Obecně závazná vyhláška

Při argumentaci se zástupci města jsem si musel zjistit, jak to je s obecně závaznými vyhláškami – komu podléhá chválení, rychlost schválení, apod. Zde jsou má zjištění.

Materiál Ministerstva vnitra k OZV – Oblasti veřejného pořádku ve vztahu k možnostem jejich regulace obecně závaznými vyhláškami obcí.

Právní předpisy

 • Ústava České republiky
  • Článek 104 – odst. 3
   • Zastupitelstva mohou v mezích své působnosti vydávat obecně závazné vyhlášky.

 • 565/1990 Sb. ZÁKON o místních poplatcích
  • § 14 – odst. 1 a 2
   • Stanovení poplatků patří do samostatné působnosti obce, která je ve svém území zavedla.

   • Poplatky  zavede  obec  obecně závaznou vyhláškou, ve které upraví podrobnosti  jejich vybírání, zejména stanoví konkrétní sazbu poplatku, vznik  a  zánik  poplatkové  povinnosti,  lhůty pro  plnění ohlašovací povinnosti,  splatnost,  úlevy  a  případné osvobození  od poplatků. U poplatku  za  užívání  veřejného prostranství určí místa, která v obci podléhají poplatku za užívání veřejného prostranství.

 • 128/2000 Sb. ZÁKON o obcích
  • § 12 – odst. 1, 2, 6
   • Obecně závazné vyhlášky a nařízení obce (dále jen „právní předpis obce“) musí být vyhlášeny, což je podmínkou platnosti právního předpisu obce. Vyhlášení se provede tak, že se právní předpis obce vyvěsí na úřední desce obecního úřadu po dobu 15 dnů. Dnem vyhlášení právního předpisu obce je první den jeho vyvěšení na úřední desce. Kromě toho může obec uveřejnit právní předpis obce způsobem v místě obvyklým.

   • Pokud není stanovena účinnost pozdější, nabývají právní předpisy obce účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. Vyžaduje-li to naléhavý obecný zájem, lze výjimečně stanovit dřívější počátek účinnosti, nejdříve však dnem vyhlášení.

   • Obec zašle obecně závaznou vyhlášku obce neprodleně po dni jejího vyhlášení Ministerstvu vnitra. Obec zašle nařízení obce neprodleně po dni jeho vyhlášení krajskému úřadu.

Postoj Ministerstva vnitra

Telefonicky jsem se informoval u dozorovém pracovišti Ministerstva vnitra na obecně závazné vyhlášky obcí – podstatná zjištění (ověření stanoviska):

 • Obec samostatně schvaluje vyhlášku, kterou následně zasílá MV – to případně řeší vzniklé “problémy”.
 • Zasílání návrhů vyhlášek MV před jejich schvalováním je pouze služba, kterou se MV snaží předcházet možným problémům vzniklých přijetím vyhlášek (prevence vzniku potíží).
 • Již v zákoně o obcích je dáno, že OZV může být platná třeba už druhý den (schválena 30.12., vyvěšena 31.12, platná od 1.1.) – je pouze nutné dodržet požadovaných 15 dní vyvěšení.
 • Obce zcela běžně mají ve svých OZV osvobození (slevy) pro občany podmíněny na základě věku (po mladší X let, po starší Y let, …) – toto se nepovažuje za diskriminaci.

Kontakt:
ODDĚLENÍ DOZORU OSTRAVA
Ostrčilova 4/2691, 702 17 Ostrava
tel. 974 720 720
fax 974 720 729
dozorov@mvcr.cz

Napsat komentář

Jméno *
E-mail *
Webová stránka