Materiály pro zastupitelstvo 10.06.2015

Dokument (materiál a závěrečný účet města za rok 2014) je dostupný na stránce Ke stažení.

Zasedání se uskuteční 10.6.2015 v 16:30 v Kulturním domě.

Materiály jsou celkem obsáhlé a povětšinou „únavné“. Zajímavými body jsou detaily o hospodaření města a Služeb města Rychvald, odprodej některých pozemků a nemovitostí. Taky je obsahem zpráva o činnosti policie.

No a minimálně to bude první „řádné“ zastupitelstvo pod staronovým vedením … tak se možná zase něco stane 🙂 U nás nikdo neví – však všichni víme jak to bylo posledně.

Program:

 1. Pořadové a organizační zabezpečení 4. zasedání ZM Rychvald
 2. Kontrola usnesení
 3. Zpráva o činnosti RM
 4. Zpráva o činnosti FV
 5. Zpráva o činnosti KV
 6. Zpráva o bezpečnostní situaci na teritoriu obvodního oddělení Policie České republiky v Bohumíně a o činnosti MP Bohumín v Rychvaldě za rok 2014
 7. Delegace zástupců města Rychvald na valnou hromadu obchodní společnosti, v níž má město Rychvald majetkovou účast
 8. Zastupování města Rychvald ve Svazku měst a obcí okresu Karviná a v Místní akční skupině Bohumínsko
 9. Přistoupení Statutárního města Havířov ke Svazku měst a obcí okresu Karviná
 10. Závěrečný účet Svazku měst a obcí okresu Karviná za rok 2014 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek měst a obcí okresu Karviná za rok 2014
 11. Závěrečný účet města Rychvald za rok 2014
 12. Rozpočtové opatření č. 5 pro rok 2015
 13. K žádosti o odkoupení pozemku parc.č. 531/1 v k.ú. Rychvald
 14. Nabytí části pozemku parc. č. 4749/1 v k.ú. Rychvald do vlastnictví Města Rychvald
 15. Žádost o splátkový kalendář
 16. Technické posouzení objektu čp. 476 v k.ú. Rychvald – návrh na vyhlášení záměru na prodej nemovitosti
 17. Záměr města prodat části pozemků p.č. 3515/1, p.č. 3515/5, p.č. 3523/1 a p.č. 3523/5, všechny v k.ú. Rychvald
 18. Dodatek č. 2 ke Stanovám Svazku měst a obcí okresu Karviná ze dne 20. prosince 2005 a Dodatek č. 5 ke Smlouvě o vytvoření dobrovolného svazku obcí uzavřené dne 20. prosince 2005
 19. Diskuse

Napsat komentář

Název *
Email *
Webová stránka