může mít trestní následky v podobě žaloby za pomluvu a poškozování dobrého jména ze strany zúčastněných firem dodavatele společnosti Horstav Olomouc, spol.s r.o. a A-Vital- Ing. Zdeňka Makohuzová, spol.s r.o. a rovněž ze strany města Rychvald.

Stejný způsob napadání města Rychvald použila paní Jakubková rovněž v případě odstranění části pozemní komunikace U Školky, kdy aniž by znala situaci, podklady a bez právního vzdělání, sama usoudila, že město se dopustilo správních deliktů a tuto informaci rozšiřuje tiskem.

Jak jsem již uvedla výše, nemohu jako profesionální úředník reagovat na věc přímo v tisku a jelikož nelze paní Jakubkovou v tomto případě zastavit jinak, než podáním podnětu k prošetření zda nedošlo k trestnému činu či podnětu k řešení dokonaného trestného činu, jsou v současné době shromažďovány písemné důkazní materiály. Do stejné situace by se mohl dostat každý, kdo by takovým jednáním poškozoval dobré jméno zúčastněných právnických a fyzických osob, případně tiskem či veřejně útočil na státní orgán, který vykonává přenesenou působnost státu ( stavební úřad, silniční právní úřad) s úmyslem poškodit dobré jméno.

Nicméně veškeré písemné materiály jsou oprávněným osobám k dispozici na odboru stavebním, ŽP a rozvoje MěÚ Rychvald, kde rovněž zodpovíme dotazy, které by Vás jako zastupitele města ke stavbě zajímaly.

Věřím, že tuto situaci pochopíte a budete se jako členové nejvyššího orgánu města zajímat o skutečnost a dále ji nezkresleně interpretovat svým voličům.

Bc. Jana Újezdská, v.r.
vedoucí úředník odboru stavebního, ŽP a rozvoje


Tato kauza se již objevila i ve větších médiích – Rychvaldu hrozí ztráta tří milionů. Policie prověřuje chybu úředníků

Vypadá to, že se nám v Rychvaldu schyluje k zajímavému kauze/problému.

Pokud znáte nějaké další detaily této kauzy, nebojte se je napsat do komentáře.

3 komentáře u „Kauza kanalizace Bohumínská – omyl, chyba, zlodějna, amaterismus ???

  1. Jan Vavříček 21.11.2012 at 07:19

    Jelikož byla zmíněna DPS -> viz můj starší komentář k minulému článku.

  2. rb 22.11.2012 at 23:41

    Ono to vypadá, že tady máme nového samozvaného soudce a ombudsmana v podobě vysoce charakterní a ve všech případech spravedlivé paní Jakubkové. Heuréka…Až na to, že se domnívám, že pracuje a své udání rozesílá pod taktovkou někoho jiného. Až na to, že jak je zmíněno v článku viz. výše, neví zřejmě o situacích podrobnosti. Až na to, že…. Je od ní jistě pěkné, že kope za svůj „politickoideologický“ vzor, ale aby se nám nespálila…Jak zní jedno krásné přísloví: „Na každé prase, voda se vaří“….

  3. Jan Vavříček 25.11.2012 at 17:14

    Tak už je to i v televizi – Zprávy v 16 (cca v 14:00 pořadu)

Napsat komentář

Název *
Email *
Webová stránka